Ministerstvo spravedlnosti ČRMartin Očenášek, McA, nar. 24. 3. 1991, Na sídlišti 280, 783 49 Lutín 

Ministerstvo spravedlnosti ČR
č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH


Věc: Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb.

Odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR dne 9.3.2015 pod č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12 uvedl (viz scan http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/), všechna šetření s podezřením na porušení zákona justicí, které vůči manželům Dvořákovým bylo ze strany dohledu označeny za nedůvodné. Stejně jako ústavní stížnosti na porušení zákona byly i tyto vždy bez odůvodnění odmítnuty, byť nelze doložit, že konopí je prekurzor, jak opakovaně nepravdivě tvrdí Nejvyšší soud ČR, aby nemusel položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU. Že je konopí prekurzor vylučují judikáty (viz příloha se stížností předsedy dozorčí rady asociace Open Royal předsedovi ústavního soudu) a především odborné znalosti přírodovědců, což doložili ve znaleckých  posudcích experti z Palackého univerzity v Olomouci, viz http://univerzita-palackeho.blogspot.com/ Pokud seznáte tímto výše uvedeným důkazem porušení zákona ze strany MSp velice špatným a nedbalým prošetřením podnětů od desítek občanů a nevládních organizací v této kauze od roku 2012, viz http://zadame.blogspot.com/, konejte na základě této skutečnosti řádný přezkum a toto rozhodnutí, zda tak učiníte, sdělte nad rámec infozákona, leč jako podnět a nyní vám doložený důkaz pochybení. Píši Vám však žádost o informace primárně v jiné věci, a totiž této: Odbor dohledu Ministerstva spravedlnosti ČR dne 9.3.2015 pod č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12 uvedl, že neshledal pochybení v rozhodnutích justice týkající konfiskací konopí v Ospělově v letech 2009 – 2012 a žalob na vedoucího výzkumu, protože konopí je prý údajně prekurzor a jaký se snad povolení k výrobě konopných léčiv vydávalo, což je nonsens (viz výše). MSp však neuvedlo, pod jakým číslem jednacím rovněž neseznalo porušení zákona soudkyní Mgr. Ivonou Otrubovou č. j. 0 Nt 820/2011 ze dne 4. 5. 2012, ve kterém se v rozporu se zákonem protivila rozsudku Nejvyššího soudu ČR č. j. 3 Tz 1/2012 ze dne 23. 2. 2012, viz http://www.nsoud.cz/ a http://os-prostejov.blogspot.com/ Soudkyně  vedoucímu výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a veleknězi Konopné církve panu Dušanu Dvořákovi pokutu udělila, ač to Nejvyšší soud ČR v poslední větě rozsudku zakázal.
 
Sdělte, pod jakým číslem jednacím jste rovněž neshledali pochybení v tomto výše uvedeném (UVEDENÝCH) nezákonném jednání soudkyně OS Prostějov ve věci pokuty 10 tisíc Kč za špatnou písemnou omluvu z výslechu, kterou NS pod č. j. 3 Tz 1/2012 zakázal udělit. Děkuji. 

Dne 17.3.2016                         Martin Očenášek, McA