Nejvyšší správní soud ČR

Nejvyšší správní soud ČR
Aprk 6/2017

Věc: Reakce na výzvu  NSS dne 9.3.2017 sp.zn. Aprk 6/2017 k doplnění návrhu určení lhůty v řízení sp. zn. 22 A 70/2016 vedeného u KS v Brně

Doplnění důkazů a průtahů dle výzvy, návrhy


1.
- průtahy a důkazy porušení českého práva, návrh -

Tři měsíce po podání žaloby Krajský soud v Brně dne 7.12. 2016 sp. zn. 22 A 70/2016 vyzval žalobce, zda má zájem o ústní projednání, ten okamžitě přisvědčil a doložil naléhavost projednání. Viz správní spis. Do dne 27.2.2017 nebylo ústní řízení zahájeno, v čemž spatřuje  žalobce průtahy, neboť stále neuplynula roční doba pro vyřízení přestupku (až dne 15.4.2017) a soud  měl  právě toto zohlednit a - jak bylo oprávněně žádáno - nařídit ihned po podání žaloby řádné projednání přestupku správním orgánem a žádat řádné meritorní rozhodnutí odvolacího správního orgánu, což ani Krajský soud v Olomouci, ani stěžovaný soud neučinili, namísto toho důkazy podepřenou vědomou nepravdu žalovaného správního orgánu o pozdním odvolání žalobce v rozhodnutí ani slovem nezohlednili, ač byla uváděna naléhavost a návrh na odložení výkonu rozhodnutí zabavení ŘP s řádným odůvodněním a doloženými poškozenými.

Žalobce navrhuje, aby do 3 dnů od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stěžovaný soud věc řádně projednal, kdy žalobce již netrvá na osobní účasti, ale žádá, aby v přikazujícím rozhodnutí soud věc řádně projednal a řádně důkazy odůvodnil

a) žalované  pozdního odvolání
vyvrácené důkazy o zájmu žalobce vyřešení věci na základě práva i pro ostatní uživatele konopných léčiv obecně  a doložené naprosté selhání odpovědných exekutivních orgánů

b) žalované spáchání přestupku
pouze s odkazem na podzákonný předpis a paušalizující normu vyvrácenou důkazy - viz další a přímo klíčový důkaz netrestnosti skutku žalobce v příloze uvedený (rozhodnutí SUKL ze dne 7.3.2017) a odůvodnění žádosti včetně citace nevymahatelnosti předpisu z unijního práva uvedené na straně 4-7 lékového ústavu vs. rozhodnutí ministra dopravy z 7.12.2016 ve spisu obsažené s tvrzením ke konopným léčivům připouštějícím řízení automobilu, že zákon o léčivech má vyšší právní sílu, než podzákonný předpis jako je napadaná dopravní vyhláška k předmětnému řízení absolutně ignorující vědecká fakta a důkazy k metabolizaci kanabinoidů a vývoj legislativy ke konopným léčivům, když žalobce nejen doložil lékaři nadepsané doporučení a hluboké povědomí o cannabisterapii z let 2011 a 2014, ale také vědecké studie zcela vylučují naprosto odborně neodůvodnitelné a paušalizující rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, že pouhých 10 ng THC/ml krve u řidiče je trestný čin, což pochopitelně může být a u prvouživatelů je zcela jistě, stejně tak nedůvodně paušalizující obecný přestupek s naměřením 2 ng THC/ml krve založený na jediném faktu, že tolik THC v krvi nejméně umí české laboratoře spolehlivě změřit - viz důvodová zpráva.


2.
- průtahy a důkazy porušení unijního práva, návrh -

1.     Žalobce se ode dne 13.7.2010 v desítce trestních a stovkách správních řízení a nově i žalob marně domáhá zásadních informací a  marně navrhuje položení předběžných otázek Soudnímu dvoru dle čl. 267 Smlouvy ve věci výroby konopí k ochraně práv  sebe, rodiny, přátel, členů výzkumu a také spotřebitelů (a také řidičů), výzkumníků distributorů a výrobců (standardy). 

