USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 23. října 2000 č. 1045 k HR programům

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 23. října 2000 č. 1045 + Plus aktualizace 2009, stačí kliknout ZDE

o Národní strategii protidrogové politiky
na období let 2001 až 2004


Vazba na záznam z jednání vlády: Vedení MŽP

V l á d a

I. s c h v a l u j e Národní strategii protidrogové politiky na období let 2001 až 2004 obsaženou v části III předloženého materiálu (dále jen „Národní strategie");

II. p o v ě ř u j e

1. předsedu vlády předložit Národní strategii předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a předsedkyni Senátu Parlamentu České republiky,

2. ministra a vedoucího Úřadu vlády koordinovat plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie uvedených v příloze tohoto usnesení;

III. u k l á d á

1. ministru a vedoucímu Úřadu vlády zveřejnit předložený materiál na internetu, www stránce Meziresortní protidrogové komise, zejména pro potřeby krajských orgánů a místní samosprávy,

2. 1. místopředsedovi vlády a ministru práce a sociálních věcí, místopředsedovi vlády a ministru zahraničních věcí, místopředsedovi vlády a ministru financí, místopředsedovi vlády a ministru spravedlnosti a předsedovi Legislativní rady vlády, ministrům obrany, školství, mládeže a tělovýchovy, vnitra, zdravotnictví, zemědělství a ministru a vedoucímu Úřadu vlády zajistit do 31. března 2001 plnění úkolů uvedených v příloze tohoto usnesení,

3. přednostům okresních úřadů seznámit s Národní strategií a s tímto usnesením starosty měst a obcí v obvodu své působnosti,

4. přednostům okresních úřadů, primátorům statutárních měst, primátorovi hlavního města Prahy a ředitelům krajských úřadů zajistit do 31. března 2001 plnění úkolů uvedených v příloze tohoto usnesení ve strategických plánech okresní nebo místní protidrogové politiky;

IV. d o p o r u č u j e hejtmanům krajů a starostům měst a obcí plnit úkoly uvedené v příloze tohoto usnesení.


Provedou:
1. místopředseda vlády a
ministr práce a sociálních věcí,
místopředseda vlády a
ministr zahraničních věcí,
místopředseda vlády a
ministr financí,
místopředseda vlády a
předseda Legislativní rady vlády a
ministr spravedlnosti,
ministři obrany,
školství, mládeže a tělovýchovy,
vnitra, zdravotnictví, zemědělství,
ministr a vedoucí Úřadu vlády,
přednostové okresních úřadů,
primátoři měst Kladno, České Budějovice,
Plzeň, Karlovy Vary, Ústí nad Labem,
Liberec, Hradec Králové, Pardubice,
Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava,
Opava, Havířov, Most,
primátor hlavního města Prahy,
ředitelé krajských úřadů


Na vědomí:
hetjmané krajů              1. místopředseda vlády
            PhDr. Vladimír Š p i d l a , v. r.
               P ř í l o h a
               k usnesení vlády
               ze dne 23. října 2000 č. 1045
Úkoly vyplývající z Národní strategie protidrogové politiky
na období let 2001 2004


Národní strategie protidrogové politiky na období 2001 – 2004 je projednána a schválena vládou ČR v období probíhající transformace veřejné správy. V návaznosti na postup transformace je třeba uložené úkoly a jejich realizaci přizpůsobovat a každoročně aktualizovat.

1.A. Konkretizovat úkoly (včetně harmonogramu) vyplývající z Národní strategie protidrogové politiky vlády na období 2001 – 2004 a předložit je k projednání Meziresortní protidrogové komisi.
B. Vyhodnotit dopady úkolů vyplývajících z Národní strategie na resortní kapitolu státního rozpočtu a zohlednit prioritní úkoly při sestavování rozpočtů na roky 2002 - 2004.
   Termín : A. do 31. 3. 2001
B. vždy do 30. 6. roku předcházejícího roku navrhovaného rozpočtu
   Provede : ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr zemědělství

2.Zpracovat výroční zprávu o plnění úkolů vyplývajících z Národní strategie protidrogové politiky vlády na období 2001 – 2004 a předložit ji spolu s Výroční zprávou o stavu a vývoji ve věcech drog v ČR pro informaci vládě.
   Termín: počínaje rokem 2002 k 31. březnu následujícího kalendářního roku
   Provede: výkonný místopředseda MPK

