Trestní podnět na státního zástupce MSZ Brno

Cannabis is The Cure, z.s., korespondenční adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno


Věc: Trestní podnět na státního zástupce MSZ Brno rozhodujícího o odložení - nešetření trestního podnětu dne 30.6.2016 pod č.j. 3 ZN 72/2016., a to za vědomé napomáhání a krytí zločinu a vědomé zneužit funkce zástupce veřejné moci a porušení přestupkového zákona v § 21 vydáním vědomě nepravdivého rozhodnutí


Odůvodnění:
1.    VSZ v Praze dne 26.5.2016 dalo MSZ v Brně k prošetření (viz scany http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/) podezření soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha a dalších zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze ze dne 11.5.2011 adresovaného policejnímu prezidentovi a podezřelým spolupachatelům zločinu na OSZ a OS v Prostějově (viz scany http://vlada-cr.blogspot.cz/) a  podnět 5 nevládních organizací s dalšími explicitními důkazy o spáchaných zločinech ze dne 14.5.2016, v obou případech s důkazy  o spáchání zločinu na občanech ve výzkumu dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku konkrétními řádně č.j. označenými soudci a státními zástupci vědomě lživě tvrdícími, že konopí je prekurzor s důkazy znalců a exekutivy, že konopí prekurzor není. Viz zákaz vyšetřovat trestní podnět ÚOOZ schválený nevyšetřovat dne 2. 6. 2016 Policejním prezidiem na http://ministerstvo-vnitra.blogspot.cz/  
2.    Tato věc – že konopí je prekurzor apod. lži - je klíčová pro označení trestnosti skutku poškozených právnických a fyzických osob a nezákonného vyvinění se podezřelých pachatelů a spolupachatelů opakovaných zločinů (2008 -2016).
3.    Daný podezřelý státní zástupce MSZ Brno rozhodl v hrubém rozporu s důkazy, že podnět je nedatovaný a bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění uvedl, že nejde o trestný čin (Zabití a umučení není TČ?! Při vědomí neexistence normy určení vzorku konopí k určení jeho omamnosti a judikatuře a úmluvám k netrestnosti skutku cannabisterapie?!). Dále daný státní zástupce lživě uvedl, že krytí zločinů tvrzením, že konopí je prekurzor apod. je výraz jakési údajné nespokojenosti podavatelů podnětu a dále uvedl řadu dalších nezákonných sdělení spíše jednoznačně doloženého podvodníka, cynika a především vědomého spolupachatele, než zákonně jednajícího státního zástupce prošetřujícího závažný a důkazy doložený trestní podnět.  
4.    Policie se nejprve bude muset rozhodnout, zda daného státní zástupce MSZ v Brně a další označené podezřelé zločince a napomahatele zločinu označí se soudními znalci za nesvéprávné idioty, kterým v době skutku vymizely ovládací a rozlišovací funkce a elementární znalosti češtiny, jak je právě šetřeno na MS v Brně, nebo jde o kriminální živly zneužívající talár veřejné moci, aby za závažnou trestnou činnost, kdy vědomě zneužívají policii, nebyli potrestáni nejen kárnými, ale především trestními senáty.
5.    Rovněž označení státní zástupci a soudci kryjí, jak bylo opakovaně uvedeno justici a exekutivě i vládě, až 90% ztrátu zkonfiskovaných majetků a zakazují tyto kriminální aktivity jakkoliv vyšetřit a vyslechnout znalce, odborníky a svědky, např. v Praze na Edukativní konopné klinice nebyly se souhlasem SZ (!) a ministra vnitra a spravedlnosti dodnes vydány protokoly o zabaveném majetku a celkový objem zkonfiskovaného majetku členů výzkumu na výzkumnických farmách je dramaticky odlišný od hodnoty zkonfiskovaného majetku uvedeného v obviněních a obžalobách v letech 2008 - 2016!
6.    To, že zločiny kryjí premiéři, ministři vnitra a spravedlnosti a nejvyšší zástupce nižší SZ a soudce kryje dle linie SZ ještě neznamená, že policie nemá pravomoci tyto důvodně podezřelé pachatele a spolupachatele zločinu jako označený státní zástupce MSZ Brno řádně vyšetřit a podrobně vysvětlit, proč tito podezřelí spolupachatelé vědomě lžou a kryjí zločin tvrzením, že konopí je prekurzor, nebo zločin dokonce jako ústavní soudci a soudci nejvyššího soudu aktivně páchají po několik let a nepředávají věc k prošetření jedinému zákonnému soudci - Soudnímu dvoru a zákonnému vyšetřovateli – Policii ČR.
7.    To, že konopí není prekurzor a výroba konopí jako léku musí být hlášena komisi doložme opakovanými tvrzeními znalců a znaleckých ústavů, odpovědných ministerstev a úřadů vyvracející lež justice a SZ na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/, http://pravnistat.blogspot.com/  a  http://cannabis-dukazy.blogspot.com/
8.    Jako předseda Cannabis is The Cure,z.s. (viz portál http://portal.justice.cz) dávám tomuto zmocněnci plnou moc jednat ve věci případné stížnosti či odvolání a tento zmocněnec mým tvrzením přisvědčuje a plnou moc a převzetí pošty v době mé nepřítomnosti do 12.8.2016  akceptuje (projednáno dne 14.7.2016 v Praze při registraci Konopní církve, viz http://konopna-cirkev.blogspot.com/).