2.     Všechny soudy v soustavě české justice a od 13.4.2012 také prvně ústavní soud (popírající jako celá justice 3 citované nálezy k nepoložení předběžné otázky o porušení základního práva na spravedlivý proces, zákonného soudce a trestu na základě zákona) jednaly stejně jako analogicky kartel v EU doložený od roku 2012 celkem (2x Evropské komise a 10 x ESLP )  s doloženými důkazy o porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (apoptóza buněk rakoviny kanabinoidy doložena vědecky v roce 1994, lékařské zprávy s mizejícími nádory členů výzkumu neměly na organizovanou zločineckou skupinu státních zaměstnanců v talárech žádný vliv)  

3.     Soudy a exekutiva nejen zapřely vlastní judikaturou doložené popření základních práv nepoložením předběžných otázek, svorně pak všichni mlčeli a nijak neodůvodnili  zákaz vyšetřovaní spáchaných zločinů označenými pachateli v exekutivě a justicí na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) dle §§ 401 a 149 odst 4. tr.z.

4.     Svorně pak všichni také mlčeli a nijak neodůvodnili  netrestnost skutku poškozených  včetně žalobce dle §§ 28 a 31,odst. 1 tr.z. atd..

5.     Stejně tak se s  netrestností jednání žalobce dle § 2 přestupkového zákona nevyrovnal správní orgán a nenařídil soudně znalecké vyšetření limitu THC zaručujícího bezpečnost jak veřejnosti, tak žalobci a jeho blízkým řízení automobilu a současném užívání konopných léčiv s ve spisu doloženými důkazy a studií financovanou ministerstvem vnitra, že až 16 ng THC zůstává v ml krve po dni užití u pravidelných uživatelů.

6.     Nepoložení předběžné otázky bylo odůvodněno vždy vědomou nepravdou v trestní justici, že konopí je prekurzor, protože o chemických látkách rozhoduje členská  země a nevymahatelný předpis od roku 2004 by byl politickou pohromou a dírou do státního rozpočtu v řádech miliard (euro?).

7.     Správní žaloba na MZ ČR (naléhavost řešená od 18.7.2016 u MS v Praze přes dvě marné výzvy soudu žalovanému o vyjádření k žalobě) nebyla dosud projednána.

8.     Úspěchem v 8 let kriminalizované rodině s opakovanými a pravidelnými domovními prohlídkami a konfiskacemi majetků právnických osob a členů výzkumu je kasační stížnost vytvářející údajně judikát k veřejně prospěšným nevládním organizacím vůči dobrovolníkům a úřadům práce sp. zn. 4 Ads 165/ 2011 a přikazující rozsudek Nejvyššího soudu vůči OSZ a OS v Prostějově, který následně OS v Prostějově popřel a nerespektoval a s podporou nadřízených šikanoval žalobce pokutami, které Nejvyšší soud zakázal udělit a slovo závazný právní názor  NS na konci rozsudku by snad neměla obecní justice vědomě nerespektovat, viz sp. zn 3 Tz 1/2012

9.     Justice přes doložení kartelu a důkazu, že konopí není uvedeno v zákoně o prekuzorech drog a judikatura v právní větě v letech 2006 a 2008 sama uvedla, že pěstovávání konopí není samo o sobě výrobou drog, protože konopí je samo o sobě omamnou látkou, což je jen právní vyjádření téhož v roce 2012 exekutivou změnili legislativu o právní argumentaci žalobce (notifikace novely zákona o NL, který se údajně notifikovat nemusel.., změna definice konopí pro trestní právo a nikdy neměřeného THC z celého objemu rostliny na neidentifikovatelný vzorek k ještě větší korupci policie ....a zavedení limitu THC k pokusnickému zacházení s konopím bez povolení a následné nahrazení zahradnickým zacházením ..., retroaktivita práva?).10. Následně se justice roky pokoušela zbavit žalobce právní způsobilosti a zavřít ho do ústavu (od 4.9.2012  do 20.2.2017).

