Ministerstvo zdravotnictví ČRMgr. Radomíra Dvořáková, nar. 18. 5. 1963, Tylova 963/2, 77900 Olomouc


Ministerstvo zdravotnictví ČR
Věc: Stížnost na nečinnost 


Dne 29. 2. 2016 jsem podala níže uvedenou žádost. Identifikátor dokumentu: MZDRX00TOW3O. Dne 16. 3. 2016 vyřízení žádost urgovala. Identifikátor dokumentu: MZDRX00TYJ66. Do dnešního dne mi nebyly informace poskytnuty. Žádám vás o nápravu. Dnem podání je razítko podatelny. Děkuji

Radomíra Dvořáková
Důkazní příloha

Ministerstvo zdravotnictví ČR                                                        Naléhavé

Na vědomí Ústavní soud ČR č. j. III. ÚS 396/16 a č. j. II. ÚS 3196/2015

 Věc: žádost o informace dle zákona č. 106/1999Sb

Sdělte prosím jako gestor zákona o léčivech a zákona o návykových látkách

1)    Je konopí prekurzor?
2)    Bylo někdy Nařízení ES č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog implementováno do zákona o návykových látkách?
3)    Pokud nařízení ES, které do zákona implementovat nelze, bylo implementováno do zákona v případě konopí jak prekurzoru, sdělte, kdy a pod jakým číslem jednacím bylo nařízení ES implementováno a další důležité skutečnosti.
4)    Je zákon o návykových látkách a zákon o léčivech (ve věci výroby a distribuce konopí, máku a koky a dalších přírodnin) technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34 ES a jejich novelizace podléhají oznamovací povinnosti Evropské komisi?
5)    Je pravdou, že první notifikace zákona o návykových látkách po vstupu ĆR do EU proběhla až v souvislosti s novelizací zákonem č. 273/2013 Sb.? 

V Olomouci dne 29. 2. 2016
Děkuji    Radomíra Dvořáková

Ministerstvo zdravotnictví ČR v roce 2012  
Od: Karla.Kubikova@mzcr.cz
Datum: 27. ledna 2012 10:15
Předmět: FW: Dotaz č.j. 1995/2012, 106/1999 Sb., R. Dvořáková
Komu: rodinadvorakovych@gmail.com

Vážená paní Dvořáková, zasílám Vám (viz výše příloha) odpověď na Váš dopis, který jste zaslala na Ministerstvo zdravotnictví dle zákona č. 106/1999 Sb. S pozdravem Vlastimil Sršeň ředitel odboru komunikace s veřejností


 Vážená paní Dvořáková,
 k Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, sdělujeme následující. 

 Ad 1)
 Ustanovení § 24 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“), stanoví zákaz pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které mohou obsahovat více než 0,3% látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů. Toto ustanovení vychází z dikce čl. 22 Jednotné Úmluvy o omamných látkách z roku 1961, jehož odst. 1 stanoví, že jestliže je v zemi nebo na území některé Strany situace taková, že zákaz pěstování opiového máku, keře koka nebo rostliny konopí je, podle jejího názoru, nejvhodnějším opatřením pro ochranu veřejného zdraví a prospěch a pro zabránění tomu, aby omamné látky byly používány k nedovolenému obchodu, příslušná Strana zakáže jejich pěstování. V rámci probíhajícího legislativního procesu v případě zákona o návykových látkách bylo tohoto článku využito.

 Ad 2)
 Jedná se Jednotnou Úmluvu o omamných látkách z roku 1961, ve znění Protokolu o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961, která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 47/1965 Sb. 

 Ad 3)
 U každého dotčeného ustanovení je třeba zvážit (ve smyslu čl. 9 směrnice, který stanoví výjimky z povinnosti notifikovat), zda:
(a) nejde o transpoziční opatření, protože v takovém případě není nutno notifikaci provádět (viz dikce samotné směrnice),
(b) zda bylo dotčené ustanovení přijato před vstupem České republiky do Evropské unie a zda nebylo do dnešního dne novelizováno.
V takovém případě se totiž směrnice nepoužije, protože právo Evropské unie je na území České republiky použitelné až dnem vstupu (viz čl. 2 Aktu o přistoupení, rozhodnutí ve věci T-465/08, b. 95-96, C-179/00, b. 18).
Zákaz obsažený v § 24 byl do českého právního řádu zakotven zákonem 167/1998 Sb., o návykových látkách, publikací ve Sbírce zákonů dne 15. 7. 1998, tedy o týden dříve než byla směrnice 98/34/ES publikována v Úředním věstníku EU (stalo se tak 21. 7. 1998), zejména však v době, kdy České republika nebyla ještě členem Evropské unie

 S pozdravem                  Vlastimil Sršeň

Ředitel odboru komunikace s veřejností
Ministerstvo zdravotnictví

From: Dvorakovi
Sent: Wednesday, January 04, 2012 5:52 PM
Subject: Ministerstvo zdravotnictví, Palackého náměstí 4, 12801 Praha 2
 Věc: žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážená paní, vážený pane

dne 27. října 2011 Nejvyšší soud zamítl dovolání mého manžela Dušana Dvořáka proti rozsudku Krajského soudu v Brně, který ho uznal vinným z trestné činnosti nedovolené výroby a nakládání s omamnými a psychotronickými látkami a s jedy podle § 283 odst. 1, 2 písm. c) trestního zákoníku z důvodu, že  pěstoval konopí s obsahem vyšším než 0,3 % THC a z toho dělal masti etc.

Nejvyšší soud zcela ignoroval argumentaci, že dotčená ustanovení zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách (dále též "zákon") jsou nevymahatelná z důvodu, že nebyla oznámena Evropské komisi dle směrnice 98/34/ES.  

Nejvyšší soud argumentoval ve své podstatě tím, že není zapotřebí zákon oznámit, neboť jde o provádějící předpis EU respektive vyplývající z mezinárodních ujednání (manžel Vám zaslal odkaz na usnesení Nevyššího soudu uvádějící údajné transpoziční předpisy, z nichž ovšem některé nelze na oficiálních stránkách EU - EurLex - najít).

Za účelem přípravy ústavní stížností proti tomu usnesení Nejvyššího soudu Vás tímto v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací žádám o sdělení následujícího:
1) Jaké konkrétní ustanovení předpisů EU či mezinárodní smlouvy je základem pro provedení § 24 písm. a) zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách?
2) Jaké je znění těchto předpisů?
3) Domnívá se Ministerstvo zdravotnictví, že případná transpoziční ustanovení představují úplnou harmonizací a tudíž nemusel § 24 zákona č. 167/99 Sb být oznámen dle směrnice 98/34 nebo se Ministerstvo zdravotnictví domnívá, že dotčená (případná) transpoziční ustanovení ponechávají členskému státu určitou diskreci a  tudíž musel § 24 zákona č. 167/99 Sb být oznámen dle směrnice 98/34?

S pozdravem

Dne 4. ledna 2012

Radomíra Dvořáková, Tylova 2, 779 00 0lomouc