Ministerstvo spravedlnosti, ministru spravedlnosti, před žalobní výzva

1. Ministerstvu spravedlnosti, stížnost 
2. Doručenka MSp ČR dne 10.6. 2017 (podání do 28.6.2017)
3. Podání MSp ČR v roce 2017
4. Rozhodnutí ministerstva
Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p
Ministr spravedlnosti Msp ČR
Věc: Žádost o informace před případným podáním civilní žaloby nejen dle § 9 odst. 2 písmeno a-b) o.s.ř. a § 6 a nejen na pavděpodobně rovněž zcela zkorumpovaného podvodníka a ministra spravedlnosti JUDr. Roberta Pekurzora Pelikána za aktivní podporu oganizovanému zločinu ve spolupráci s žalovaným naprosto zkorumpovaným hlavním prokurátorem NSZ JUDr. Pavlem Prekurzorem Zemanem a hlavním exbolševikem Nejvyššího soudu ČR JUDr. Pavlem Prekurzorem Šámalem ve spolupráci s carem Kokešem RSDr. Pavlem Rychetským z módního salonu justice a prokuratury v Brně.

  1. Sdělte dle informačního zákona, na základě jakého předpisu odmítáte projednat níže uvedenou stížnost, podnět a žádost z února 2017 stěžovanou o měcíc později předsedou správní rady, stejně tak v dubnu 2017 až dosud? Vy nevíte, že máte jít v dodržování zákonnosti příkladem? Zvláště pak, když k ochraně Čapího hnízda ve Sněmovně minulý týden citujete porušování Listiny základních práv a svobod v čl. 10? Brzy dostanete obsílku v souladu s čl. 23 LZPS a možná na vašem korupčním potenciálu určíme jako občané judikaturu pro tento článek s poctivými Kosteleckými párky, ze kterých už zůstalo jen to krásné logo.

  1. Sdělte a přehledně označte, pod jakými č.j. šetříte níže uvedené podání a sdělte, jaká konkétní aktivní řízení na Msp ČR vedou ke dni 18.5.2017, kdy je výročí 5 let od zahájení první celorepublikové stížnosti ministrovi spravedlnosti za porušení zákona justičně exekutivní inkvizicí a vůči členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) iniciovaných Olomoučany a zastoupených znalcem Mgr. Lubošem Smékalem, emeritní rektorkou Univezity Palackého v Olomouci prof. MUDr. et. PhDr. Janou Mačákovou, Csc. a místopředsedou odborné společnosti Konopí je lék,z.s. MUDr. Alešem Skřivánkem, PhD. a cca 100 dalším ctěnými občany Olomouce za podpory řady respektuhodných olomouckých, celorepublikových a mezinárodních nevládních organizací a iniciativ jako je LEAP, ENCOD nebo Open Royal Academy, členové výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) jako právnícke osoby včetně naší nevládní organizace a dále také jednatelé (statutární zástupci) uvedených právnických osob, tzn. Společenství podpory filantropů a mecenášů, z.s. a jeho členové a zřizovatelé Edukativní konopné kliniky: Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s.. a sdělte, jaká konkrétní aktivní řízení vedou na MSp statutární zástupci výše uvedených právnických osob zřizovatelů Edukativní konopné kliniky: Otevřená společnost Ateliér ALF, z.s. místopředseda Slavomil Boudný a předseda František Slavík a expředsedové a exmístopředsedové Dušan Dvořák, Jan Marie Bém, Radúz Šmahel, Jakub Balabán, Veronika Bartoňová, Marcel Kovář, Hana Mullerová a Naomi Zamazalová, odborná společnost Konopí je lék,z.s. místopředseda Aleš Skřivánek, předseda Miloslav Tetour, expředsedové a exmístopředsedové Dušan Dvořák, Jana Budařová, Juraj Kořínek,, Robert Nováček a Radek Matlach, společnost prosociální ekologii Art Language Factory,z.s. místopředseda Marek Rybář, předseda Josef Pospíšil a ex předsedové a exmístopředsedové Jana, Radomíra a Dušan Dvořákovi, Veronika Pragerová, Milan Šimeček a Robert Nováček.

