KSZ Brno žádost infirmace a o přezkum rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 18. 5. 2016 č. j. ZN 4116/2016 přijaté KSZ dne 27.5.2016 pod běžným číslem 6679/2016

Dušan Dvořák,MMCA, 12. 1. 1962, 79855 Ospělov 6, korespondenčně Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Věci k projednání:I.             Žádost o přezkum opětovně nezákonného rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 18. 5. 2016 č. j. ZN 4116/2016 obdrženého dne 26. 5. 2016 – viz přílohaII.           Žádost o informace dle zákona o informacích

 

A)   K přezkumu rozhodnutí OSZ Prostějov dne 29.2 2016 čj. 1 ZT 55/2012-207 ve věci nepovolení obnovy řádného soudního projednání třetí ospělovské konfiskace konopí v roce 2011 i přes doložení nových důkazů, zejména pak KSZ Brno dne 17. 5. 2016B)   K rozhodnutí KSZ Brno ze dne 30.11 č.j. SIN 42/2015 (dne 21.12.2015 VSZ Olomouc č.j. SIN 304/2015), kdy KSZ Brno dne 12.11.2015 pod č.j. 1 KZN 19222/2015 (opětovně dne 4.4.2016 1 KZN  19922/2015-56, 13.4.2016 č.j. SIN 16/2016 a 15.4.2016 č.j. 1 KZN  19922/2015-80 ve stížnostech a žádostech o přezkumy zkorumpovaní prolhaní státní zástupci na KSZ Brno v uvedli)  uvedlo, že Nejvyšší soud projednal ublížení na zdraví a ublížení na zdraví s následkem smrti doložené soudním znalcem a způsobené v letech 2009 – 2015 bandou zločineckých cyniků na OS a OSZ Prostějov za souhlasu všech participujících podvodníků a zločinců na KS a KSZ Brno, NSZ a NS Brno a MSp a ÚS. Na žádost o informace, které rozhodnutí NS toto projednalo, uvedlo KSZ Brno ze dne 30.11 č. j. SIN 42/2015,že rozhodnutí NS č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011Vzhledem k jednoznačným důkazům v příloze o identifikace žadatele není podání zasláno poštou.

I.             přezkumDle § 118b odst. 1 zákona o silničním provozu je policista oprávněn odebrat na místě řidičský průkaz pouze z taxativně uvedených důvodů v § 118a odst. 1 písm. a) až h).  Jak lze doložit na důkazu v příloze z rozhodnutí Policie ČR (dne 15.4.2016 č.j. KRPM-51906/PŘ-2016- 141211 a explicitně včetně odůvodnění dne 18.4.2016 č.j. 520050-3/ČJ-2016141211), policie si k zadržení mého ŘP v rozporu s důkazy vymyslela, že mi ŘP odebrala z důvodu odmítnutí  podrobení se kontrole na OPL. To však není pravda a OSZ Prostějov to bylo doloženo jak kontrolou na místě, tak kontrolou v nemocnici v Prostějově, viz spis. Rozhodnutí se však OSZ k nezákonnému jednání policie jakkoliv nevyjádřilo.


Žádám, aby nezákonné rozhodnutí OSZ bylo zrušeno a KSZ Brno nařídilo nezákonně odebraný ŘP vrátit.II.           InformaceA)   Sdělte číslo jednací přezkumu zkorumpovaného rozhodnutí spolupachatelky zločinů z OSZ Prostějov ze dne 29.2 2016 čj. 1 ZT 55/2012-207. V příloze zasílám stručnou věcnou argumentaci, kterou vyvraťte na důkazech, pokud chcete jako vždy jako doložitelní spolupachatelé obnovu odmítnout stejně jako přezkumy, řádné projednání, stížnosti atd.B)   Sdělte, v které konkrétní pasáži usnesení NS č.j. 11 Tdo 181/2015 a 8 Tdo 1231/2011 je uvedeno, že soudci a státní zástupci nespáchali konfiskacemi majetků výzkumu zločiny na nevinných lidech s důsledky zabití, jak doložil i soudní znalec.V Olomouci dne 27. 5. 2016                         Dušan Dvořák


 Příloha k obnově ospělovské konfiskace 2011

Žádám obnovu řízení, ve kterém na důkazech prokážu, že zkorumpovaná justiční žumpa vědomě lhala, když si k mému odsouzení vymyslela v prvním trestním řízení  (viz č.j. 8 Tdo 1231/2011, viz  č.j.  II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a II. ÚS 396/16) a dále na toto rozhodnutí už jen vždy odkazovala, že


1) že je konopí prekurzor, neboli že rostlina konopí je chemická látka k výrobě chemických drog (jakých?)

