23. ledna 2017 spzn. MSP-2 6/2017-OSV-OS


---------- Přeposlaná zpráva ----------
Od: Stašková Martina, Mgr. <MStaskova@msp.justice.cz>
Datum: 23. ledna 2017 16:15
Předmět: MSP-26/2017-OSV-OSV
Komu: "openroyalacademy@gmail.com" <openroyalacademy@gmail.com>


Vážení,
            dne 8. 1. 2017 byla Ministerstvu spravedlnosti ČR doručena žádost o informace spolku Cannabis is The Cure, z.s., k níž sdělujeme následující.
            K první části žádosti, v níž požadujete zhodnocení postupu Městského soudu a Městského státního zastupitelství v Brně v dané právní věci, je třeba uvést, že Ministerstvo spravedlnosti ČR je ústředním orgánem státní správy soudů a státních zastupitelství a jeho úkolem je vytvářet jim podmínky k řádnému výkonu jejich působnosti, a to zejména po stránce personální, organizační, hospodářské a finanční. Zdejšímu úřadu proto rozhodně nepřísluší přezkoumávat námitky směřující proti rozhodnutím soudů či státních zastupitelství ani jejich rozhodování hodnotit.
            Pokud jde o vyžádané statistické údaje týkající se podání doručených Ministerstvu spravedlnosti ČR od vyjmenovaných osob v období od 6. 1. 2015 do současnosti, je v prvé řadě třeba upozornit, že vzhledem k nepřehlednosti některých Vašich podání způsobené tím, že jejich součástí bývá několik obsahově rozdílných skutečností či jsou často adresována více povinným subjektům, aniž by bylo zcela zřejmé, kterému subjektu jsou jednotlivé části adresovány, nelze zaručit, že jsou níže uvedené informace kompletní. Na druhou stranu nelze vyloučit, že vzhledem k nedostatečně určité identifikaci některých vyjmenovaných osob mohly být do přiložených údajů zahrnuty i jiné osoby téhož jména.
            Jde-li o žádosti o informace, tyto byly vyřizovány věcně příslušným oddělením styku s veřejností Ministerstva spravedlnosti ČR v udaném období pod následujícími spisovými značkami:
Cannabis is The Cure, z.s.:
 • MSP-157/2015-OT-OSV,
 • MSP-98/2016-OSV-OSV,
 • MSP-326/2016-OSV-OSV,
 • MSP-363/2016-OSV-OSV,
 • MSP-469/2016-OSV-OSV,
 • MSP-639/2016-OSV-OSV,
 • MSP-640/2016-OSV-OSV.
 • MSP-26/2017-OSV-OSV,
 • MSP-51/2017-OSV-OSV.
Art Language Factory, z.s.:
 • MSP-878/2016-OSV-OSV.
Konopí je lék, z.s.:
 • MSP-737/2016-OSV-OSV (na odpověď byla podána stížnost),
 • MSP-901/2016-OSV-OSV,
 • MSP-926/2016-OSV-OSV (na odpověď byla podána stížnost).
Vladimír Dopita:
 • MSP-173/2016-OSV-OSV,
 • MSP-378/2016-OSV-OSV.
Vojtěch Karban:
 • MSP-1107/2016-OSV-OSV.
Vanda Dvořáková:
 • MSP-1022/2016-OSV-OSV.
Dušan Dvořák:
 • MSP-82/2015-OT-OSV,
 • MSP-486/2015-OT-OSV,
 • MSP-527/2015-OT-OSV,
 • MSP-542/2015-OT-OSV,
 • MSP-564/2015-OT-OSV,
 • MSP-100/2016-OSV-OSV,
 • MSP-577/2016-OSV-OSV,
 • MSP-617/2016-OSV-OSV,
 • MSP-854/2016-OSV-OSV,
 • MSP-896/2016-OSV-OSV,
 • MSP-967/2016-OSV-OSV.

            Do rejstříku odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR byly po dni 6. 1. 2015 zapsány na základě Vašich podání následující spisy:

 • MSP-1386/2016-OJD-DOH – Dvořák Dušan – tisková zpráva Konopné církve k porušování zákona Policií ČR,
 • MSP-1375/2016-OJD-DOH – Tetour Miloslav – ve věci Dušan Dvořák,
 • MSP-594/2016-OJD-DOH – Art Language Factory,
 • MSP-133/2016-OJD-DOH – Cannabis is The Cure – Dvořák Dušan,
 • MSP-406/2016-OJD-SPZ – Art Language Factory ve věci Dvořák Dušan,
 • MSP-136/2016-OJD-DOH – Dvořák Dušan, stížnost a žádost o přezkum,
 • MSP-117/2016-OJD-SPZ – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-30/2016-OJD-SPZ – Open Royal Academy – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-418/2015-OD-SPZ – Dvořák Dušan Mgr.,
 • MSP-339/2015-OD-DOH – Kafka Jaromír Ing. – ve věci Dvořák Dušan.
            Odbor kontroly Ministerstva spravedlnosti ČR eviduje v udaném období Vaše podání pod těmito spisovými značkami:

Dušan Dvořák, Cannabis is The Cure, z.s., Open Royal Academy:
 • MSP-90/2015-OK-PP (3 podání),
 • MSP-1448/2015-OK-PP (1 podání),
 • MSP-1545/2015-OK-PP (1 podání),
 • MSP-315/2016-OK-PP (6 podání),
 • MSP-155/2016-OK-STIZ (5 podání),
 • MSP-167/2016-OK-STIZ (3 podání),
 • MSP-697/2016-OK-PP (3 podání),
 • MSP-180/2016-OK-STIZ (3 podání),
 • MSP- 236/2016-OK-STIZ (1 podání).
Miloslav Tetour:
 • MSP-1/2016-OK-PP (1 podání).
Art Language Factory, z.s.:
 • MSP-1/2016-OK-PP (10 podání).
            K dotazu na počet řízení vedených zdejším úřadem sdělujeme, že odbor odškodňování Ministerstva spravedlnosti ČR eviduje žádosti o odškodnění vyjmenovaných osob (dle zákona č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem) pod níže přiloženými spisovými značkami, nicméně je třeba poznamenat, že se nejedná o řízení v právním slova smyslu, nýbrž neformální projednávání těchto žádostí zakončené vydáním stanoviska.

Cannabis is the Cure, z.s.:
 • MSP-3894/2014-ODSK-ODSK.
Dušan Dvořák:
 • MSP-246/2012-ODSK-ODSK.
František Slavík:
 • MSP-2188/2011-ODSK-ODSK.
Josef Pospíšil:
 • MSP-660/2002-ODSK-ODSK,
 • MSP-1972/2008-ODSK-ODSK,
 • MSP-2151/2016-ODSK-ODSK.
Jan Prokeš:
 • MSP-2585/2015-ODSK-ODSK,
 • MSP-2581/2016-ODSK-ODSK.
S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461