  1. Sdělte, pod jakými č.j. nebo spzn. jste v letech 2008 – 2017 řešili podání zahaničních občanů jako statutárních zástupců asociace Open Royal Academy PhDr. Fabiano Golgo (Brazilie, kancléř), Ilona Jungwirtová (Německo, kancléřka) a Mária Bakošová (Slovensko, zástupce slovenských nevládních organizací v asociaci), které byli v ČR oprávněni kromě Cannabis is The Cure,z.s. zastupovat jen a pouze Olomoučan Ing. František Dvořák, nar. 10.4.1936, event. jím zmocněné osoby hájící ochranu práv investorů a členů výzkumu. Nejčastěji podání a vymáhání (naplnění) práva nejen pro vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka žádali vyřešit kromě zmocněných členů rodiny Dvořákových také čestní členové výzkumu Mgr. Ivan Chalaš (také u ESLP a EK), dále u OS a KS v Olomouci v letech 2012 – 2016 Dušana Dvořáka obhajující JUDr. RIchard Nigrini, JUDr. Dana Kořínková, MUDr. Jiří Švarc a MUDr. Dagmar Přikrylová. V době od podání (únor 2012) a schválení (duben 2013, resp. 2014) nenotifikovaného – nevymahatelného zkorumpovaného zákona č. 50/2013 známého jako "konopí do lékáren" byla asociace Open Royal Academy registrována u ČR, měla v Olomouci řádné sídlo, konkrétní IČ, statutární orgán a také registraci na Finančním úřadu v Olomouci s řádným podaným daňovým přiznáním o nákladech a přijmech v době registrace a hospodaření u ČR a podala řadu výtek, námitek a stížností nejen MZ ČR, Parlamentu, Vládě ČR, Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a SUKLu. Od 1.1.2014 mají všichni členové asociace registovaní jako nevládní organizace (z.s.) u ČR až do odvolání zákaz obchodní činnosti a registrace na FÚ v ČR v souladu se zákonem o dani z příjmu, což je uvedeno ve spisu Cannabis is The Cure,z.s. u rejstříkového soudu KS v Ostravě, pobočka v Olomouci (smlouva z Bad Sachsa, Německo, 6.leden 2014). Dodejme, že členové asociace uhadili za právní poradenství, advokátní zastoupení a soudně znalecké znalecké posudky k vymáhání práva porušovaného ČR pouze a jen u statutárních zástupců Edukativní konopné kliniky od 1.1.2010 do 1.5.2017 více než 3 mil. Kč (z toho rodina Dvořákových investovala cca 1 mil. Kč , cca 650 tisíc Kč skrze Ateliér ALF,z.s. a cca 350 tisíc skrze přímé platby právníkům, advokátům a znalcům). Ústavní soud ČR však v deseti (desátá je od 28.9.2016 dosud projednávána, předchozích devět v průměru cca 1 měsíc) tvrdil nepravdu, že konopí je prekuzor a stížnosti odmítl a nepředal Soudnímu dvoru v Lucemburku.
Dne 12.5.2017
Statutární zástupci Cannabis is The Cure,z.s.
Mgr. Dušan Dvořák, Mgr. Ivan Cahalaš a Bc. Hana Langová
Cannabis is The Cure,z.s., IČ: 266 70 232, ID 4ex7c9p
Ministr spravedlnosti Msp ČR
Věc: Stížnost na průtahy a vědomě nezákonná rozhodnutí, podnět k porušení zákona/kárný podnět a žádost o ínformace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

I. Stížnost na průtahy: Dne 24.1.2016 jsme podali níže uvedenou stížnost a odvolání Cannabis is The Cure, z.s. a zmocnitelů Cannabis is The Cure, z.s. a členů Společenství a asociace Open Royal Academy ministru spravedlnosti ČR- viz příloha na nezákonné jednání proti členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), členům European Cannabis Church (Konopná církev) a členů asociace Open Royal Academy. Do dnešního dne jsme nebyli vyrozuměni, přestože věc není řádně šetřena od roku 2008, resp. 2012! Źádáme sdělit, pod jakými čísly jednacími je níže uvedené podání s odvoláním a stížností členěných do bodů I. – IV. šetřeno a které odbory MSp věc šetří a kdy můžeme očekávat rozhodnutí a zda se vyrovná se všemi napadanými předchozmi pochybeními Msp!! 

Viz přílohy s důkazy.

II. Šetřete níže doložené porušení zákona dle obsahu sdělení i v rámci kárných podnětů na pracovníky Msp ČR a sdělte pro naše členy, kterými jsou také poškození zřizovatelé Edukativní konopné kliniky (Ateliér ALF,z.s., Konopí je lék,z.s. a Art Language Factory,z.s.), dle zákona 106/1999Sb. na základě jakých zákonných ustanovení jste

1) Zaslali rozhodnutí MSp ze dne 7.12.2016 č.j. MSP-926/2016-OSV-OSV/3 určené právnické osobě Konopí je lék,z,s. a týkající se justičně exekutivní korupce a kartelu, který MSp nepokrytě podporuje a trvdí nepravdivě, že soudce může lhát, že země je placatá a konopí prekurzor, do datové schránky fyzické osoby Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962, která není ani jednatelem uvedené společnosti