2) že jde nařízení transponovat do zákona, natož prý nařízení o prekurzorech, za což by vyletěl student práv od zkoušky, navíc odporuje judikatuře unijní i české

3) že ZoNL není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku ve smyslu Směrnice 98/34 ES, tedy nepodléhá notifikaci a není tedy třeba předložit věc k posouzení Soudnímu dvoru EU

Všechny toto 3 výše uvedené vědomé nepravdy zamezující členům výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) přístup k Soudnímu dvoru EU vyvrátila opakovaně rozhodnutí MZ ČR, UNMZ a znalců včetně znaleckého ústavu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/Dalšími zločiny justice je vědomě nepravdivé tvrzení4) že existuje úřad, který vydává licenci pro pěstování konopí do 100m2 sadební plochy, když od 1. 7. 2004 dle nenotifikované novelizace § 29 ZoNL se při pěstování nad 100 m2 toliko oznamují uznané odrůdy konopí s obsahem do 0,2% THC v herbě dle normy EU Celní správě, což však do 100m2 není žádným předpisem žádáno a je možné pěstovat dle § 2 písm d) ZoNL odrůdy konopí do 0,3% THC v celé nadzemní části rostliny včetně vrcholíků. 

5) že existuje právní norma k určení vzorku konopí pro měření obsahu THC v konopí, neboť, jak LZPS v čl. 39 garantuje, trest je možný toliko dle zákona.K čemu se naopak justice vůbec nevyjádřila, přestože byl nezákonný postup napadán a z rozsudků tedy vyplynulo mylné domnění


6) že údajně právo OSN, Evropy a EU a judikatura, zákon o zdraví lidu, zákon o návykových látkách (do 1. 4. 2013  dle §§ 29  a 5, odst. 5 ZoNL)  a trestní zákoník (§§ 28 a 31,odst.1 TZ) vylučují cannabisterapii a výzkum jako netrestný skutek. Takovou nepravdu justice uvedla při vědomí oficiální ceny cannabisterapie až 70 tisíc Kč/měsíčně při dovozu do roku 2014 a následně až 55 tisíc Kč/měsíčně v české lékárně dle limitu vyhlášky č. 236/2015 Sb. dle nenotifikovaného zákona č. 50/2013 Sb. konopí do lékáren 

7) že údajně lze vydat povolení k výrobě konopných léčiv a realizovat srovnávací studie dle různého složení účinných látek v konopí, které může být i více než 100 násobně farmakologicky odlišné (není myšleno k výrobě nezákonně monopolizovaného holandského konopného květu Bedrocan s 19% THC od 1. 4. 2014 od jediného licencovaného výrobce Elkoplast  dle pravidel nenotifikovaného zákona č.50/2013 Sb., ale zpracovaných léčiv dle receptur - mastí, tinktur, spray, čípků atd).

8) že údajně nebyli jednáním a opakovanými konfiskacemi i přes více než 15 žádostí o policejní ochranu vědomě zmrzačeni a k smrti umučeni lidé a státní zastupitelství a policie tyto zločiny povolili vyšetřovat, jako např. spáchané zločiny u OS Prostějov již v roce 2010 v trestním řízení čj. 2 T 104/2010 svědčící Olga Novotná s lékařskými důkazy mizejících nádorů a korespondující onkologicky nemocný Petr Kodym. Doložme stanovisko znalce, že se došlo k zabití a zmrzačení občanů jednáním justice a exekutivy - viz scany na http://vlada-cr.blogspot.com/ Dále je v přezkumech vědomě mylně tvrzeno šetřícím státním zastupitelstvím, že tyto zločiny veřejné moci projednal nejvyšší soud, což se nikdy nestalo