3.Vytvořit a zabezpečit podmínky pro další vzdělávání a zvyšování odbornosti a jazykové vybavenosti pracovníků resortu v oblasti protidrogové politiky (v případě ministerstva vnitra též Policie ČR).
   Termín: průběžně
   Provede: ministr vnitra, ministr spravedlnosti, ministr obrany, ministr zdravotnictví, ministr práce a sociálních věcí, ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ministr zemědělství

4.Vypracovat minimální standardy primární prevence drogových závislostí pro zvýšení kvality a efektivity uskutečňovaných programů státních i nestátních organizací v této oblasti.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s výkonným místopředsedou MPK

5.A. Provést revizi Národních vzdělávacích osnov pro kursy školních metodiků prevence a na základě analýzy vypracovat koncepci primární prevence užívání omamných a psychotropních látek (dále OPL) na všech typech a stupních škol a v oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků.
B. Vytvořit funkční propojený systém preventivních aktivit na všech úrovních.
   Termín: A. do 31. 12. 2001
   B. do 31. 12. 2002
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

6.Ve spolupráci s Meziresortní protidrogovou komisí (dále jen MPK) vytvořit a zavést do praxe systém udělování akreditací a licencí jako podmínku pro přidělování finančních prostředků státním a nestátním subjektům v oblasti primární prevence drogových závislostí z veřejných zdrojů.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s výkonným místopředsedou MPK

7.Vypracovat metody hodnocení kvality a efektivity primárně preventivních programů a na jejich základě provést analýzu realizace Minimálních preventivních programů ve školách a školských zařízeních. Na základě této analýzy provést revizi metodického materiálu.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

8.Doporučit vysokým školám v patřičném rozsahu a kvalitě zařazení problematiky užívání OPL do systému pregraduálního vzdělávání na vysokých školách s lékařskými, pedagogickými, sociálními a psychologickými studijními programy a spolupracovat při jejich zavádění do praxe.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

9.Vytvořit ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí organizační, institucionální a finanční podmínky pro včasnou identifikaci a řešení problémů spojených s užíváním OPL u problémových žáků a rizikových skupin dětí a mládeže.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí
10.A. Provést analýzu incidence problémových uživatelů drog mezi dětmi a mládeží v prostředí speciálního školství.
  B. Na základě provedené analýzy zajistit dostatečnou kapacitu kvalitních programů léčebně výchovné péče zaměřené na děti a dospívající mládež a na problémové uživatele drog, u nichž byla nařízena ústavní nebo ochranná výchova.
   Termín: A. do 31. 12. 2001
   B. do 31. 12. 2002
   Provede: A. ministr školství, mládeže a tělovýchovy
   B. ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem zdravotnictví

11.Ve spolupráci s MZ zpracovat koncepci sekundární prevence a minimálních standardů pro speciální intenzivní péči pro žáky a studenty zneužívající OPL. Jasně vymezit odpovědnost, kompetence a působnost, zabezpečit organizační, institucionální a finanční podmínky pro realizaci tohoto typu péče v rámci resortu.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s ministrem zdravotnictví

12.Provést analýzu realizace programů primární prevence zneužívání OPL a vytvořit katalog akreditovaných programů a jejich realizátorů v ČR.
   Termín: do 31. 12. 2004
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy
13.Rozpracovat opatření prevence zneužívání OPL v základním školství se zvláštním důrazem na problematiku národnostních menšin.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s výkonným místopředsedou MPK

14.Podporovat selektivní volnočasové a mimoškolní programy, cíleně zaměřené na specifické cílové skupiny rizikových skupin dětí a mládeže se zvláštním důrazem na problematiku národnostních menšin.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr školství, mládeže a tělovýchovy

15.S ohledem na reformu veřejné správy vytvořit personální, organizační a finanční podmínky a uskutečnit potřebné systémové kroky pro dlouhodobé a kvalitní uplatňování primární prevence ve školách a školských zařízeních.
   Termín : do 31. 12. 2002
   Provede : ministr školství, mládeže a tělovýchovy, ředitelé krajských ůřadů

16.Zabezpečit v pravidelných intervalech zpracovávání studií prevalence užívání OPL mladými lidmi a zjišťovat trendy a postoje v užívání drog v ČR. Tyto aktivity koordinovat s Evropskou unií.
   Termín: průběžně
   Provede: výkonný místopředseda MPK