11. Znalecký ústav Bohnice však označil takové jednání v předmětných letech za zcela nedůvodné a nyní je žádána obnova 8 ústavních stížností, kde soud stejně jako žaloba tvrdili, že žalobce není způsobilý prokázat, že konopí není prekurzor atd., což se nezakládalo na pravdě.

12. Krajský soud v Brně, který prekurzorový justiční faul způsobil jako první v dalších cca 10 řízeních doložených níže se z řízení vždy omítá vyloučit (Okresní soud v Prostějově se v prvním rozsudku s porušením unijního práva nevyrovnal vůbec a pak už jen jak papoušek odkazoval na zkorumpované rozhodnutí nadřízené prekurzorové justice).

13. V stěžovaném  řízení KS v Brně také předběžnou otázku nepoložil, v čemž žalobce spatřuje průtahy


K tomu důkazy v příloze
  1. Podání dodatku ústavní stížnosti žalobce ze dne 27.2.2017 s návrhem na obnovu předchozích ústavních stížností
  2. Klíčové a pro věc zcela zásadní rozhodnutí Státního ústavu pro kontrolu léčiv ze dne 7.3.2017 s podrobným rozkladem porušení českého a unijního práva dopadajícího nejen na předmětné řízení (strana 4-7)
  3. Rozhodnutí policie ze dne 3.2.2017, že spáchané zločiny nikdy nešetřila a neodsoudila a ze dne 8.3.2017, že je jako vždy ani šetřit nebude stejně jako osoby, které tyto zločiny kryjí na všech stupních exekutivy a justice.   Žalobce navrhuje, aby do 3 dnů od vydání rozhodnutí Nejvyššího správního soudu stěžovaný soud věc řádně projednal, odůvodnil a prostřednictvím Nejvyššího správního soudu a prostřednictvím soudem určeného  advokáta ex offo položil předběžné otázky Soudnímu dvoru, kdy k odůvodnění přidělení ex offo dokládá  žalobce pouze pro dostání povinností předpisu, když vše potřebné je ve spisu a odůvodnění vidí žalobce jak v naléhavosti při 8 let trvající nevymahatelnosti práva ve věci konopí v trestních řízeních a způsobení invalidity III. stupně Českou republikou a předem avizovanou aktualizaci advokátního zastoupení, až bude před Soudním dvorem skutečně třeba hovořit plně kompetentně ve francouzštině a popř. současně také angličtině.


3.
- průtahy projednání kárného a stížnostního podnětu a pochybení, návrh -

Na výše uvedené rozhodnutí KS v Brně ze dne 7.12. 2016 byl dne 26.12.2016 podán také návrh na vyloučení soudkyně a podán kárný podnět za zjevně nezákonné jednání zcela míjící meritum žaloby (údajně pozdně podané odvolání žalobcem správnímu orgánu) specifikované ve spisu. Že tak vědomě nezákonně jednal žalovaný správní orgán a na výzvu soudu opět dělal, že je mentálně nezpůsobilý, není překvapující, neboť se s právní argumentací  a doloženými fakty neuměl vypořádat a uchýlil se k vědomě k faulu, že však tak jednala vysokoškolsky vzdělaná soudkyně ukazuje další vědomou manipulací s důkazy a diskriminaci žalobce nebo mentální insuficienci soudkyně. Do dne 10.3.2017 o tomto kárném provinění či stížnosti nebylo rozhodnuto, v čemž rovněž žalobce spatřuje průtahy.