Dne 17. 7. 2016                       Dušan Dvořák, předseda správní rady

Na vědomí: NS a US a ČT a Rada ČT atd.

Příloha 1 – důkazy krytí spolupachatelů zločinu předsedy NS a ÚS v rozhodnutích z května a června 2016 nezahájit s doloženými prolhanými prekurzorovými spolupachateli v talárech kárné/trestní řízení Viz scany na http://constitutional-court.blogspot.com/


Příloha 2 – žádost o informace ze dne 28. 6. 2016 pro NS a ÚS odmítnuta odpovědět NS dne 12.7.2016 pod číslem jednacím Zin 91/2016

Sdělte prosím právní úpravu návrhu na omezení právní způsobilosti soudců nejvyššího a ústavního soudu a předsedů těchto soudů, tvrdících již 5 let opakovaně v rozporu s důkazy, že konopí je prekurzor a spor o výrobu konopné masti apod. nemusí projednat Soudní dvůr, protože konopí je prekurzor. 

Domnívám se dle 5 rozhodnutí nejvyššího a 7 ústavního soudu  oprávněně, že soudcům nejvyššího a ústavního soudu zcela vymizely rozlišovací, ovládací a rozpoznávací schopnosti, když tvrdí, že konopí je prekurzor.

Existuje ale též druhá alternativa, že to jsou zkorumpovaní prolhaní podvodníci a patří před trestné senáty a zde mi právní podmínky u předsedů nejvyššího a ústavního soudu sdělte rovněž. Tzn., jak konkrétně dostat předsedu ústavního a nejvyššího soudu jako doložitelné podvodníky a lháře před trestní nebo alespoň kárný senát.

Nebo snad je konopí prekurzor a zločiny nesmí nikdo vyšetřit?

Nejste-li povinným, toto mi sdělte.
Dne 28. června 2016

Žadatel Dušan Dvořák, MMCA, nar.12.1.1962, 79855 Ospělov 6
PS: Vaše justiční lež č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 dne 3. května 2016

Citujme první prolhané odmítavé usnesení č.j. II. ÚS 664/12, na které je vždy odkázáno: Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"

www.tourdefranz.cz
Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 17. července 2016 1:49
Předmět: Trestní podnět na státního zástupce MSZ Brno rozhodujícího o odložení - nešetření trestního podnětu dne 30.6.2016 pod č.j. 3 ZN 72/2016.
Komu: krpb.podatelna@pcr.cz
Kopie: epodatelna.policie@pcr.cz, Elektronicka Podatelna <podani@usoud.cz>, podatelna@nsoud.cz, ctnamety@ceskatelevize.cz, Rada ČT <radact@ceskatelevize.cz>, "rp@pirati.cz" <rp@pirati.cz>, listy@pirati.cz, redakce@legalpub.cz, "Newsletter Legalizace.cz" <info@legalizace.cz>, olomouc@ctk.cz, tip@blesk.cz, openroyalacademy@gmail.com