Návrh/žádost 1) na vyloučení soudců NS odmítajících předat věc Soudnímu dvoru z projednání návrhu na určení lhůty dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016 a 2) stížnost/odvolání na rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j Zin 91/2016
 Dušan Dvořák,MMCA, nar. 12. 1. 1962, 79855 Ospělov 6 v zastoupení zmocněnce Cannabis is The Cure, z.s., korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Nejvyšší soud ČR

-      poštou a elektronicky -

Věc: Návrh/žádost 1) na vyloučení soudců NS odmítajících předat věc Soudnímu dvoru z projednání návrhu na určení lhůty dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016 a 2) stížnost/odvolání na rozhodnutí NS ze dne 12.7.2016 č.j Zin 91/2016

Odůvodnění návrhu/žádosti a stížnosti/odvolání:

Add 1) Jak bylo uvedeno v návrhu na určení lhůty, vědomí spolupachatelé zločinu - soudci NS  senátů č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016 – odmítli předat advokátem podané předběžné otázky Soudnímu dvoru a kryli doložené zločiny soudců a státních zástupců OSZ a OS Prostějov a KS a KSZ Brno vymýšlející si, že konopí je prekurzor a podobné lži a nevyjádření se ke spáchaným zločinům, stejně tak zkorumpovaní soudci Ústavního a Evropského soudu pro lidská práva. Viz dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016  http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/2016/02/dovolani-nejvyssimu-soudu-ceske.html  Přesto předseda Nejvyššího soudu dne 22.6.2016 č.j. S 265/2016 odmítl podat návrh na zahájení kárných řízení a stížnost na toto rozhodnutí namísto řádného prošetření a revokace rozhodnutí alibisticky předal zkorumpovanému ministerstvu spravedlnosti kryjícímu dlouhodobě a opakovaně tyto zločiny stejně jako všechny stupně SZ a nejvyšší státní zastupitelství v osobách odpovědných statutárních zástupců, viz důkazy na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/ Viz též Příloha 1 níže. NS sdělil, že návrh na určení lhůty má určeno za předsedu senátu soudce senátu, který však již o jednom výše uvedeném dovolání rozhodoval (a věc nerozhodoval vědomě v souladu se zákonem) a další dva soudci ještě nebyli určeni. Z výše a níže uvedeného navrhuji a žádám, aby se všichni zkorumpovaní podvodníci a spolupachatelé zločinu na NS soudící dovolaní č.j. 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014 a 11 Tdo 181/2015 z řízení návrhu o určení lhůty dovolání č.j. 6 Tdo 323/2016 vyloučili pro podjatost.

Add 2) Jak je uvedeno v žádosti o informace k rozhodnutí č.j. Zin91/2016, viz Příloha 2, NS vůbec nereagoval na žádost, zda je ve věci povinným, poslal žadatele za advokátem a označené pojmenovaní justičních zločinců označil v hrubém rozporu s důkazy o spáchaných zločinech (např. zde http://vlada-cr.blogspot.cz/) za invektivy, proti čemuž podám stížnost a odvolávám se na neposkytnutí žádaných informací, neboť není jiné alternativy, než té, že jde bud o právně nezpůsobilé osoby, nebo kriminálníky kryjícími vědomě zločin, který však všechny stupně SZ a Policie ČR zakazují vyšetřit, protože by šla do kriminálu také značná část vládních exekutivců a soudců státních zástupců všech stupňů, viz Příloha 3 s trestním podnět na SZ z MSZ v Brně za krytí zločinů doložených soudním znalcem v oboru soudního lékařství již 11.5.2011, tzn. 5 měsíců před prekurzorovým rozhodnutím podvodníků na NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 s pokutou 10 tisíc Kč za údajně nepatřičné dovolání . Je zcela zákonné a oprávněné žádat nejen uvedené informace, ale i stanovisko, viz správní řád a NS je žádán informace vydat.
Plná moc pro Cannabis is The Cure,z.s. k vyřízení předmětného návrhu a stížnosti/odvolání: Jako předseda Cannabis is The Cure,z.s. (viz portál http://portal.justice.cz) dávám zmocněnci plnou moc jednat s NS ve věci výše uvedeného návrhu/ žádosti o vyloučení zkorumpovaných soudců – spolupachatelů zločinu z výše uvedeného návrhu určení lhůty a stížnosti/odvolání na rozhodnutí nevydat informace a tento zmocněnec zmocnění převzetí pošty a jiné (opravné) úkony mým níže uvedeným podpisem přijímá (pozn: bez ohledu na nepotřebu dalších informací ke zmocnění sdělme, že toto rozhodnutí bylo projednáno také s dalšími nevládními organizacemi výzkumu dne 14.7.2016 v Praze při podání návrhu na registraci Konopné církve na MK ČR, viz http://konopna-cirkev.blogspot.com/).
Přílohy jsou zaslány toliko elektronicky, nikoliv poštou
Dne 17. 7. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA

Příloha 1 – důkazy krytí spolupachatelů zločinu předsedy NS a ÚS v rozhodnutích nezahájit s doloženými prolhanými prekurzorovými spolupachateli v talárech kárné/trestní řízení Viz scany na http://constitutional-court.blogspot.com/ Uvedené zločince kryje jak ministr spravedlnosti – důkaz ze dne 6.7.2016 zde http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/ a nejvyšší státní zástupce - řada důkazů od roku 2010 – 2016 na http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com/


Příloha 2 – žádost o informace ze dne 28. 6. 2016

Sdělte prosím právní úpravu návrhu na omezení právní způsobilosti soudců nejvyššího a ústavního soudu a předsedů těchto soudů, tvrdících již 5 let opakovaně v rozporu s důkazy, že konopí je prekurzor a spor o výrobu konopné masti apod. nemusí projednat Soudní dvůr, protože konopí je prekurzor. 

Domnívám se dle 5 rozhodnutí nejvyššího a 7 ústavního soudu  oprávněně, že soudcům nejvyššího a ústavního soudu zcela vymizely rozlišovací, ovládací a rozpoznávací schopnosti, když tvrdí, že konopí je prekurzor.

Existuje ale též druhá alternativa, že to jsou zkorumpovaní prolhaní podvodníci a patří před trestné senáty a zde mi právní podmínky u předsedů nejvyššího a ústavního soudu sdělte rovněž. Tzn., jak konkrétně dostat předsedu ústavního a nejvyššího soudu jako doložitelné podvodníky a lháře před trestní nebo alespoň kárný senát.

Nebo snad je konopí prekurzor a zločiny nesmí nikdo vyšetřit?

Nejste-li povinným, toto mi sdělte.
Dne 28. června 2016

Žadatel Dušan Dvořák, MMCA, nar.12.1.1962, 79855 Ospělov 6
PS: Vaše justiční lež č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 dne 3. května 2016

Citujme první prolhané odmítavé usnesení č.j. II. ÚS 664/12, na které je vždy odkázáno: Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"