S ohledem na fakt, že předseda KS v Brně činí vědomé průtahy projednání kárných podnětů podaných Cannabis is The Cure,z.s v prosinci 2016 také na

a) Předsedu a soudce Městského soudu v Brně  za nezákonná rozhodnutí při šetření svéprávnosti předsedů nejvyššího a ústavního soudu ČR a  nejvyššího státního zástupce (soudem přes předsedovi doložené výtky žádáno doložit zdravotní vyjádření a osobní údaje posuzovaných, namísto ustanovení opatrovníka, jak učinil Okresní soud v Prostějově po zapření judikátu netrestnosti canabisterapie v letech 2008 - 2017 v rozhodnutí dne 18.1.2017  o ustanoveném opatrovníkovi žalobce) a existuje nepatrná naděje, že daní odpovědní .funkcionáři nejsou součástí organizované zločinecké skupiny kryjící pachatele vědomých zločinů, ale jsou mentálně nezpůsobilí k výkonu své funkce (MS v Brně byl žádán otestovat, jak dlouho posuzovaní udrží v paměti, že konopí není prekurzor a zabíjet a mučit lidi se nemá, a to ani v době míru bez pokynů ze stranických sekretariátů, což některé osoby v justici dodnes činí velmi nejistými, viz spáchané zločiny http://pravnistat.blogspot.cz/ vs. ochránci organizovaného zločinu  http://constitutional-court.blogspot.cz/

b) Předsedu a soudce Okresního soudu v Prostějově, kteří zahájili řízení o omezení svéprávnosti žalobce a ustanovili mu 18.1.2017 opatrovníka i přes 2 znalecké posudky a posudek znaleckého ústavu dokládající nezákonnost i tohoto účelového návrhu OS v Prostějově ignorující nejen znalce, ale také vážnou námitku lékaře, kolegy žaloby a místopředsedy odborné společnosti Konopí je lék, z.s. ze dne 6.12.2016 (navrženého jako opatrovníka rodinou žalobce k výzvě soudu) a vědomě nezákonné rozhodnutí ustanovit žalobci opatrovníka, když návrh rektora UP na omezení svéprávnosti žalobce na 3 roky ve styku s veřejnou mocí na návrh  od oportunistického rektora kritizovaného za papalášsko-bolševické manýry a rektoskopii při popření všech pravidel při udělení prestižní Palackého ceny dne 8.6.2016 předsedovi ústavního soudu (při vědomí výše uvedeného a marných žádostech univerzitě o zastání absolventa!)


Dále pak při vědomí rozeslání rozhodnutí o přidělení opatrovníka žalobci OS Prostějov zřejmě nejen justici v Praze  (viz důkaz rozhodnutí OS pro Prahu 1 z 1.2.2017), je dle  názoru žalobce v otázce, kterou by Nejvyšší správní soud měl vyřešit, zda má a může zastupovat žalobce z důvodu diskriminace

a) osoba určená opatrovníkem určený Okresním soudem v Prostějově, nebot přes řady stížností a kárný podnět a důkazy ve spisu na podání nikdo nereaguje a byla podána stížnost na odůvodnění zrušení ochranné léčby, takže obě řízení jsou stále aktivní
nebo
b) může žalobce zastupovat jako dosud společnost Cannabis is The Cure,z.s., které je žalobce předsedou správní rady

Dále pak žalobce navrhuje, aby NSS v tomto řízení vyřešil, zda je vůbec s ohledem na doložené důkazy přípustné, aby věc řešil tolik podjatý Krajský soud v Brně a podle toho NSS dle své úvahy rozhodl.  