17.Vytvořit a institucionálně zajistit Národní informační server pro oblast problematiky užívání OPL.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: výkonný místopředseda MPK

18.Ve spolupráci s MZ, MPSV a MŠMT vytvořit manuál dobré praxe pro hodnocení kvality a efektivity jednotlivých typů služeb, poskytovaných v oblasti protidrogové politiky.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem zdravotnictví, ministrem práce a sociálních věcí a ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

19.Ve spolupráci s MZ a MPSV vytvořit dlouhodobý plán „Public Relations" léčebných programů a zabezpečit jeho realizaci.
   Termín : do 31. 12. 2001
   Provede : výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem práce a sociálních věcí

20.Ve spolupráci s MZ a MPSV vypracovat finanční standardy jednotlivých typů léčby a resocializace návykových nemocí.
   Termín : do 31. 12. 2001
   Provede : výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem práce a sociálních věcí

21.Ve spolupráci s MZ a MPSV stanovit kvalifikační požadavky pro pracovníky z oblasti léčby a resocializace drogově závislých osob.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem práce a sociálních věcí

22.Ve spolupráci s MZ a MPSV vytvořit a zavést do praxe ucelený, institucionalizovaný systém vzdělávání v oblasti léčby a resocializace drogově závislých osob.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem zdravotnictví a ministrem práce a sociálních věcí

23.A. V součinnosti s MZ, MPSV a MŠMT udržovat a aktuálně doplňovat centrální databázi programů, jimž byla na realizaci programů protidrogové politiky poskytnuta dotace ze státního rozpočtu.
  B. Ve spolupráci s protidrogovými koordinátory udržovat a aktuálně doplňovat adresář (katalog) služeb poskytovaných v oblasti protidrogové politiky.
   Termín: průběžně
   Provede: výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem zdravotnictví, ministrem práce a sociálních věcí, ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a přednosty okresních úřadů

24.Zabezpečit komplexní diagnostiku problémů spojených s užíváním OPL u vojáků v základní službě i vojáků z povolání.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr obrany

25.Zabezpečit v úzké součinnosti s národním koordinátorem drogové epidemiologie jednotný sběr dat v oblasti užívání drog a provoz drogového informačního systému v Armádě ČR.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr obrany

26.Zabezpečit kontinuální vzdělávání velitelů - vojáků z povolání a velitelů poddůstojníků – vojáků v základní službě, v oblasti drogové problematiky.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr obrany

27.Ve spolupráci s MŠMT zpracovat manuál dobré praxe v oblasti primární prevence užívání OPL v podmínkách Armády ČR a vojenských škol.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr obrany ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

28.Zabezpečit proškolení pracovníků humanitní služby Armády ČR v problematice protidrogové prevence a intervence.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr obrany
29.Zpracovat koncepci protidrogové prevence pro příslušníky vojenských jednotek vysílaných do zahraničí v rámci mezinárodních misí a vytvořit pro ni kvalitní lektorské zázemí.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr obrany;

30.Zabezpečit provoz diagnosticko-regeneračních center u vojsk a ve vojenských školách k realizaci programu zdravého životního stylu.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr obrany

31.Ve spolupráci s MPK a MPSV vytvořit a zavést do praxe systém akreditací a licencí státních i nestátních poskytovatelů péče v oblasti léčby a resocializace drogově závislých.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí a výkonným místopředsedou MPK

32.Na základě vyhodnocení aktuálních potřeb ve spolupráci s MPSV a MPK rozšířit stávající kapacity substitučního programu léčby a zvýšit jeho dostupnost v dalších vytipovaných městech.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí a s výkonným místopředsedou MPK

33.Vytvořit a zavést do praxe systém atestací pracovníků ve zdravotnictví v oblasti léčby návykových nemocí.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr zdravotnictví

34.A. Zabezpečit v rámci činnosti drogového informačního systému v působnosti hygienické služby monitorování potřebných epidemiologických ukazatelů.
  B. Zkvalitnit a dobudovat systém jednotného sběru dat v oblasti drog a drogových závislostí odpovídající požadavkům EMCDDA (Evropské monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti).
   Termín : A. průběžně
   B. do 31. 12. 2002
   Provede: ministr zdravotnictví ve spolupráci s ministry vnitra, spravedlnosti, obrany, práce a sociálních věcí a školství, mládeže a tělovýchovy,

