Mnistr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, PhD. č.j. MSP-136/2016-OJD-DPHSpolečenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, IČ: 706 312 98. Adresa: Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc.Vážený pan  mnistr spravedlnosti
JUDr. Robert Pelikán, PhD.
č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH


Věc: Stížnost ministru spravedlnosti v rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ČR dne 9.3.2015 pod č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12, viz oscanované rozhodnutí na http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/
V uvedeném rozhodnutí týkajícím se údajných zločinů Dušana Dvořáka, který byl opětovně 9.12.2015 (pošesté za 6 let) obviněn z údajného spáchání těžkého zločinu, odbor dohledu MSp vědomě nepravdivě uvedl, že je údajně zákonným jednáním odpovědných osob ČR v letech 2009 – 2016 vědomě týrat a mučit občany, přestože spáchané zločiny proti lidskosti odpovědných osob doložil také lékař - soudní znalec, viz  http://vlada-cr.blogspot.com/ Šlo o (ne) šetření a vědomé nepravdy odboru dohledu v rozhodnutích č.j.
·         MSP-212/2014-OD-SPZ
·         MSP-301/2014-OD-SPZ
·         MSP-666/2014-OD-SPZ
Čili přezkum vědomě neodůvodněného odmítavého rozhodnutí nejvyššího a ústavního soudu č.j,. II. ÚS 664/12, IV.ÚS 4859/12 a II.ÚS 1311/13 (č.j.  II. ÚS 289/14) tvrdících společně vědomě nepravdivě, že
·         Konopí je prekurzor
·         Nařízení ES o prekurzorech je transponováno do zákona o návykových látkách
·         Zákon o NL a zákon o léčivech ve věci výroby konopí jako léku není technickým předpisem dle Směrnice 98/34/ES
Tyto výše uvedené vědomé nepravdy OS Prostějov, KS Brno, NS, ÚS a ESLP vylučuje odborná znalost, judikatura, mezinárodní úmluvy, databáze Evropské komise  TRIS a notifikace novely např. § 5, odst. 5 a § 8 zákona o NL zákonem č. 273/2013 Sb. a notifikace obou konopných vyhlášek č. 50/2013 Sb. a její novelizace č. 236/2015 Sb.!!! Viz stížnost dozorčího rady Open Royal Academy předsedovi ústavního soudu doložená v příloze.
Podáváme tímto také stížnost na porušení zákona a návrh na kárné řízení se soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou, když ta v usnesení č. j. 0 Nt 820/2011 ze dne 4. 5. 2012 v rozporu se zákonem rozhodla proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR č. j. 3 Tz 1/2012 ze dne 23. 2. 2012, viz http://os-prostejov.blogspot.com/ Soudkyně Dušanu Dvořákovi pokutu 10.000 Kč udělila, ač to Nejvyšší soud ČR v poslední větě rozsudku zakázal, viz http://www.nsoud.cz/
Dne 21.3.2016                Bc. Vanda Dvořáková, McA, člen správní rady