Okresní soud v Prostějově - dodatek návrhů na obnovuOkresní soud v Prostějově

Věc: dodatek návrhů na obnovu řízení  č.j. 0Nt 820/ 2011 a dále obnov č.j. 2 T 104/2010, č.j. 2Nt 1151/2014 a č.j. 3Nt 1151/2014 a kromě řízení č.j. 0Nt 820/ 2011 sloučení těchto meritorně totožných řízení a převedení řízení k jinému soudu pro naprosto zkorumpovanost a podjatost prostějovských soudců a jejich vědomou participaci na zločinech ve čtvrtém odstavci § 149 TZ od roku 2009 -2015  


Dne 26.5.2016 jsem vám zaslal návrh na obnovu řízení , viz níže. Připojte k tomu návrhu rovněž podání s evidenčním číslem 831d7447-5656-4b69-91df-f275742a1f39 a s běžným číslem 22001/2016, které  bylo soudu doručeno dne 01.07.2016 13:00:08 a to se všemi 15 přílohami. 


Viz níže.
1.7.2016                         Dušan Dvořák
Dušan Dvořák, MCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6, korespondenčně Tylova 963/2, 77900 Olomouc 


Příloha
Okresní soud v Prostějově
Vaše podání ve věci "Re: RSDr. Pavel Rychetský nominován na Nobelovu cenu za objev konopí jako prekurzoru" s evidenčním číslem 831d7447-5656-4b69-91df-f275742a1f39 a s běžným číslem 22001/2016 bylo doručeno dne 01.07.2016 13:00:08.
Bylo podáno elektronicky e-mailem.
Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 15

-----------------------------
Podání k obnově 26. 5. 2016 s 5 důkazními přílohami
Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6
OS Prostějov

Věc: Žádost o obnovu usnesení OS Prostějov č.j. 0Nt 820/ 2011 a dále obnov č.j. 2 T 104/2010, č.j. 2Nt 1151/2014 a č.j. 3Nt 1151/2014 a kromě řízení č.j. 0Nt 820/ 2011 sloučení těchto meritorně totožných řízení a převedení řízení k jinému soudu pro naprosto zkorumpovanost a podjatost prostějovských soudců a jejich vědomou participaci na zločinech ve čtvrtém odstavci § 149 TZ od roku 2009 -2015 

Odůvodnění: Rozhodnutí č.j. 0Nt 820/ 2011 je v hrubém rozporu s přikazujícím rozsudkem nejvyššího sodu č.j. č.j. 3 Tz 1/2012 neudělit žadateli pokutu 10.000 Kč za špatnou písemnou omluvu z policejního výslechu (viz poslední věta rozsudku NS doložitelná na http://www.nsoud.cz/) Žádám při obnově sloučení všech výše uvedených meritorně totožných řízení a s ohledem na letitou justiční korupci prolhaných soudců od okresu, přes kraj až po justiční žumpu plnou bolševiků u nejvyššího a ústavního soudu, žádám převedení řízení k jinému soudu – nejlépe KS Olomouc. Žádám obnovu výše uvedených trestních řízení, ve kterých na důkazech prokážu, že zkorumpovaná justiční žumpa vědomě lhala, když si k mému odsouzení vymyslela v prvním trestním řízení  (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011, viz  č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a II. ÚS 396/16) a dále na toto rozhodnutí už jen vždy odkazovala, že

1) že je konopí prekurzor, neboli že rostlina konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (jakých?)
2) že jde nařízení transponovat do zákona, natož prý nařízení o prekurzorech, za což by vyletěl student práv od zkoušky, navíc odporuje judikatuře unijní i české
3) že ZoNL není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku ve smyslu Směrnice 98/34 ES, tedy nepodléhá notifikaci a není tedy třeba předložit věc k posouzení Soudnímu dvoru EU
Všechny toto 3 výše uvedené vědomé nepravdy zamezující členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) přístup k Soudnímu dvoru EU vyvrátila opakovaně rozhodnutí MZ ČR, UNMZ a znalců včetně znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/

Dalšími zločiny justice je vědomě nepravdivé tvrzení

4) že existuje úřad, který vydává licenci pro pěstování konopí do 100m2 sadební plochy, když od 1. 7. 2004 dle nenotifikované novelizace § 29 ZoNL se při pěstování nad 100 m2 toliko oznamují uznané odrůdy konopí s obsahem do 0,2% THC v herbě dle normy EU Celní správě, což však do 100m2 není žádným předpisem žádáno a je možné pěstovat dle § 2 písm d) ZoNL odrůdy konopí do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků. 
5) že existuje právní norma k určení vzorku konopí pro měření obsahu THC v konopí, neboť, jak LZPS v čl. 39 garantuje, trest je možný toliko dle zákona.

