Rozklad rozhodnutí zastavit na sv. Bastilu dne 14. 7. 2016 započaté řízení o registraci Konopné církve (KC) dne 11. 8. 2016 pod č. j. MK 51095/2016 OC (rozhodnutí doručeno 19. 8. 2016)Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně adresovat Cannabis is The Cure,z.s., Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc
Mgr. Daniel Herman
Ministr kultury, Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1

Věc: Rozklad rozhodnutí zastavit na sv. Bastilu dne 14. 7. 2016 započaté řízení o registraci Konopné církve (KC) dne 11. 8. 2016 pod č. j. MK 51095/2016 OC (rozhodnutí doručeno 19. 8. 2016)
I.              
Podavatel rozkladu jako zmocněnec pro registraci KC je v rozkladovém řízení zastoupen dle ust. § 35 odst. 4 s.ř.s. (z důvodu diskriminace správního orgánu ve věci víry, světového názoru, náboženství, odborného smýšlení, zdravotního postižení a postavení velekněze a členů KC) nevládní organizací Cannabis is The Cure, z.s., v zastoupení předsedy správní rady Dušana Dvořáka, IČ: 266 70 232, korespondenčně adresovat Open Royal Academy, Přichystalova180/14, 77900 Olomouc
II.
S ohledem na fakt, že rozklad nemá odkladný účinek a běží lhůta k žalobě na nečinnost a žalobě na vydání vědomě nezákonného rozhodnutí správního orgánu, je rozkladové komisi navrženo vydat urgentně toto výkladové rozhodnutí:
1.    Rozhodnutí MK dne 11. 8. 2016 č. j. MK 51095/2016 OC se ruší v celém svém rozsahu a registrační řízení s KC pokračuje dle zákonných lhůt.


2.    Rozhodnutí registrovat nebo neudělit KC registraci MK se zdrží těchto právních vad
·         Rozhodnutí bude striktně ctít právo náboženské svobody garantované zákonem o církvích a náboženských společnostech, tak čl. 16 odst. 2 Listiny základních práv
·         Rozhodnutí bude striktně sledovat splnění/nesplnění zákonodárcem uvedených kritérií pro registraci dle ust. § 10 zákona o církvích a náboženských společnostech, a pokud budou nalezeny okolnosti vylučující založení církve dle ust. § 10 anebo snad § 5 zákona o církvích a náboženských společnostech, budou uvedeny a řádně odůvodněny. 
·         Rozhodnutí nebude ani v rámci opravných prostředků předpokládat, že ministr podstoupí změnu pohlaví a bude zpracováno se vší vážností a péčí.
·         Rozhodnutí nebude vědomě nepravdivé a v rozporu s přestupkovým a trestním právem, jak bylo na podatelnu MK doloženo v den Bartolomějské noci dne 23. 8. 2016 a evidováno pod č. MKCR0C0L0ZHG. Dle rozhodnutí Policejního prezidia ze dne 23. 8. 2016 č. j. PPR-22417-2/ČJ-2016-990100 je věc šetřena Krajským ředitelstvím Policie hl. města Prahy.
·         Rozhodnutí nebude vytrhávat věty Základního dokumentu a Ústavy KC z kontextu a účelově redukovat jejich smysl v rozporu s doloženými fakty. Nelze doložit, viz např. modlitba, že by KC vnímala boží podstatu konopí jen vůči Cannabis sativa, když teologickou jistotu Cannabis KC opěvuje ve všech sférách kanabinoidního vlivu. Stejně tak nelze doložit, že by KC boží podstatu konopí zredukovala pouze na prospěch, natož jen medicinský prospěch, který tvoří toliko jen max. 5 – 10 % z primárního prospěchu národohospodářského a celospolečenského a od roku 2014 též ČR uznaného prospěchu zahradnického dle vyhlášky ministra zahraničních věcí č. 47/1965 Sb. zapracované po kritice velekněze až po 50 letech do notifikovaného předpisu č. 273/2013 Sb. uvedeného v databázi TRIS jako každá novelizovaná norma s povahou technického předpisu dle Směrnice 98/34/ES, což se od vstupu do EU nestalo ani v případě novely č. 50/2013 Sb. a předpis je nevymahatelný.
·         Rozhodnutí bude akceptovat uvedení níže uvedených 11 teologických otázek jako 1. dodatek Ústavy KC.

