Stížnost na průtahy a ochrana před nečinností správního orgánu MPSVMinisterstvo práce a sociálních věcí
prostřednictvím
Posudková komise MPSV
Smetanovo nám. 2
702 00  Ostrava

Na vědomí olomoučti poslanci

MUDr. Milan Brázdil a  Martin Novotný


Věc: stížnost na průtahy a ochrana před nečinností správního orgánu


Od 28.4.2016 probíhá na MPSV rozklad na rozhodnutí MPSV ze dne 15.4.2016 č.j.MSP-2016/13628-421/1 týkající se 4 letého zákazu MPSV mé evidence na ÚP a povolení rekvalifikací a zákazu práce pro můj vysoký stupeň invalidity způsobený ČR.

Dne 26.8.2016 MPSV pod č.j. 2016/21197-OS (Posudková komise MPSV) oznámilo, že správní řízení nebude probíhat v zákonné lhůtě, neudalo ani informaci, kdy bude rozhodnuto a dle informace lékařky si od ní od června 2016 ani nikdo nevyžádal podklady, přestože odvolání na nepřiznání průkazu ZTP, resp, ZTP/P bylo odesláno již dne 5.6.2016.

Obě tato řízení mají enormní průtahy, proti čemuž podávám stížnost elektronicky MPSV a prostřednictvím Posudkové komise MPSV bez příloh poštou. Pokud bych minul lhůtu jako občan, budu sankcionován.

Berte prosím uvedené jako předžalobní výzvu a olomoucké poslance tímto prosím o podporu.

Dne 1.9.2016                                                 Dušan Dvořák, MMCA


Přílohy toliko elektronicky


Dušan Dvořák,MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6

Úřad práce ČR, pobočka Olomouc
Kosmonautů 8, 77900 Olomouc

Věc: Odvolání proti nepřiznání průkazu ZTP, resp. ZTP/P

Odůvodnění:
1)    Pod sp. zn. 37364-16-OL a č.j. 276604/16/OL bylo od února vedeno řízení o přiznání průkazky ZTP, přesto nebylo při tak dlouhém šetření v odůvodnění vůbec uvedeno, že mi ošetřující lékařka navrhla lázně pro bolestivé stavy způsobené jak vyčerpaností – vedu desítky řízení s ČR -, tak v důsledku boreliózy, kdy mám dny, kdy nemůžu ani chodit a můj zdravotní stav se výrazně či spíše extrémně zhoršil a výrazně překračuje limit daný § 9 odst. 3 zákona č. 329/2011 Sb. Viz sdělení ošetřující lékařky MUDr. Dagmar Přikrylové pro Ústavní soud ČR ze dne 5. 2. 2016 na http://cannabis-research.blogspot.com/ Viz sdělení lékařky Okresnímu soudu v Olomouci dne 10.5.2016 č.j. 5 Nt 111/2016 zaslané toliko elektronicky, poštou bez přílohy. Ve sdělení je doloženo, jaké extrémní justiční korupci a zvůli čelím, neboť zkorumpovaná justice si v roce 2010 nepravdivě vymyslela, že konopí je prekurzor, viz 7 ústavních stížnosti na http://constitutional-court.blogspot.com/ a nutí mne a další občany, abych si kupoval naprosto vadné konopí u lékárenské mafie v ceně dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. za cca 50 tisíc Kč/měsíčně, anebo konfiskace a kriminál a do toho všechny stupně státních zastupitelství a justice a policie zakazují vyšetřovat zločiny spáchané zkorumpovanými soudci a státními zástupci a premiér píše, že on s touhle státní mafií a zkorumpovanými ministry spravedlnosti a vnitra prý nemůže nic dělat, viz poslední sdělení z 24. 5. 2016 http://predseda-vlady.blogspot.com/ Jsem přesvědčen, že mám dle postižení způsobeného státem placenými zločinci nárok na průkazku typu ZTP/P.
2)    Pokud jsem podle olomouckého úřadu bez potíží v orientaci a pohybu a průkazka ZTP mi nepřísluší, proč je mi MPSV od roku 2012 pro závažné zdravotní postižení ve 3 stupni invalidity zakazováno pracovat a absolvovat rekvalifikační kurzy na ÚP nebo čerpat jinou formu podpory APZ, viz potvrzující odvolací rozhodnutí č.j. MPSV –UP/7467719/12/AIS – ZAM a č.j.  MPSV-2016/79248-421/1

 3)    Nezanedbatelným faktem je rovněž ekonomický benefit průkazky, kdy jezdím pravidelně na terapie do Prahy a zahraničí a s přestěhováním z Olomouce na vesnici do Ospělova, o to více, neboť tyto náklady jdou některé měsíce do tisíců korun a dle MPSV si nesmím k invalidnímu důchodu ani přivydělat.

Žádám, aby rozhodnutí nepřiznat průkazku ZTP bylo zrušeno a odvolací orgán nařídil průkazku přiznat průkazku ZTP/P.

Dne 5. 6. 2016                                                              Dušan Dvořák, MMCA

Přílohy z května 2016: Zápis z veřejného zasedání a stanovisko advokáta k řízení o ochranné léčbě, sedmá ústavní stížnost - rozhodnutí opět bez odůvodnění a lživého tvrzení zkorumpované justiční žumpy v roce 2010, na které je 6 let toliko odkazováno, že stížnost je nedůvodná a všechny stížnosti jsou justiční žumpou odmítány meritorně projednat – toliko elektronicky