Důkazy v příloze

1.     Stížnost na usnesení k zdůvodnění ukončení ochranné léčby žalobce OS v Olomouci dne 20.2.2017
2.     Stížnost na usnesení ze dne 20.2.2017 k nevyloučení se OS v Prostějově z další žaloby na žalobce za údajně nedovolenou výrobu konopných léčiv - drog pachateli organizovaného zločinu
3.     Sdělení opatrovníkovi OS pro Prahu 1 ze dne 1.3.2017, aby určil advokáta v trestní věci žalobce
4.     Vyjádření soudem určené lékařky opakovaně marně žádající zrušení ochranné léčby k důsledkům řízení na zdraví žalobce a jeho rodiny z 26.2.2016 pro ústavní soud.
5.     Rozhodnutí OS Praha 1 o nutné obhajobě zaslané žalobci a jeho opatrovníkovi v trestním řízení ´žalobce proti důkazně zkorumpované místopředkyni vlády za Lidem z jara 2011 zastoupené žalobou při poškození ex ministryně vyhrožováním žalobcem v SMS poslankyni a vládní činitelce porušující vědomě slib poslance a právní předpisy při žádané obnově žaloby OSZ zastavené v roce 2012 z důvodu údajně nepříčetnostmi žalobce po úmrtí vědomě umučených 2 onkologicky nemocných členů výzkumu v dubnu 2011 žádajících v letech 2009  a 2010 celý parlament a jmenovitě každého poslance osobně o smilování ilustrované nálepkami na hnojiva na rozhodnutí tohoto soudu od 3 roky vězněného výzkumníka enzymatických konopných hnojiv v osobě dnešního předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s, viz stanovy a orgány na http://konopijelek.blogspot.cz/ , kterému rovněž ústavní soud vytřel zrak a neseznal porušení unijního předpisu českým plastickým TNT prekurzorem šířícím se v trestní justici jako mor. Cenzura veřejnoprávních medií je jako za okupace, viz ústavní stížnost předsedy odborné společnosti Konopí je lék,z.s sp. zn. I. ÚS 2431/15 na  http://svobodu.blogspot.cz/2015/08/ustavni-stiznost.html  


Podání je zasláno z datové schránky dosavadního zmocněnce žalobce.

žalobce laskavě žádá soud, aby se důkazní listiny staly součástí žaloby jako takové, kdy některé budou zaslány následně z důvodů potíží s připojením na net.


V řádné lhůtě dne 12.3.2017 podává


Dušan Dvořák, MMCA,  nar. 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6, předseda správní rady zmocněné společnosti Cannabis is The Cure,z.s., viz scany na http://cannabis-is-the-cure.blogspot.cz/


Příloha 1)
Soudu již doložené důkazy netrestnosti jednání žalobce a doložené důkazy kartelu a korupce ve věci konopí a (nejen) dopravy

1. Na základě zjištění obsahu THC v krvi řidiče veřejná moc určí, zda půjde o dopravní přestupek podle § 125c odst. 1 písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (limit od 2 ng THC/ ml krve dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 ), nebo zda dané jednání již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (limit od 10 ng THC/ml krve dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp.zn. 7 Tdo 979/2015).

2. Limit THC v krvi byl Světovou antidopingovou federací v roce 2013 změněn z 15 na 150 ng THC /ml. krve, příbalový leták konopného léčiva povoluje řízení automobilu a spotřeba konopí dle vyhlášky 236/2015 Sb. je až 6 gramů konopí Bedrocan denně s obsahem až 20% THC (tzn. cca 1000 mg THC), doložené zahraniční studie dokládají neexistenci důkazů o negativních změnách při řízení automobilu u pravidelných uživatelů konopí, doložená odborná studie financovaná z grantu Ministerstva vnitra a publikovaná v Soudním lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854. doložila,  že chroničtí uživatelé budou mít detekovatelné THC v krvi vždy (bylo naměřeno až 16 ng THC po 24 hodinách!) kvůli odlišnému metabolismu a vyplavování THC z tukové tkáně, kam se THC usazuje, dále pak bylo doloženo, že existují velmi významné rozdíly  THC v individuálních případech.

3. Na žádost o informace adresovanou ministerstvu vnitra, jaké kdy všechny odborné studie MV ČR dotovalo ve vztahu ke konopí a řízení automobilu, namísto MV ČR odpověděla policie dne 9.12.2016 pod č.j. PPR-32066-2/ČJ-2016-990140, kdy policie uvedla nepravdu, že MV ČR nic takového finančně nepodpořilo.

4. Na žádost o informace  o odborné informace k stanovení limitu 2 ng THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 pod č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že má gestor předpisu – ministerstvo dopravy.

5. Ministerstvo dopravy dne 26. 8. 2016 pod č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.

6. Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 pod č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo.