3.    Teologické otázky KC – 1. dodatek Ústavy KC:
1. Je třeba čl. 267 odst. 3 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání v postupu Nejvyššího soudu, který odmítá svolit položit předběžné otázky Soudnímu dvoru Evropské unie ve věci nevymahatelnosti ustanovení zákona o návykových látkách, a to na základě tvrzení Nejvyššího soudu (č.j. 8 Tdo 1231/2011), že daný zákon transponuje předpisy Evropského společenství o prekurzorech, konkrétně nařízení ES, které se ovšem transponovat nesmí a navíc konopí není prekurzor?
2. Představuje § 29 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim pěstování cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) přešel od režimu, kdy nebylo možné pěstovat cannabis bez hlášení úřadům, na režim, kdy toto možné je až do velikosti pěstební plochy do 100 m2/osobu, a to na základě zákona č. 362/2004 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
3. Je třeba v roce 2009 novelizované nařízení Komise (ES) k určení omamných a neomamných odrůd cannabis „Metodou společenství pro kvantitativní určení obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis“ č. 1122/2009 (příloha č. 1) ze dne 30. listopadu 2009 vykládat v tom smyslu, že brání ve stanovení jiných metod pro měření obsahu delta-9-tetrahydrokannabinolu v odrůdách cannabis ke zjištění omamnosti odrůdy, než je metoda uvedená v citovaném unijním přepisu?  
4. Představuje § 5 odst. 5 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že jeho novelizací zákonem č. 50/2013 Sb. byl stanoven pro zacházení s cannabis k účelům výzkumným (pokusnictví) a národohospodářským (průmysl) nový limit obsahu látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů, a to nově s limitem do 0,3 % THC, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
5. Představuje § 8 odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim přešel od režimu, kdy není nárok na vydávání povolení k zacházení s návykovými látkami, na režim, kdy takový nárok je daný, a to na základě zákona č. 141/2009 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
6. Je třeba čl. 9 směrnice 98/34/ES vykládat v tom smyslu, že brání v použití naléhavé procedury dle odst. 7 uvedeného ustanovení v případě vnitrostátní úpravy, jako je vyhláška č. 221/2013 Sb., kterou se stanovují podmínky pro předepisování, přípravu, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem cannabis pro léčebné použití, jejíž prostřednictvím jsou stanoveny požadavky na jakost léčebného cannabis?
7. Představuje § 24a zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje pro pěstování cannabis pro léčebné použití licenci (tj. povolení), technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
8. Představuje § 24b zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že požaduje, aby veškerý vypěstovaný cannabis pro léčebné použití byl předáno Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55? 
          9. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, jako je zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a vyhláška č. 221/2013 Sb., neboť tyto vnitrostátní právní předpisy stanoví požadavky na jakost léčebného cannabis, které je de facto třeba dovážet z Nizozemska, kde je pěstované k omamným účelům, a které je prokazatelně méně vhodné pro léčebné použití než jiné (vnitrostátní či dovezené) odrůdy cannabis včetně zcela neomamných odrůd cannabis a neomamných metod aplikací omamného cannabis, jejichž léčebné použití je naopak zakázáno?   
          10. Je třeba čl. 34 Smlouvy o fungování EU ve světle skutečnosti, že Soudní dvůr v rozsudku ve věci C-137/09 Josemans explicitně uznal přípustnost používání omamných látek, jako je cannabis, k léčebným a výzkumným účelům, vykládat v tom smyslu, že brání vnitrostátní právní úpravě, která umožňuje pouze použití nevhodného léčebného cannabis (dovezeného z Nizozemska) sloužícího primárně k omámení a pod hrozbou trestní sankce zakazuje veškeré pěstování, výzkum a užívání jiných (vnitrostátních či dovezených) odrůd cannabis vhodnějších k léčebnému použití?
          11. Představuje § 15, písm. e) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách tím, že zákonný režim izolace látek z cannabis k účelům výzkumným a terapeutickým přešel od režimu, kdy nebylo možné tuto činnost provádět, na režim, kdy toto možné je, a to na základě zákona č. 50/2013 Sb., kterým se změnil zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, technický předpis ve smyslu čl. 1 odst. 11 směrnice 98/34/ES a je tudíž s ohledem ke skutečnosti, že dané ustanovení nebylo oznámeno Evropské komisi v souladu s čl. 8 a 9 směrnice 98/34/ES, nevymahatelné ve smyslu rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-194/94 CIA Security International, bod 55?
III.

V řízení k registraci jsme dne 14. 7. 2016 předali 88 archů se jmény členů KC, kdy na arších byli uvedeni i někteří členové European Cannabis Church (zejména Slováci), kteří nesplňovali zákonné požadavky. Tyto osoby jsou rovněž uvedeny na přiložených arších 89 a 90, přičemž –jak je patrno – většina z více než 400 členů KC zákonné požadavky splňuje. Tyto členy rovněž zahrňte do sboru. Omlouváme se natržený a slepený arch 89, symbolika s poničenými ideály rovnosti občanů před zákonem z roku 1989 to však snad kompenzuje, čitelné jsou archy dostatečně.

Dne 28. 8. 2016     Dušan Dvořák