Stížnost ze dne 1.7.2016 na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22. 6. 2016 č. j. S 265/2016

Nejvyšší soud, Burešova 20, 657 37 Brno
Věc: Stížnost na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22. 6. 2016 č. j. S 265/2016
Odůvodnění stížnosti na rozhodnutí předsedy NS ze dne 22.6.2016 č.j. S 265/2016 dokládám v níže uvedeném textu stížnosti-odvolání zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na opětovně vědomě mylné rozhodnutí předsedy Ústavního soudu ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16  zveřejněné stejně jako rozhodnutí   č.j. S 265/2016 na http://constitutional-court.blogspot.com/, kdy analogickou žádost o informace a revokaci rozhodnutí nezahájit kárná řízení dostal dne 21.6.2016 od zřizovatelů Edukativní konopné kliniky rovněž předseda NS a dosud na ni není odpovězeno kvůli správné identifikaci  žadatele dle infozákona a správního řádu, což Ústavní soud neřešil. 

Jde konkrétně o vědomě mylná rozhodnutí soudců NS senátů  čj. 8 Tdo 1231 /2011 a následně pod č.j. 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015 a pravděpodobně opětovně také dne 30. 5. 2016 č.j. 6 Tdo 323/2016, kdy v rozporu se základními právy a jistotami právního státu nedošlo k předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru atd., což dokládá zcela jednoznačně důvod navrhnout kárná- trestní řízení se soudci daných senátů.
Viz podnět nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. zastupující oběti a poškozené k omezení právní způsobilosti předsedů NZS, NS a ÚS na http://european-cannabis.blogspot.com/
Dne 1. 7. 2016 
 
Dušan Dvořák 
Stěžovatel: Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 7985 55 Ospělov 6, korespondenčně Tylova 963/2, 77900 Olomouc
Příloha 
Ústavní soud, Joštova 8, 660 83 Brno
 
Věc: Stížnost – odvolání na rozhodnutí předsedu ÚS ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16 
Odůvodnění:
1)    V rozhodnutí nebyly uvedeny žádané informace s odůvodněním, že předseda Ústavního soudu ČR vycházel v rozhodování pouze z odůvodnění napadaných usnesení č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, kde však žádné odůvodnění není, což je opakovaně napadáno! Například vůbec zde kromě mnoha dalšího (viz žádost o informace) není odůvodnění údajné ústavní konformity doloženého porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (práva na život a zákaz mučení), jejichž porušení doložil již 11. 5. 2011 také soudní znalec v oboru soudního lékařství – viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ - citujme „… byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku….“ Současně bylo v ústavních stížnostech opakovaně doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství a policie tyto zločiny zakazují vyšetřovat od roku 2009 do dnešních dnů.
2)    V rozhodnutí bylo opětovně zcela mylně uvedeno, že vědomá nepravda soudců ve výše uvedených usneseních potvrzujících údajnou správnost usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 nepředat porušení mezinárodního práva Soudnímu dvoru s odůvodněním, že konopí je prekurzor, viz příloha, je údajně právem svobodné rozhodovací pravomoci soudce, když jde o popření fyzikálně chemických vlastností konopí a hrubý rozpor se zákonem o prekurzorech, kde konopí pochopitelně není uvedeno. Tzn., že Země je opětovně placatá a můžeme justicí - inkvizicí upalovat kacíře, když budou říkat, že se Země točí kolem Slunce? 
 
 3)   Právě proto je důvodné na tyto soudce podat návrh na kárná/trestní řízení. 
 
Příloha: Citujme první vědomě nepravdivé  usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy odkázáno: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….. Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"