7. Na novou žádost o informace ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je nejnižší spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče.

8. Dne 17.10.2016 byl gestor proto předpisu, MZ a SUKL žádáni sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg THC denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?

9. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, dle autoremedury dne 14.11. 2016 pod čj. 518/2016-072-Z106/9, dne 30 .11. 2016 pod č.j. 575/2016 -072-Z 106/2 a na odvolání ministr dopravy dne 7.12.2016 pod č.j 9/2016-040-S106/3 rozhodli, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje ministerstvo zdravotnictví a že zákon o léčivech je nadřazen dopravní vyhlášce add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu. V rozhodnutí ze dne 14.11.2016 Mdo uvádí, citujme:„…...Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a předevší finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředek využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky,tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích ….Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.“

10.   K výše uvedené žádosti ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA a SUKL dne 28.11.2016 pod č.j SUKL 279457/2016 a MZ ČR v odvolání dne 7.12.2016 pod č. j. MZDR 63966/2016/MIN/OVA na rozhodnutí 1) uvedli, že žádné informace o obsahu THC v krvi u uživatelů konopných léčiv dle váhy nemají, Add 2) uvedli, že neví, kdo je odpovědný za to, že řidiči mohou při užívání konopí léčiv řídit automobil dle sdělení na příbalovém letáku a SUKL naznačil, že je za toto odpovědná firma vyrábějící léčiva GB Pharmceutical a MZ ČR ve vágní odpovědi naznačilo, že je za toto odpovědné ministerstvo dopravy. K žádosti Add 3), zda se ministerstvo dopravy účastnilo novelizací zákona o léčivech, zákona o návykových látkách ve věci výroby konopí jako léku, potraviny či kosmetiky výše uvedení neodpověděli.


Příloha 2)
Krajský soud v Brně v letech 2010 - 2016 vedl žalobce jako účastníka řízení v tomto níže uvedeném správním, civilním a trestním řízení, všechny spory se týkaly nebo vzešly z nezákonné prohibice konopí a okaté justičně exekutivní korupce a kartelu, viz desatero kárných provinění na  http://european-cannabis.blogspot.cz/ 

·      Sp. zn. 3 To 25/2011 / Sp.zn. 17 Co 268/2011 / Sp. zn. 4 To 505/2012 / Sp. zn. 8 To 198/2014 / Sp. zn. 5 To 174/2014 /
·      Sp. zn. 61 UL 38/2014 / Sp. zn. 61 UL 43/2014 / Sp. zn. 61 UL 44/2014 / Sp zn. St 84/2016
·      Sp. zn. 4 To 417/2014/ Sp.zn. 9 To 43/2015/ Sp. zn. 5 To 45/2015/ Sp.zn. 5 To 317/ 2015/ Sp. zn. 4 To 271/2015/ Sp. 4 To 273/2015, Sp. zn. 9 To 408/2016 / Sp. zn. 18 Cm 236/2016

---------------------------------------
Krajský soud v Brně
sp. zn. 22 A 70/2016


Věc: Reakce na výzvu soudu ze dne 7.12. 2016 a námitky k rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje a návrh na vyloučení soudkyně soudící 22 A 70/2016 pro vědomě nezákonné rozhodnutí – kárný podnět na zcela nevhodné chování, kdy soudkyně dělá, že neumí český jazyk a lze očekávat s titulem JUDr. mentální způsobilost

Žalobce:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962
798 55 Ospělov 6

Zastoupen :
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
doručovací adresa poštou
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Žalovaní:
Městský úřad v Konici a Krajský úřad v Olomouci

K věci - odůvodnění:

1. K výzvě soudu: žádáme ústní projednání věci s nařízeným veřejným projednáním a žádáme uhradit všechny soudní poplatky a 20 x 200 Kč/hod. za práci na marném odvolání a žalobě, tzn. Poplatky + 4.000 Kč, a to na účet 824 302 7001 / 5500 . Poplatek za marný návrh na odkladný účinek žaloby již byl uhrazen.