9) že údajně při první konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově a dále v dalších letech nechybělo až 90% zkonfiskovaného majetku, což všechny stupně státních zastupitelství vždy zakázaly vyšetřovat, stejně jako justice. Příklad:  z více než 750 cca dvoumetrových rostlin a cca 5 kg usušeného květu z první ospělovské konfiskace v roce 2009 bylo v žalobě uváděno pouze 24 kg využitelné hmoty, která, jak následně policie přiznala, ani nebyla vůbec zvážena ani v jedné z ospělovských konfiskací v letech 2009 - 2015, viz judikatura k 70 rostlinám konopí proměněných však na 12 kg využitelné hmoty, viz http://konopijelek.blogspot.cz/2012/04/judikatura.html 

10) že údajně vedoucí výzkumu Dušan Dvořák trpí světově unikátní diagnózou, kdy vždy od dubna do září od roku 2008 do roku 2015, když roste v Ospělově konopí, dle justice nechápe, že páchá trestnou činnost, když znalci Smékal a Švarc, emeritní rektoři UP prof. Mačáková a prof. Jařab, řada dalších včetně rodiny a ošetřujících lékařů uvedli, že pěstování a zpracování konopí je nechorobné, že vedoucí výzkumu je právně způsobily a není jej potřeba omezovat na právní způsobilosti a zavírat do ústavu pro choromyslné dle přání zkorumpované justice a exekutivy a několika zkorumpovaných znalců, kteří zločince v justici svými posudky hájí. Prof. Jařab napsal v roce 2012 soudu, že s vedoucím výzkumu  jedná justice jako bolševici a v roce 2013 jej s dalšími navrhl na Cenu města Olomouce, viz scany na http://bolsevici.blogspot.comPřílohy, ze kterých jsou rovněž jednoznačně patrné identifikační znaky žadatele o obnovu, a ten již podání nebude zasílat poštou kvůli jednoznačnosti identifikaci žadatele o obnovu.

1.    Rozhodnutí MZ ČR ze dne 14.3.2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA, které  potvrdilo tvrzení poškozených, soudních znalců, judikatury, mezinárodních úmluv a stanovisek členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), že 1) Konopí není prekurzor, že 2) Nařízení ES o prekurzorech nebylo a právně ani nemohlo být implementováno do zákona o návykových látkách a že 3) zákon o návykových látkách a zákon o léčivech podléhají oznamovací povinnosti při svých novelizacích ve věci výroby konopí a musí být oznámeny (notifikovány u Evropské komise, což se nikdy nestalo), ke stažení viz  http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/


2.    Rozhodnutí předsedy NS ČR Pavla Šámala ze dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 a vedoucího zločince ve státních službách předsedu NSZ Pavla Zemana ze dne 24.4. 2016 č.j. 1 SIN 104/2016-7 dokládá, že policie žádný předpis k měření obsahu THC v konopí nemá, přestože rozdíly obsahů účinných látek mohou být dle odlišného vzorku konopí určeného k měření až stonásobně odlišné a policie postupuje v každém kraji jinak, tato zjevná fakta zvůle justice vždy ignorovala, viz lhostejné a bez opatření přijaté přiznání nejvyššího státního zástupce a předsedy nejvyššího soudu na http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ a http://nejvyssi-soud.blogspot.com


3.    Zápis z veřejného zasedání ze dne 10.4.2016 u OS Olomouc č.j. 5 Nt 111/2016 k zrušení ochranné léčby dokládá ve výpovědi MUDr. Přikrylové totéž, co je uloženo ve spisech a v řízení č.j. 5 Nt 112/2014 dne 8.42015 doložil v posudku a dne 14.5.2015 na veřejném zasedání opětovně doložil soudní znalec MUDr. Švarc, že žadatel o obnovu neměl být nikdy zpochybněn na právní způsobilosti a OČTŘ najatí soudní znalci v rozporu s § 107 trestního řádu hodnotili právní otázky a důkazy namísto duševního stavu v době skutku, viz též http://cannabis-research.blogspot.com/ .