35.Zabezpečit v rámci činnosti Státního zdravotního ústavu a hygienické služby realizaci preventivních programů na pracovištích a místních komunitách.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zdravotnictví

36.Prostřednictvím Národního programu zdraví zajistit podporu programu prevence návykových nemocí.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zdravotnictví

37.Uvést novelizaci zákona č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi, v platnost.
   Termín: do 1. 1. 2002
   Provede: ministr zdravotnictví

38. Personálně posílit Inspektorát omamných a psychotropních látek pro zvýšení a zkvalitnění kontroly legálního zacházení s OPL.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr zdravotnictví

39. Na základě analýzy potřeb zabezpečit zvýšení dostupnosti detoxikace včetně ambulantní detoxikace a ambulantních programů léčby návykových nemocí.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr zdravotnictví

40. Zabezpečovat rozvoj oboru návykových nemocí a odpovídající přípravu odborníků a dalších zdravotních pracovníků, kteří přicházejí do styku s uživateli drog a závislými na návykových látkách.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zdravotnictví

41. Zvyšovat kvalitu spolupráce a výměnu informací mezi útvary Police ČR, které působí v oblasti vyšetřování a postihování a potírání nedovolené výroby, obchodu a šíření drog.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr vnitra

42. V souladu s vývojem drogové scény v ČR a s kriminalitou s tím související posilovat po personální a technické stránce příslušné útvary Policie ČR.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr vnitra

43. A. V rámci podpory výzkumu a vývoje podpořit projekt zaměřený na zjišťování drog u účastníků silničního provozu a předložit jeho závěry k projednání MPK.
   Termín: do 31. 12. 2003
   Provede: ministr vnitra

44. A. V rámci působnosti Policie ČR vypracovat projekt snižování nabídky a dostupnosti drog, včetně technického, personálního a finančního zajištění, na území hl. města Prahy.B. Ověřit a vyhodnotit uvedený projekt v praxi a následně zpracovat metodiku za účelem realizace projektu i v jiných městech ČR.
   Termín: A. do 30. 3. 2001
   B. průběžně
   Provede: ministr vnitra

45. V rámci Komplexního součinnostního programu prevence kriminality na místní úrovni podporovat programy nespecifické primární prevence sociálně-patologických jevů včetně prevence užívání návykových látek.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr vnitra

46. Ve spolupráci s MŠMT připravit program prevence užívání OPL, jehož smyslem je prostřednictvím speciálně připravených uniformovaných policistů poskytnout žákům základních škol dostatek informací z oblasti drogové problematiky a násilí.
   Termín: A. do 31. 12. 2001
   Provede: ministr vnitra ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

47. Vytvořit a zavést do praxe manuál preventivního působení policistů, kteří při výkonu služby přicházejí do přímého kontaktu s uživateli drog, zabezpečit jejich proškolení a v rámci jejich odborné služební přípravy posilovat strategii jednání s osobami pod vlivem OPL.
   Termín: do 31. 12. 2002, průběžně
   Provede: ministr vnitra

48. V rámci projektu Phare 2000 vytvořit jednotný informační systém sběru, analyzování a distribuce dat v oblasti potlačování nabídky drog i snižování poptávky po nich – National Focal Point – ve smyslu terminologie EU a EMCDDA. A to ve struktuře Národní protidrogové centrály Police ČR pro oblast potlačování nabídky a v sekretariátu MPK pro oblast prevence, léčby a resocializace návykových nemocí.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr vnitra ve spolupráci s výkonným místopředsedou MPK

49. Zabezpečit další vzdělávání protidrogových koordinátorů okresních a krajských úřadů.
   Termín: průběžně
   Provede: výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem vnitra

50. Ve spolupráci s MV a MPK, s ohledem na reformu veřejné správy, vytvořit předpoklady pro pracovní uplatnění funkce protidrogového koordinátora v organizační struktuře okresních úřadů (popř. jejich nástupnických orgánů) a orgánů kraje, pro řízení a koordinaci ochrany před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami na úseku státní protidrogové politiky (zákon č. 37/1989), včetně jejich začlenění do katalogu prací.
   Termín: 30. 6. 2001
   Provede: ministr práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem vnitra a výkonným místopředsedou MPK

