Ministerstvo spravedlnosti k jednání ESLP (rozhodnutí bez odůvodnění a zaslání prosté kopie)

Od: Stašková Martina, Mgr. <MStaskova@msp.justice.cz>
Datum: 15. listopadu 2016 14:07
Předmět: MSP-878/2016-OSV-OSV


Vážený pane Pospíšile,
            k Vaší žádosti o informace ze dne 2. 11. 2016 uvádíme následující. Dle ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se povinnost poskytovat informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Pod pojmem „názor“ je třeba rozumět rovněž právní názor a výklad jednotlivých ustanovení právních předpisů či právních předpisů jako celku. Okruh působnosti Ministerstva spravedlnosti ČR je pak vymezen v ustanovení § 11 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky. Z citovaného ustanovení rozhodně nevyplývá, že by Ministerstvo spravedlnosti ČR bylo v rámci svých kompetencí oprávněno k podávání výkladu právních předpisů. Ministerstvo spravedlnosti ČR není povoláno ani poskytovat právní pomoc v jednotlivých věcech.

            Nad rámec výše uvedeného sdělujeme, že Evropský soud pro lidská práva (dále jen „Soud“) byl zřízen k projednávání porušení Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod sjednané v rámci Rady Evropy. Má-li tedy někdo za to, že v jeho případě došlo k porušení práv a záruk uvedených v této úmluvě (či jejích protokolech) některým ze států jí vázaných, může k Soudu podat stížnost, která musí splňovat požadavky stanovené v článku 47 Jednacího řádu Soudu. Pouze řádně podaná stížnost bude posouzena, což ale neznamená, že bude prohlášena za přijatelnou.

            Je-li stížnost zjevně nepřijatelná, jelikož nesplňuje všechna požadovaná kritéria přijatelnosti, bude předložena samosoudci, jehož rozhodnutí o nepřijatelnosti je konečné. Stěžovatel je následně informován dopisem, avšak bez přiložené kopie rozhodnutí. Podstatné je, že rozhodnutí o nepřijatelnosti není možné rozporovat nebo žádat další informace, které se ho týkají. Nelze podat ani novou stížnost obsahující stejné námitky. Soud případ uzavře a spis bude později skartován.

            Závěrem dodáváme, že na webových stránkách Soudu http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/ces&c= jsou k dispozici oficiální i další užitečné dokumenty týkající se řízení před tímto orgánem, a to včetně Praktické příručky k podmínkám přijatelnosti.
S pozdravem


Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka

Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461