2) Zaslali rozhodnutí MSp ze dne 15.2.2017 č.j. MSP-143/2016-OJD-DOH/3 k podnětu právnických osob zastoupených Cannabis is The Cure,z.s.. (kárné podněty na zkorumpované soudce a státní zástupce) poštou do ospělovské poštovní schránky Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 a ne alespoň do datové schránky Dušana Dvořáka, nar. 12.1.1962 anebo do datové schránky Cannabis is The Cure,z.s.
3) Sdělte, které ustanovení kterého zákona určuje orgánům justice a exekutivy zákonnou povinnost zasílat rozhodnutí do datových schránek podavatelů - fyzických a právnických osob – a jestli jsou tyto povinnosti odlišné pro státní orgány řešící věc v civilním, správním anebo trestním/kárném řízení.
4) Sdělte, na základě jakých skutečností jste se v rozhodnutí dne 15.2.2017 č.j. MSP-143/2016-OJD-DOH/3 opětovně nezabývali trestnou činností soudců a státních zástupců schvalujících nešetření spáchaných zločinů na členech dle § 149 odst. 4 trestního zákoníku a kteří lhali , což není právní názor, že konopí je prekurzor čili chemická látka k výrobě chemických drog, aby spor neposoudil Soudní dvůr EU- viz předběžné otázky. Sdělte rovněž, kdo konkrétně tedy bude vyšetřovat soudními znalci a lékaři doložené zločiny na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), když toto od roku 2009 policii zakazují šetřit všechny stupně státních zastupitelství, od roku 2011 všechny stupně justice a od roku 2012 ministerstvo a ministři spravedlnosti také dělají, že neumí česky.

5) Zašlete kopie všech vašich rozhodnutí na stížnosti na porušení zákona vůči Dušanu Dvořákovi (vedoucí výzkumu a předseda Cannabis is The Cure,z.s.) a Radomíře Dvořákové (expředsedkyně Art Language Factory,z,s., účetní Ateliér ALF,z.s. a spolu-zakládající členka Konopí je lék,z.s. a Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s.) poškozených jednáním organizované zločinecké skupiny prostějovských soudců a státních zástupců OSZ a OS v Prostějově v letech 2009 – 2016 (viz níže -příloha a č.j.), které podali ode dne 18.5.2012 Olomoučané (cca 77 osob) zastoupeni soudním znalcem Lubošem Smékalem a např. dne 6.7.2016 nevládní organizace Art Language Factory,z.s. zastoupená onkologicky nemocným předsedou Josefem Pospíšilem – viz přílohy.

6) Zašlete kopie všech rozhodnutí ministrů MSp vůči všem dalším podavatelům podnětů pro porušení zákona vůči předsedovi Cannabis is The Cure,z.s. Dušanu Dvořákovi a expředsedkyni Art Language Factory,z.s. Radomíře Dvořákové s dalšími a dalšími důkazy týkající se ale nezákonné činnosti pracovníků dohledu MSP stranících organizovanému zločinu ve vztahu k obětem z výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) zastoupenému v korupci a kartelu vrcholovými zkorumpovanými soudci a státními zástupci – viz příloha níže se jmény justičně exekutivní mafie (Pavel Rychetský, Pavel Šámal, Pavel Zeman a Ministr Robert Pelikán a vykonavatelé korupce a kartelu). Pokud jste ke kriminálním aktivitám pracovníků a ministrů Msp odmítajících se zabývat doloženou trestnou činností soudců a státních zástupců nikdy žádné rozhodnutí nevydali, toto nám sdělte, protože z předchozích rozhodnutí toto není zřejmé.

7) Sdělte, kdy a pod jakým číslem jednacím jste se věcně vyrovnali s nepravdivými tvrzeními zkorumpovaných soudních znalců a státních zástupců a soudců označujících v letech 2012 – 2015 (soudní znalci Vladimír Hosák, Jří Bilík, Jana Zmeková, Hana Kučerová) předsedu Cannabis is The Cure,z.s. Dušana Dvořáka nar. 12.1.1962 za právně nezpůsobilého pro trestní řízení spojené s výzkumem Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a žádající se zkorumpovanými soudci JUDr. Markétou Písaříkovou z OS Praha 3 jeho omezení právní způsobilosti a soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou z OS Prostějov a Mgr. Petra Bednáře z OS Olomouc ochrannou ústavní léčbu Dušana Dvořáka, když máte opakovaně ve stížnostech pro porušení zákona proti Dušanu Dvořákovi od 10.12.2015 do 10.1.2017 doloženo již ve třech posudcích soudních znalců, že tito výše uvedení znalci zfalšovali posudky vůči Dušanu Dvořákovi. Komplexní posudek znaleckého ústavu Bohnice na pana Dušana Dvořáka ze dne 22.12.2016 zasíláme opětovně v příloze. Pokud danou věc (tzn. nepravdivých rozhodnutí justičně exekutivní mafie a kartelu také se soudními znalci) stále šetříte, toto sdělte a označte č.j., kterým jste rozhodli věc nešetřit. Viz příloha – zmocnění k podání

Dne 19.2.2017 Mgr. Ivan Chalaš , správní rada