51. Zlepšovat dostupnost, kvalitu a efektivitu sociálních služeb pro uživatele drog a jejich blízké
   Termín: průběžně
   Provede: ministr práce a sociálních věcí

52. Ve spolupráci s MZ vypracovat základní koncepční dokument, vymezující otázku resocializace a následné péče v protidrogové prevenci.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministrem zdravotnictví

53. Vytvořit minimální standardy sociálních služeb a zavést do praxe systém akreditací sociálních služeb v oblasti drogové problematiky.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr práce a sociálních věcí

54. Zabezpečovat průběžně finanční prostředky na programy socioterapeutické pomoci.a resocializace osob závislých na OPL.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr práce a sociálních věcí

55. A. V souladu s reformou veřejné správy vytvořit koncepci financování programů protidrogové politiky formou nákupu služeb.
  B. Pro doplňování sítě služeb a vytváření rozvojových programů (na základě aktuálních potřeb) vytvořit systém financování formou přidělování dotací ze státního rozpočtu.
   Termín: do 31. 12. 2003
   Provede: výkonný místopředseda MPK ve spolupráci s ministrem práce a sociálních věcí, ministrem zdravotnictví a ministrem financí
56. Zajistit výrazné posílení a zintezívnění kontroly nelegální přepravy OPL přes hranice ČR.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede ministr financí

57. Pokračovat v uzavírání nových a naplňování již uzavřených Memorand o porozumění s vybranými partnery celních orgánů v oblasti společného postupu proti nelegální přepravě drog přes hranice ČR.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr financí

58. Zabezpečit komplexní a kontinuální vzdělávání celníků specializovaných na drogovou problematiku a proškolování ostatních pracovníků celní správy.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr financí

59. Po dohodě s MZV vytvořit podmínky pro zřízení funkce styčného celního úředníka v SRN.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr financí po dohodě s ministrem zahraničních věcí

60. Vytvořit finanční předpoklady pro nákup velkokapacitního rentgenového přístroje s rámem pro kontrolu nelegální přepravy drog v nákladních automobilech a kontejnerech.
   Termín: do 31. 12. 2003
   Provede: ministr financí

61. Zajistit evidenci legální produkce zemědělských plodin obsahujících OPL
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zemědělství

62. Ve spolupráci s MŠMT zabezpečit další vzdělávání pedagogických pracovníků resortního školství v oblasti protidrogové prevence (v návaznosti na zákon č. 175/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů).
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr zemědělství ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

63. Ve spolupráci s MŠMT zabezpečit realizaci programů specifické prevence užívání OPL v resortních školských zařízení2.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr zemědělství ve spolupráci s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy

64. Vyhodnotit efektivitu protidrogových aktivit vězeňství a kvalitu léčebných programů, a to i z hlediska spolupráce se státními zdravotnickými zařízeními a nevládními organizacemi zaměřenými na péči o uživatele drog. Na základě provedené analýzy navrhnout kroky ke zvýšení kvality a efektivity těchto programů.
   Termín: do 31. 12. 2001
   Provede: ministr spravedlnosti

65. Realizovat resortní koncepci vzdělávání pracovníků věznic pro mladistvé a v programech diferencovaného výkonu trestu a zavést ji do praxe.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti

66. Vypracovat a předložit návrh opatření nezbytných k zavedení léčby drogově závislých osob jako alternativy trestu odnětí svobody.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti

67. Uložit Nejvyššímu státnímu zastupitelství provedení analýzy stávající trestně-právní praxe v oblasti drogové kriminality, včetně rozlišení postihu podle druhu a množství OPL a zpracování návrhu odpovídajících opatření.
   Termín: do 30. 6. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti

68. A. Vytvořit organizační, technické, finanční a personální podmínky pro rozvoj Mediační a probační služby a podporovat využívání systému alternativních trestů v oblasti postihu mladistvých, uživatelů drog a prvopachatelů méně společensky nebezpečné drogové kriminality.
  B. Vytvořit a zavést do praxe program vzdělávání v oblasti drogové problematiky pro pracovníky Mediační a probační služby.
   Termín: A. do 31. 12. 2002
   B. do 31. 12. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti

