Stížnost na předsedu Okresního soudu v Olomouci za zcela vědomě konané průtahy řešení kárného podnětu na soudce OS v Olomouci Mgr. Petra Bednáře

Okresní soud v Olomouci Krajský soud v Ostravě
Předseda soudu Předsedkyně soudu


Věc: Stížnost na předsedu Okresního soudu v Olomouci za zcela vědomě konané průtahy řešení kárného podnětu na soudce OS v Olomouci Mgr. Petra Bednáře (usnesení ze dne 20.2.2017 sp.zn. 5 Nt 111/2016, podnět řešen více než 3 měsíce!!!) a ignorování nepravdivého sdělení soudce Mgr. Petra Bednáře tvrdícího vědomě nepravdu, že zcela účelově podaná ochranná léčba vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka, MMCA splnila smysl, když znalecké posudky opakovaně označili ochrannou léčbu za zcela nedůvodnou stejně jako justiční označování Dušana Dvořáka nesvéprávným (znalec MUDr. Švarc, znalec MUDr. Hřibňák, znalec Mgr. Smékal) označili stejně jako Znalecký ústav PN Bohnice (22.12.2016) a soudem určená lékařka MUDr. Přikrylová za zcela nedůvodnou. Soudce Bednář nedal pokyn k prošetření nepravdivých znaleckých posudků na Dušana Dvořáka (Hosák, Zmeková, Kučerová) a naopak podal pokyn k prošetření šetření invalidního důchodu Dušana Dvořáka, MMCA, když je doložitelné ve spisu, že k poškození zdraví Dušana Dvořáka došlo v důsledku analogické justiční korupce jakou prezentoval soudce Mgr. Petr Bednář, viz galérka organizovaného zločinu na http://constitutional-court.blogspot.cz/


Dodatek důkazů: Zákonná povinnost soudu vymáhat náhradu způsobené škody po odpovědné osobě (zkorumpovaných znalcích) vyplývá ze zákona č. 82/1998 Sb. , což soudce Mgr. Petr Bednář rovněž ignoroval. K tomu:


  1. Dne 20.2.2017 Okresní soud v Olomouci v zastoupení soudce Mgr. Petra Bednáře vydal usnesení sp.zn. 5 Nt 111/2016, kterým zrušil ochrannou léčbu Mgr. Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6 ustanovenou zcela účelově dne 6.8. 2013 Okresním soudem v Prostějově sp. zn 2 T 104/2010.
  2. Usnesení bylo v řádné lhůtě napadeno v části týkající se zdůvodnění zrušení ochranné léčby, když ochranou léčbu označil znalec a Znalecký ústav, stejně tak soudem určená lékařka za zcela nedůvodnou od samého počátku. Uvedli, že znalci zkoumající duševní stav Dušana Dvořáka, tzn. ti, kteří navrhovali Dušanu Dvořákovi ústavní ochrannou léčbu (MUDr. Ladislav Hosák a MUDr. Silvie Musilová) a ambulantní ochranou léčbu (MUDr. Jana Zmeková a MUDr. Hana Kučerová) nezkoumali duševní stav Mgr. Dušana Dvořáka v době skutku a údajná až pětiletá nepříčetnost Mgr. Dušana Dvořáka byla odborně a věcně zcela neobhajitelná (max. dny, týdny, ne měsíce, či dokonce roky) a vyvracely ji důkazy (kvalifikovaná právní obrana, vedení a výstupy výzkumu, vedení Edukativní konopné kliniky) ad.
  3. Ač je dané jednání znalcům zapovězeno § 107 tr.ř., namísto zkoumání duševního stavu Mgr. Dušana Dvořáka se znalci zabývali právními otázkami, zcela explicitně pak znalec MUDr. Hosák přímo v soudí síni, když uvedl, že když (vedoucí výzkumu Konopí je lék Dušan Dvořák) nechápe, že páchá trestnou činnost (a vždy v dubnu od roku 2006 vysadí konopí na farmě v Ospělově), je to znak bludu a navrhuje až rok v ústavu a vysoké dávky antipsychotik!
  4. Znalcům byla vyplacena odměna za znalecký posudek, cestovné a svědečné u soudu.
  5. Usnesení soudu navrhující dle znalců MUDr. Jany Zmekové (MUDr. Hany Kučerové) ambulantní a dle znalců MUDr. Ladislava Hosáka (MUDr. Silvie Musilové) dokonce ochranou ústavní léčbu Mgr. Dušana Dvořáka byla vydána u Okresního soudu v Prostějově dne 6.8.2013 sp.zn 2 T 104/2010 a Okresního soudu v Olomouci dne 21.5.2015 sp.zn 5 Nt 120/2014.
  6. Stěžovatelé navrhují aby soud zcela neoprávněný příjem znalců ze státního rozpočtu vymáhal a pochybení znalců řešil, neboť stěžovaný soud se s touto opakovaně napadanou skutečností vůbec nevyrovnal.
  7. Dané jednání stěžovaného Okresního soudu v Olomouci dne 20.2.2017 je v přímém rozporu s § 14 odst. 4 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, podle nějž příslušná organizační složka důsledně využívá všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka a včas uplatňuje právo na náhradu škody a ustanovením § 1 odst.1, zákona o majetku České republiky, podle nějž si organizační složka počíná tak, aby svým jednáním majetek nepoškozovala a neodůvodněně nesnižovala jeho rozsah.


Dne 13.6. 2017

Podává Cannabis is The Cure,z.s. , člen Open Royal Academy, Přichystalova 14, 779 00 Olomouc v zastoupení Mgr. Ivana Chalaše se souhlasem poškozeného Dušana Dvořáka.