Stížnost na rozhodnutí Policie ČR ze dne 16. 8. 2016 č.j. KRPM-55329-33/TČ-2016-140573-205Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc 

Okresní státní zastupitelství v Olomouci
Prostřednictvím
Policie ČR v Olomouci

Věc: Stížnost na rozhodnutí Policie ČR ze dne 16. 8. 2016 č.j. KRPM-55329-33/TČ-2016-140573-205


 
1.   Přestože jsem policii i OSZ a KSZ seznámil, že policie nemá zákonnou normu na zjištění obsahu účinných látek v konopí (co je zákonem definovaný vzorek k měření, viz § 2ZoNL – definice), bylo mi zkonfiskováno a policie i OSZ odmítli uznat náhradu škody a omluvit se, když v konopí bez zákonného předpisu naměřili podlimit THC.
2.   Do toho je mi policejním orgánem vyhrožováno, viz rozhodnutí, že dostanu pokutu, pokud si znehodnocené konopí nevyzvednu, což nevím, proč bych měl dělat, protože je k ničemu a pro mne jen ztráta času a peněz a otročinu ústava zakazuje.
3.   Žádám náhradu škody, která mi byla zamítnuta a zaslání likvidačního protokolu o zabaveném konopí.
K tomu vám v příloze přidávám důkazy o trestné činnosti, na které OSZ (Šarifová) a KSZ Olomouc (Schmidt) rovněž participují a dělají včele s Ištvánem z VSZ, že neumí česky, přestože trestní podnět na šetření zabitých a zmrzačených občanů podalo letos 14. 5. 2016 celkem 5 nevládních organizací a zabití a těžké ublížení na zdraví označil soudní znalec již v roce 2011. Doufám, že tito podvodníci nebudou stížnost a přezkum řešit.

Zasláno elektronicky a poštou na adresu policejního orgánu.

27. 8. 2016 

 Dušan Dvořák


 


Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, korespondence na Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Krajské státní zastupitelství v Brně
Prostřednictvím
Okresní státní zastupitelství v Prostějově

Věc: žádost o přezkumy OSZ Prostějov, stížnost na průtahy a návrh na kárný podnět na státní zástupce OSZ Prostějov (Kezniklová, Černík, Bártlíková) a KSZ Brno (Hojdovcová a Sladký). Odůvodnění pochybení nepovolit obnovu a neoznačit průtahy explicitně vyvraťte na důkazech


I.               Opakované rozhodnutí OSZ Prostějov, že nepovolí obnovu a řádné soudní projednání konfiskace ospělovské farmy v roce 2011

-       Konfiskace ospělovské farmy v letech 2009 – 2015 způsobily smrt a těžká ublížení na zdraví členů výzkumu Konopí je lék a těch, kteří se jej nemohli účastnit, důkaz zakázaný KSZ v Brně a OSZ v Prostějově vyšetřit, viz např. žádost policii, soudu a státnímu zastupitelství z 11. 5. 2011  http://soudniznalec.blogspot.com/ -

 1)    Posudek MUDr. Jiřího Švarce č. 750 explicitně vyloučil moji právní nezpůsobilost v roce 2011, která byla projednávána po staženém obvinění jako důvod pro ochranné opatření v srpnu 2013 OS Prostějov a v době těžké nemoci jsem se přestal justiční a exekutivní mafii bránit. V současné době Znalecký ústav Bohnice z popudu OS Olomouc zkoumá, zda je u mne možná unikátní světová diagnóza vyloučena již tolika lékaři a znalci, že mi vždy od dubna do září, kdy roste v Ospělově konopí, vymizí duševní schopnosti pochopit, že údajně páchám  trestný čin, čemuž se směje pro zjevnou lež kdejaký trumpeta, leč talárová mafie na OS Prostějov, KS Brno, NS a ÚS označující konopí opětovně prekurzorem (NS č.j. 6 Tdo 323/2016) by došla újmy a šla do vězení, stejně jako státní zástupci, kteří kryjí zločin, viz bod dva. 

 2)    Opětovně v uvedeném řízení o ochranném opatření a také v usnesení NS nebylo vyvrácené vysoké podezření doložené lékaři včetně soudního znalce, že jednáním podezřelých pachatelů na OSZ a OS Prostějov došlo k závažným zločinům, které však justice odmítá projednat (mlčí jak zařezaná) a státní zastupitelství odmítají povolit jejich vyšetření. Čili pachatelé zločinu vybaveni razítky kryjí svůj vlastní zločin. Tvrzení podvodníků na KSZ v Brně, že projednání spáchaných zločinů vyplývá z usnesení NS je na trestní stíhání podvodnice a lhářky státní zástupkyně Hojdovcové a Sladkého (přezkumy a informace v posledních letech) a žádám, aby  tito státem placení spolupachatelé nemohli o této věci rozhodovat a žádám je vyloučit z tohoto šetření a kárně řešit. Že jejich lež, že projednání spáchaných zločinů projednal NS nebo snad odvolací nebo ústavní vyvrátil samotný NS ze zákona 106/1999 Sb., když uvedl, že by šlo o vytváření nových informací. Viz usnesení prekurzorových podvodníků v talárech na NS a US nepředat věc Soudnímu dvoru : 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016 a č.j. u ÚS: č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16

 3)    Pokud mafiáni v talárech opětovně (č.j. 6 Tdo 323/2016, došlo včera) kryjí zločin a nevyjádří se k zákazům svědeckých výpovědí, zákazům projednat znalecké studie a posudky a na ochranu zločinu si opětovně vymyslí, že je konopí prekurzor, aby věc neposoudil Soudní dvůr EU a v rozporu s důkazy natvrdo černé na bílém napíší, že zákon o návykových látkách není technickým předpisem, není jiné právní cesty než právě ochrany zákonnosti skrze státní zastupitelství, ač je tato cesta pro řadu státních zástupců fatálně ohrožující. Viz veřejná databáze TRIS, první notifikace ČR v roce 2012 a vyjádření MZ, Parlamentního institutu a Úřadu pro technickou normalizaci, kteří lež justice popírají a usvědčují ze lži. 