69. Zajistit monitorování drogové i lékové závislosti u vězňů při přijetí i v průběhu výkonu trestu.
   Termín: průběžně
   Provede ministr spravedlnosti

70. Na základě vyhodnocování potřeb zvyšovat kapacitu bezdrogových zón v jednotlivých věznicích a realizovat v nich diferencovaný výkon trestu odnětí svobody u drogově závislých vězňů, a to na základě dobrovolnosti.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr spravedlnosti
71. Ve spolupráci s MZ vytvořit podmínky pro výkon ochranné léčby protitoxikomanické a protialkoholní v průběhu výkonu trestu u všech odsouzených na dobu delší než 6 měsíců.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti ve spolupráci s ministrem zdravotnictví

72. Zabezpečit realizaci penologického výzkumu zaměřeného na zacházení s drogově závislými pachateli trestné činnosti.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti

73. Ve spolupráci s MZ vypracovat a zavést do praxe koncepci práce s uživateli drog a drogově závislými, včetně léčby návykových nemocí v podmínkách věznic.
   Termín: do 31. 12. 2002
   Provede: ministr spravedlnosti ve spolupráci s ministrem zdravotnictví

74. Koncipovat a zavádět do praxe další programy protidrogové prevence ve vězeňství orientované především na nejohroženější skupiny, zejména mladistvé vězně a osoby vykonávající trest v přímé souvislosti s návykovými látkami
   Termín: průběžně
   Provede: ministr spravedlnosti

75. Zdokonalovat technické a organizační podmínky k zabránění průniku drog do věznic a vazebních věznic.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr spravedlnosti

76. A. Vytvořit dlouhodobý strategický plán okresní/krajské protidrogové politiky v souladu s Národní strategií, vyhodnotit jeho dopady na rozpočet úřadu a zohlednit prioritní úkoly při sestavování rozpočtů na roky 2001 - 2004.
  B. Každoročně vyhodnocovat dopady realizovaných opatření a aktivit protidrogové politiky, mapovat místní situaci v oblasti užívání drog a definovat priority pro další období.
   Termín: A. do 31. 3. 2001
   B. průběžně
   Provede: přednostové okresních úřadů, ředitelé krajských úřadů
77. Provádět aktivní mezinárodní politiku a prosazovat české odborníky do programů mezinárodní spolupráce a do mezinárodních institucí.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zahraničních věcí
78. Zajistit účast zástupců ČR na všech klíčových mezinárodních jednáních uskutečňovaných v oblasti protidrogové politiky v zahraničí.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zahraničních věcí
79. Zabezpečit vzdělávání pracovníků ambasád a zastupitelství v oblasti protidrogové politiky jak v oblasti represe, tak v oblasti prevence.
   Termín: průběžně
   Provede: ministr zahraničních věcí

Doporučené plnění úkolů:
80. A. Vytvořit dlouhodobý strategický plán místní protidrogové politiky v souladu s Národní strategií, vyhodnotit jeho dopady na rozpočet úřadu a zohlednit proiritní úkoly při sestavování rozpočtů na roky 2001 - 2004.
  B. Každoročně vyhodnocovat dopady realizovaných opatření a aktivit protidrogové politiky, mapovat místní situaci v oblasti užívání drog a definovat priority pro další období.
   Termín: A. do 31. 3. 2001
   B. průběžně
   Provede: primátor hl.města Prahy, a primátoři měst Brna, Ostravy a Plzně

81. Zajistit ustanovení funkce krajského protidrogového koordinátora, ustavit krajskou protidrogovou komisi a ve spolupráci s MPK zabezpečit činnost a koordinaci protidrogových koordinátorů na území kraje.
   Termín: do 30. 6. 2001
   Provede: hejtmané krajů

82. A. Vytvořit dlouhodobý strategický plán krajské protidrogové politiky v souladu s Národní strategií, vyhodnotit jeho dopady na rozpočet úřadu a zohlednit prioritní úkoly při sestavování rozpočtů na roky 2002 - 2004.
  B. Každoročně vyhodnocovat dopady realizovaných opatření a aktivit protidrogové politiky, mapovat situaci na území kraje v oblasti užívání drog a definovat priority pro další období.
   Termín: A. do 30. 6. 2001
   B. průběžně
   Provede: hejtmané krajů