Ústavní soud - replika k PZS ze dne 23.5.2016Ústavnímu soudu České republiky
Joštova 625/8
660 83 Brno 2


ke sp. zn. II. ÚS 1091/16

Stěžovatel:

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962
bytem Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Zastoupený:
Mgr. Matějem Skalickým, advokátem, ev. č. ČAK: 15089
se sídlem Počernická 988/8, 100 00 Praha 10
ID dat. schr. tn4wz6e


Účastník:                                                                                                      

 

Okresní soud v Olomouci

tř. Svobody 16, 771 38 Olomouc


Vedlejší účastník:

Vojenská nemocnice Olomouc
IČO: 60800691, sídlem Sušilovo nám. 5, Olomouc – Klášterní Hradisko
zastoupená JUDr. Lubomírem Minaříkem, advokátem se sídlem Vídeňská 635/8, 779 00 Olomouc

věc: replika stěžovatele k vyjádřením účastníků řízení sp. zn. II. ÚS 1091/16


do datové schránky souduI.

Dne 9. 5. 2016 jsem, jako právní zástupce stěžovatele, ve věci řízení o ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. února 2016 č. j. 11 C 54/2015-107, spojené s návrhem na zrušení § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami způsobenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, obdržel vyjádření účastníků řízení, na která stěžovatel ve stanovené lhůtě tímto reaguje.
Okresní soud v Olomouci se ve svém vyjádření omezil toliko na tvrzení, že napadené rozhodnutí bylo vydáno v souladu s právními předpisy. Jak jsem již uvedl v samotné ústavní stížnosti, porušení mého práva na spravedlivý proces spočívá zejména ve skutečnosti, že Okresní soud v Olomouci v řízení připustil pouze tvrzení a důkazy předložené žalobcem (Vojenskou nemocnicí Olomouc), kterému následně přiznal nárok, aniž by se jakkoli vypořádal s důkazy, které prokazují, že přiznaný nárok nemohl platně vzniknout z důvodu nezákonnosti postupu Vojenské nemocnice Olomouc.
Vedlejší účastník, Vojenská nemocnice Olomouc, se ve svém vyjádření nikterak nevypořádává s tvrzeným porušením zákona, spočívajícím zejména v omezení osobní svobody a v použití omezovacích prostředků bez přítomnosti lékaře, jakož i extenzivním omezením osobní svobody. Vojenská nemocnice Olomouc sama potvrzuje, že v rozporu se zákonem aplikovala omezení zcela zjevně nad rámec doby nezbytně nutné k odeznění akutní intoxikace.

Vojenská nemocnice Olomouc ve svém vyjádření taktéž zcela opomíjí fakt, že jednostranně a bez právního důvodu navyšuje úhradu za pobyt v protialkoholní záchytné stanici. Dle svého vyjádření si je Vojenská nemocnice Olomouc dobře vědoma skutečnosti, že dle ust. § 17 odst. 4 zákona č. 379/2005 Sb. po ošetřené osobě může požadovat toliko náhradu nákladů za dopravu, vyšetření, ošetření a následný pobyt na záchytné stanici. Tyto náklady však mohou vznikat výhradně po dobu samotné hospitalizace, případně v souvislosti s propuštěním ošetřované osoby. Vojenská nemocnice Olomouc se bohužel nevyjadřuje ke své praxi zvyšování fakturační ceny za pobyt na PZS, kterou považuji za nezákonnou a diskriminační. V této souvislosti si dovoluji citovat pravidla pro fakturaci za pobyt v proti alkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici uvedená na internetových stránkách Vojenské nemocnice Olomouc:

 
cena (Kč)
poznámka

1
Fakturační cena za pobyt v proti alkoholní a protitoxikomanické záchytné stanici
2500
Splatnost faktury je 8 dní ode dne převzetí, tj. při odchodu
2
Cena při platbě v hotovosti na místě
1600


Domnívám se, že Okresní soud v Olomouci i Vojenská nemocnice Olomouc ve svých podáních ponechali bez vyjádření všechna podstatná tvrzení, která jsem ve své ústavní stížnosti uvedl. Na podané ústavní stížnosti proti rozsudku Okresního soudu v Olomouci ze dne 16. února 2016 č. j. 11 C 54/2015-107, spojené s návrhem na zrušení § 17 odst. 1 a 2 zákona č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tedy nadále trvám.


Dušan Dvořák, MMCA
i.s. Matěj Skalický, advokát