2. Námitky a návrh a důkazy diskriminace, justičně exekutivní korupce a kartelu

Právní názor soudce … činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “  Nález ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06

A) Žalovaný se dne 10.11.2016 a 15.11.2016 v rozhodnutí dle výzvy soudu vůbec nevyjádřil k podvodu a vědomě nezákonnému rozhodnutí, že žalobce údajně podal pozdní odvolání, když jak v odvolání, tak v žalobě a spisu žaloby je doloženo i s razítkem podatelny ústavního a nejvyššího soudu a nejvyššího státního zastupitelství ze dne 21.7.2016, že byl žalobce až do druhého týdne srpna  2016 mimo ČR a dne 19.7.2016 podal bianco odvolání, které žalovaný vědomě mylně označil jako  odvolání v jiné věci a soudkyně dělala, že neumí česky a tento průhledný podvod neexistuje. Tím mimo jiné padla lhůta pro to, aby žalovaný ve věci konečně meritorně rozhodl, jak bylo žádáno, resp. je již možné jen necelé 4 měsíce.

B) Žalovaný se dne 10.11.2016 a 15.11.2016 v rozhodnutí dle výzvy soudu vůbec nevyjádřil k vědomě nezákonnému rozhodnutí, když se opět vůbec nevyjádřil k netrestnosti skutku dle doložených důkazů (lékařské doporučení, studie o metabolismu THC, studie o vlivu THC na řízení, příbalový leták konopného léčiva povolující řídit, účelovost limitu dle dopravní vyhlášky) a netrval na soudně znaleckém vyšetření.

C) Přestože soudkyně výše a níže uvedené důkazy netrestnosti v příloze 1 věděla včetně naprosto dementního sdělení žalovaného ze dne 10.11.2016, že nechápe, jaký úkon by měl provést, když bylo žádáno, aby věc řádně projednal a rozhodl, a ne se odvolání podvodem zřekl, označila soudkyně návrh na odkladný účinek žaloby za nedůvodný, přestože bylo uvedeno a doloženo, že nejenže je rozhodnutí žalovaného podvodné a vědomě účelově vadné, ale bylo také doloženo, kolik bude poškozených při neexistenci důkazu ohrožení společnosti.

3) Soudkyně rovněž nepřerušila řízení a nepodala předběžné otázky Soudnímu dvoru, přestože bylo doloženo (a je jen ze strany KS v Brně doloženo v příloze 2), že právě zkorumpovaná justice na KS v Brně jako první vymyslela podvod v trestních řízeních s žalobcem, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog, o prekuzorech rozhodují členské země, viz důkaz na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/, aby spáchané zločiny soudců a státních zástupců doložené soudním znalcem s důsledky dle § 149 ve čtvrtém odstavci tr.z. nebyly potrestány. Viz následný justičně exekutivní kartel na vrchních státních zastupitelstvích a. soudech, nejvyšším, ústavním a evropském soudu a nejvyšším státním zastupitelství a ministerstvu spravedlnosti (nejen) proti žalobci v letech 2010 -2016 (aktuální rozhodnutí této organizované zločinecké skupiny zástupců veřejné moci souhrnně za listopad a prosinec 2016 na webu http://constitutional-court.blogspot.cz/2016/12/rozhodnuti-od-14cervence-2004-do.html a přímo pak v archivech důkazů podvodů a zločinů veřejné moci na http://echr-coe-int.blogspot.cz/, http://ustavnisoud.blogspot.cz/, http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ , http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/ , http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ a http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/

Souhrnně: Žalovaný a soudkyně tak důkazně jednali v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.“ Žalovaný rozhodoval na základě toho, že se domníval, že v Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 vláda zohlednila odborná stanoviska, což má velmi daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo.  Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63:  „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo)“ Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“


26.12.2016

Dušan Dvořák, MMCA, žalobce, předseda správní rady  Cannabis is The Cure,z.s.