Příloha 3 – Trestní podnět na SZ z MSZ Brno ze dne 17.7.2016

Cannabis is The Cure, z.s., korespondenční adresa Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Policie ČR - Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje
Kounicova 687/24, Veveří, 602 00 Brno
Věc: Trestní podnět na státního zástupce MSZ Brno rozhodujícího o odložení - nešetření trestního podnětu dne 30.6.2016 pod č.j. 3 ZN 72/2016., a to za vědomé napomáhání a krytí zločinu a vědomé zneužit funkce zástupce veřejné moci a porušení přestupkového zákona v § 21 vydáním vědomě nepravdivého rozhodnutí
Odůvodnění:
1.    VSZ v Praze dne 26.5.2016 dalo MSZ v Brně k prošetření (viz scany http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/) podezření soudního znalce v oboru soudního lékařství MUDr. Matlacha a dalších zástupců zřizovatelů Edukativní konopné kliniky v Praze ze dne 11.5.2011 adresovaného policejnímu prezidentovi a podezřelým spolupachatelům zločinu na OSZ a OS v Prostějově (viz scany http://vlada-cr.blogspot.cz/) a  podnět 5 nevládních organizací s dalšími explicitními důkazy o spáchaných zločinech ze dne 14.5.2016, v obou případech s důkazy  o spáchání zločinu na občanech ve výzkumu dle §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku konkrétními řádně č.j. označenými soudci a státními zástupci vědomě lživě tvrdícími, že konopí je prekurzor s důkazy znalců a exekutivy, že konopí prekurzor není. Viz zákaz vyšetřovat trestní podnět ÚOOZ schválený nevyšetřovat dne 2. 6. 2016 Policejním prezidiem na http://ministerstvo-vnitra.blogspot.cz/  
2.    Tato věc – že konopí je prekurzor apod. lži - je klíčová pro označení trestnosti skutku poškozených právnických a fyzických osob a nezákonného vyvinění se podezřelých pachatelů a spolupachatelů opakovaných zločinů (2008 -2016).
3.    Daný podezřelý státní zástupce MSZ Brno rozhodl v hrubém rozporu s důkazy, že podnět je nedatovaný a bez jakéhokoliv, natož řádného odůvodnění uvedl, že nejde o trestný čin (Zabití a umučení není TČ?! Při vědomí neexistence normy určení vzorku konopí k určení jeho omamnosti a judikatuře a úmluvám k netrestnosti skutku cannabisterapie?!). Dále daný státní zástupce lživě uvedl, že krytí zločinů tvrzením, že konopí je prekurzor apod. je výraz jakési údajné nespokojenosti podavatelů podnětu a dále uvedl řadu dalších nezákonných sdělení spíše jednoznačně doloženého podvodníka, cynika a především vědomého spolupachatele, než zákonně jednajícího státního zástupce prošetřujícího závažný a důkazy doložený trestní podnět.  
4.    Policie se nejprve bude muset rozhodnout, zda daného státní zástupce MSZ v Brně a další označené podezřelé zločince a napomahatele zločinu označí se soudními znalci za nesvéprávné idioty, kterým v době skutku vymizely ovládací a rozlišovací funkce a elementární znalosti češtiny, jak je právě šetřeno na MS v Brně, nebo jde o kriminální živly zneužívající talár veřejné moci, aby za závažnou trestnou činnost, kdy vědomě zneužívají policii, nebyli potrestáni nejen kárnými, ale především trestními senáty.
5.    Rovněž označení státní zástupci a soudci kryjí, jak bylo opakovaně uvedeno justici a exekutivě i vládě, až 90% ztrátu zkonfiskovaných majetků a zakazují tyto kriminální aktivity jakkoliv vyšetřit a vyslechnout znalce, odborníky a svědky, např. v Praze na Edukativní konopné klinice nebyly se souhlasem SZ (!) a ministra vnitra a spravedlnosti dodnes vydány protokoly o zabaveném majetku a celkový objem zkonfiskovaného majetku členů výzkumu na výzkumnických farmách je dramaticky odlišný od hodnoty zkonfiskovaného majetku uvedeného v obviněních a obžalobách v letech 2008 - 2016!
6.    To, že zločiny kryjí premiéři, ministři vnitra a spravedlnosti a nejvyšší zástupce nižší SZ a soudce kryje dle linie SZ ještě neznamená, že policie nemá pravomoci tyto důvodně podezřelé pachatele a spolupachatele zločinu jako označený státní zástupce MSZ Brno řádně vyšetřit a podrobně vysvětlit, proč tito podezřelí spolupachatelé vědomě lžou a kryjí zločin tvrzením, že konopí je prekurzor, nebo zločin dokonce jako ústavní soudci a soudci nejvyššího soudu aktivně páchají po několik let a nepředávají věc k prošetření jedinému zákonnému soudci - Soudnímu dvoru a zákonnému vyšetřovateli – Policii ČR.
7.    To, že konopí není prekurzor a výroba konopí jako léku musí být hlášena komisi doložme opakovanými tvrzeními znalců a znaleckých ústavů, odpovědných ministerstev a úřadů vyvracející lež justice a SZ na http://univerzita-palackeho.blogspot.com/, http://pravnistat.blogspot.com/  a  http://cannabis-dukazy.blogspot.com/
8.    Jako předseda Cannabis is The Cure,z.s. (viz portál http://portal.justice.cz) dávám tomuto zmocněnci plnou moc jednat ve věci případné stížnosti či odvolání a tento zmocněnec mým tvrzením přisvědčuje a plnou moc a převzetí pošty v době mé nepřítomnosti do 12.8.2016  akceptuje (projednáno dne 14.7.2016 v Praze při registraci Konopné církve, viz http://konopna-cirkev.blogspot.com/). 

 Dne 17. 7. 2016                       Dušan Dvořák, předseda správní rady 

 Na vědomí: NS a US a ČT a Rada ČT atd.