K čemu se naopak justice vůbec nevyjádřila, přestože byl nezákonný postup napadán a z rozsudků tedy vyplynulo mylné domnění

6) že údajně právo OSN, Evropy a EU a judikatura, zákon o zdraví lidu, zákon o návykových látkách (do 1. 4. 2013  dle §§ 29  a 5, odst. 5 ZoNL)  a trestní zákoník (§§ 28 a 31,odst.1 TZ) vylučují cannabisterapii a výzkum jako netrestný skutek. Takovou nepravdu justice uvedla při vědomí oficiální ceny cannabisterapie až 70 tisíc Kč/měsíčně při dovozu do roku 2014 a následně až 55 tisíc Kč/měsíčně v české lékárně dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. dle nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren 
7) že údajně lze vydat povolení k výrobě konopných léčiv a realizovat srovnávací studie dle různého složení účinných látek v konopí, které může být i více než 100 násobně farmakologicky odlišné (není myšleno k výrobě nezákonně monopolizovaného holandského konopného květu Bedrocan s 19% THC od 1. 4. 2014 od jediného licencovaného výrobce Elkoplast  dle pravidel nenotifikovaného zákona č.50/2013 Sb., ale zpracovaných léčiv dle receptur - mastí, tinktur, spray, čípků atd).
8) že údajně nebyli jednáním a opakovanými konfiskacemi i přes více než 15 žádostí o policejní ochranu vědomě zmrzačeni a k smrti umučeni lidé a státní zastupitelství a policie tyto zločiny povolili vyšetřovat, jako např. spáchané zločiny u OS Prostějov již v roce 2010 v trestním řízení čj. 2 T 104/2010 svědčící Olga Novotná s lékařskými důkazy mizejících nádorů a korespondující onkologicky nemocný Petr Kodym. Doložme stanovisko znalce, že se došlo k zabití a zmrzačení občanů jednáním justice a exekutivy - viz scany na http://vlada-cr.blogspot.com/ Dále je v přezkumech vědomě mylně tvrzeno šetřícím státním zastupitelstvím, že tyto zločiny veřejné moci projednal nejvyšší soud, což se nikdy nestalo
9) že údajně při první konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově a dále v dalších letech nechybělo až 90% zkonfiskovaného majetku, což všechny stupně státních zastupitelství vždy zakázaly vyšetřovat, stejně jako justice. Příklad:  z více než 750 cca dvoumetrových rostlin a cca 5 kg usušeného květu z první ospělovské konfiskace v roce 2009 bylo v žalobě uváděno pouze 24 kg využitelné hmoty, která, jak následně policie přiznala, ani nebyla vůbec zvážena ani v jedné z ospělovských konfiskací v letech 2009 - 2015, viz judikatura k 70 rostlinám konopí proměněných však na 12 kg využitelné hmoty, viz http://konopijelek.blogspot.cz/2012/04/judikatura.html 
10) že údajně vedoucí výzkumu Dušan Dvořák trpí světově unikátní diagnózou, kdy vždy od dubna do září od roku 2008 do roku 2015, když roste v Ospělově konopí, dle justice nechápe, že páchá trestnou činnost, když znalci Smékal a Švarc, emeritní rektoři UP prof. Mačáková a prof. Jařab, řada dalších včetně rodiny a ošetřujících lékařů uvedli, že pěstování a zpracování konopí je nechorobné, že vedoucí výzkumu je právně způsobily a není jej potřeba omezovat na právní způsobilosti a zavírat do ústavu pro choromyslné dle přání zkorumpované justice a exekutivy a několika zkorumpovaných znalců, kteří zločince v justici svými posudky hájí. Prof. Jařab napsal v roce 2012 soudu, že s vedoucím výzkumu  jedná justice jako bolševici a v roce 2013 jej s dalšími navrhl na Cenu města Olomouce, viz scany na http://bolsevici.blogspot.com

Přílohy, ze kterých jsou rovněž jednoznačně patrné identifikační znaky žadatele o obnovu, a ten již podání nebude zasílat poštou kvůli jednoznačnosti identifikaci žadatele o obnovu.
1.    Rozhodnutí MZ ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, které  potvrdilo tvrzení poškozených, soudních znalců, judikatury, mezinárodních úmluv a stanovisek členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), že 1) Konopí není prekurzor, že 2) Nařízení ES o prekurzorech nebylo a právně ani nemohlo být implementováno do zákona o návykových látkách a že 3) zákon o návykových látkách a zákon o léčivech podléhají oznamovací povinnosti při svých novelizacích ve věci výroby konopí a musí být oznámeny (notifikovány u Evropské komise, což se nikdy nestalo), ke stažení viz  http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/

2.    Rozhodnutí předsedy NS ČR Pavla Šámala ze dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 a vedoucího zločince ve státních službách předsedu NSZ Pavla Zemana ze dne 24.4. 2016 č.j. 1 SIN 104/2016-7 dokládá, že policie žádný předpis k měření obsah THC v konopí nemá, přestože rozdíly obsahů účinných látek mohou být dle odlišného vzorku konopí určeného k měření až stonásobně odlišné a policie postupuje v každém kraji jinak, tato zjevná fakta zvůle justice vždy ignorovala, viz lhostejné a bez opatření přijaté přiznání nejvyššího státního zástupce a předsedy nejvyššího soudu na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://nejvyssi-soud.blogspot.com

3.    Zápis z veřejného zasedání ze dne 10.4.2016 u OS Olomouc č.j. 5 Nt 111/2016 k zrušení ochranné léčby dokládá ve výpovědi MUDr. Přikrylové totéž, co je uloženo ve spisech a v řízení č.j. 5 Nt 112/2014 dne 8.42015 doložil v posudku a dne 14.5.2015 na veřejném zasedání opětovně doložil soudní znalec MUDr. Švarc, že žadatel o obnovu neměl být nikdy zpochybněn na právní způsobilosti a OČTŘ najatí soudní znalci v rozporu s § 107 trestního řádu hodnotili právní otázky a důkazy namísto duševního stavu v době skutku, viz též http://cannabis-research.blogspot.com/ .

Dne 26.5.2016                                   Dušan Dvořák, v.r.