 4)    Nejen že se na jednom jediném důkazu na konfiskacích v letech 2009 -2015 neprokázalo v souladu se zákonnou definicí konopí, že toto konopí obsahovalo více než 0,3% THC (copak nějaký zákon vylučuje, že určitá část rostliny konopí nesmí mít více THC, když zákonnou definicí vzorku k měření je celá horní část rostliny a může se konopí bez povolení pěstovat do 100m2 od roku 2004?) a byly doloženy znalecké studie nejrenomovanějších vědců a nákladné studie našich společností, ale i kdyby bylo konopí s jakýmkoliv obsahem THC, nešlo a nejde výzkum a terapii trestat nejen z hlediska úmluv a judikatury, ale i unijního práva, protože předpis nebyl při novelizaci oznámen a první notifikace je až po zákonu č. 50/2013 Sb, zákonem č. 273/2013 Sb. navíc jen v ustanoveních §§ 8 a 5,odst.5 ZoNL, kterými jsem se bránil. Zjednodušeně řečeno, nebylo nikdy meritorně projednáno, že jsem ani žádnou licenci nepotřeboval, když ji navíc ani v roce 2016 nikdo nevydává a to by mělo zastupitelství řešit primárně (licence k výrobě konopných léčiv), je vydána jediná licence na pěstování firmě Elkoplast a ta pak částečně zpracované konopí, jak vy říkáte marihuanu, prodá SUKLu, což je v rozporu s unijním předpisem a čl. 34 Smlouvy o fungování EU. Jenže když podvodníci v talárech říkají, že konopí je prekurzor a zákon není technický předpis, Soudní dvůr to nemůže posoudit. Capišto? Takže zde musí zasáhnout pouze a jen státní zastupitelství jako ochránce zákonnosti, neboť jde o vědomě mylné rozhodnutí justice kryjící zločiny, na kterých se podílela.  

5)    Stejně tak nebylo nikdy prokázáno z hlediska netrestnosti, zda lze jinak ochránit své zdraví (§28 tz) anebo činit veřejný prospěch (§31 odst 1 tz), když je justici a exekutivě známo, že cena za dovoz konopí pro terapii a výzkum v roce 2011 je zhruba v horním limitu vyhlášky je cena za konopí v lékárně přes 50 tisíc Kč měsíčně (300 Kč/gram květu) a pouze a jen 4 druhy, které  (nezpracované, pouze květ v krabičce) nemusí celé řadě občanů vyhovovat a na některé i vyhláškou určené DG mají kontraproduktivní efekt. Jak jsem v době trestních řízení nechal zpracovat pro výzkum a doložil na nákladných studiích, konopí může mít až 100 násobně odlišné složení klíčových kanabinoidů včetně THC, ale také až stonásobně odlišné poměry jednotlivých kanabinoidů (a farmakologické účinky). Za této situace není možné zakázat výzkum, když úspěch léčby rakoviny byl doložen již v roce 1994 a dnes to vědci umí vysvětlit. Pokud justičně exekutivní mafii nestačí lékařská doporučení občanů, pokud má být občan bohatý hňup, který má právo jediný chodit si pro plevel do lékárny a platit za něj jako za zlato, pokud má prospěch společnosti stát na tom, co řeknou obchodní společnosti, kterým státní mafie slouží, toto sdělte explicitně. 

Nic z výše uvedeného, které je součástí základního práva na spravedlivý proces, nebylo v daném řízení povoleno projednat a proto je žádána obnova.

II.            – průtahy konfiskace 2014 a částečně i 2015
Přestože ospělovská konfiskace v roce 2014 (3. 9. 2014) má všechny mašličky stran zneužité policie, dodnes nedošlo nikoliv mou vinou k řádnému soudnímu projednání. OSZ (Černík) svaluje vinu na soudní znalce, vedoucí OSZ (Kezniklová) si kromě zakazování vyšetřit označené zločiny vymýšlí, že jsem na průtazích  odpovědný, protože jsem si dovolil žádat vyloučit znalce, který falšuje posudky. Za této situace se zločinecká mafie na OSZ a OS Prostějov odmítá jednoznačně vyjádřit, zda bude letos opět páchat zločiny a dělat, že neumí česky. Žádám, aby dva roky od konfiskace bylo šetření označeno jako šetření s průtahy a věc co nejrychleji projednal soud, nikoliv však ta banda podvodníků v hanáckých talárech v Prostějově. To, že je k obvinění připojena ospělovská konfiskace v roce 2015 (3. 9. 2015) na věci nic nemění.
- zasláno elektronicky a poštou OSZ, omlouvám se, že jsem neoznačil č.j. rozhodnutí o zakázané obnově (Bártlíková, kterou rovněž navrhuji kárně řešit), rozhodnutí o průtazích má č.j. ZT 397/2015-121 a je ze dne 17.8.2016 (Černík).
Dne 27. 8. 2016                                 Dušan Dvořák