Porušení práva EU C- 224/01 (Köbler)Začátek formuláře
Konec formuláře


Začátek formuláře
1)      Zásada, podle níž jsou členské státy povinny nahradit škodu způsobenou jednotlivcům porušeními práva Společenství, jež jsou jim přičitatelná, je použitelná i v případě, že dotčené porušení vyplývá z rozhodnutí soudu, které nelze napadnout opravnými prostředky, jestliže porušené pravidlo práva Společenství přiznává práva jednotlivcům, porušení je dostatečně závažné a existuje přímá příčinná souvislost mezi tímto porušením a škodou utrpěnou poškozenými osobami. Za účelem určení, zda je porušení dostatečně závažné v případě, že vyplývá z takovéhoto rozhodnutí, musí příslušný vnitrostátní soud s přihlédnutím ke zvláštní povaze funkce soudu zjistit, zda má toto porušení zjevnou povahu. Právnímu řádu každého členského státu přísluší, aby určil soud příslušný k rozhodování sporů týkajících se této náhrady škody.
2)      Článek 48 Smlouvy o ES (nyní po změně článek 39 ES) a čl. 7 odst. 1 nařízení Rady (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství musí být vykládány v tom smyslu, že brání poskytování zvláštního příplatku za odsloužená léta, jenž je podle výkladu Verwaltungsgerichtshof (Rakousko) v jeho rozsudku ze dne 24. června 1998 odměnou za věrnost, za takových podmínek, jako jsou podmínky stanovené v § 50a Gehaltsgesetz 1956 (zákona o platu z roku 1956), ve znění změny z roku 1997.
3)      Takové porušení práva Společenství, jako je porušení vyplývající za okolností věci v původním řízení z rozsudku Verwaltungsgerichtshof ze dne 24. června 1998, nemá zjevnou povahu vyžadovanou k tomu, aby na základě práva Společenství vznikla odpovědnost členského státu v důsledku rozhodnutí jednoho z jeho soudů, jejichž rozhodnutí nelze napadnout opravnými prostředky.
Konec formuláře