Ministru spravedlnosti dne 26.11.2017 - opakovaná stížnost

c
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9p, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán
Ministerstvo spravedlnosti České republiky


Věc: Opakovaná stížnost poškozených ze dne 26.11.2017 na průtahy ministra spravedlnosti a vydaní rozhodnutí ke stížnosti ze dne 10.10.2017 s lhůtou k rozhodnutí ministra a ministerstva do 3 dnů od přijetí tohoto rozhodnutí dne 27.11.2017
I.
č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/15 - vědomé průtahy a nezákonná rozhodnutí – informace a důkazy řízení, stěžováno ode dne 10.10.2017
(obecně: Ministři spravedlnosti spravedlnosti v podkladech k rozhodnutí dne 28.12.2011 č.j. 667/2011-OD-SPZ až dodnes v podkladech k rozhodnutí ministra spravedlnosti např. dne 16.5.2016 č.j. MSP-594/2016-OJD-DOH/3, dne 15.12.2016 č.j. MSP-737/2016/-OSV-OSV/4, dne 3.7.2017 č.j. MSP-30/2016-OJD-SPZ/18 a naposledy dne 5.10.2017 č.j. MSP-172/2017-OOJ-SZ/2 měli doloženy důkazy pro důvodnost podání kárných podnětů na znalce, soudce a státní zástupce a podání dovolání NS a NSS ČR pro porušení zákona vůči členům výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) a předložení předběžných otázek Soudnímu dvoru)
Ke stížnosti a odvolání asociace Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 10.10.2017 (naposledy urgováno u Msp ČR dne 11.11.2017, ID datové zprávy 520095951) k vědomě vadnému rozhodnutí Msp ČR ze dne 27.9.2017 č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/15 ke zcela vadné vedené a neúplné evidenci spisů členů asociace u Msp ČR spojené s žádostí o navrácením uhrazených 4.700 Kč za vydání neúplných a nepravdivých informací a vydáním rozhodnutí alespoň o stávajících aktivních řízeních (včetně odvolacích) asociace Cannabis is The Cure,z.s. a jejich členů jako právnických osob a předsedy asociace u Msp ČR ke dni vydání rozhodnutí Msp ČR.
Konkrétní příklady nevydání odvolacího rozhodnutí Msp ČR k odvolání na rozhodnutí soudů nezahájit kárná řízení a nevydávat klíčové informace například k čísle jednacímu a existenci žalobního/exekučního sporu nebo správního řízení a zasílat například rejstříkovými soudy rozhodnutí odborné společnosti Konopí je lék,z.s. a otevřené společnosti Ateliér ALF,z.s. od 1.1.2014, resp. od od 1.4.2014 vědomě vadně na zcela mylné adresy sídel s důsledky exekucí a nepovolení účasti na žalobních a exekučních řízeních u Městského soudu v Praze, u třetího zřizovatele Edukativní konopné kliniky společnosti pro sociální ekologii Art Language Factory, z.s. pak totožné jednání u Krajského soudu v Ostravě, pobočka Olomouc od 26.1.2017 pak s prvky zločinného spolčení justice a exekutivy při zavedení - od 17.1.2017 žalovaného - ex člena správní rady Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. do veřejného rejstříku dne 26.1.2017, zveřejněno dne 30.1.2017. Lze doložit tento důkaz zveřejněný na : s úředně ověřenými podpisy všech statutárních zástupců a zmocněnců a členů Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. bylo s listinami přímo a osobně na podatelnu rejstříkovému soudu doloženo dne 21.10.2016, 9.12.2016, 28.12.2016, 5.1.2017, 17.1.2017 (datovou schránkou) a bylo potvrzeno dne 29.1.2017 a opakovaně osobně dne 13.2.2017 a dne 11.5.2017 a dne 15.8.2017, že žalovaný statutární zástupce zvolený dne 14.5.2016 odstoupil ke dni 15.10.2016 z funkce, když se dne 15.9.2016 za podpory Krajského úřadu v Olomouci nezákonně a v rozporu se stanovami a povinnostmi statutárního zástupce zmocnil sbírkového konta Tour de Franz, sbírku zfalšoval, křivě svědčil ve správním a trestním a přestupkovém řízení, nevyrovnal své závazky, jednal podvodně a poškozoval cizí práva a zneužil od 14.5.2016 do 15.9.2016 funkce při správě svěřeného majetku, rejstříkovému soudu a členům nikdy nedoložil listinu o své plné svéprávnosti a insolvenčních řízeních a současně poškozené Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. v odvolacím a kárném řízení Vrchnímu soudu v Olomouci a státním zastupitelstvím marně dokládalo důkaz, že se Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. k odmítavému usnesení olomouckého rejstříku ze dne 1.7.2016, na základě kterého byl žalovaný člen správní rady zapsán dne 26.1.2017 a zveřejněn dne 30.1.2017 ve veřejném rejstříku jako třetí statutární zástupce Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s., nikdy neodvolal a toto v roce 2017 údajně aktivní usnesení ze dne 1.7.2016 o odmítnutí zápisu změny Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s. v rejstříku nabylo právní moci dne 26.7.2016, takže zápis změn ze dne 26.1.2017 je vědomě nepravdivý.)
II.
průtahy a nezákonná rozhodnutí Msp ČR- kárné podněty a stížnosti na porušení zákona
Ke stížnostem na porušení zákona v neprospěch členů asociace Cannabis is The Cure,z.s. podávaným od 18.5.2012 a kárným/trestním podnětům na soudce a státní zástupce při páchání /ev. krytí páchání doložených zločinů na členech výzkumu Cannabis i The Cure (Konopí je lék) a 15 marných žádostech o policejní ochranu s důsledky uvedenými ve čtvrtém odstavci § 149 trestního zákoníku při doloženém porušování článků 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 34 a 267 Smlouvy o fungování Společenství justici a exekutivě dne 11.5.2011 a porušování dalších právních norem včetně 4 letých průtahů při zápisu členů asociace do veřejných rejstříku spolků a neřešení stížností a kárných podnětů odpovědnými a nevydávání informací, na základě jakých právních norem, tak tak rejstříkové soudy konají (analogicky pak u MK ČR téměř dva roky průtahů a vymáhaní registrace náboženské společnosti řešené žalobně u Městského soudu v Praze pod č.j. 11A 1/2017, více též pod č.j. 8 A 127/2016 a č.j. 67 To 289/ 2016 a č.j. 53 Co 140/2016, resp. č.j. 5 A 185/2016, 5 A 201/2016), naposledy pak byl kárný podnět Msp ČR podán datovou schránkou asociace s důkazními přílohami dne 4.10.2017 ve stížnosti na rozhodnutí č.j. MSP-720/2017-OSV-OSV (ID zprávy 509030456a dále dne 23.10.2017 ke stížnostem na rozhodnutí č.j. MSP-746/2017-OSV-OSV a č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV (ID zprávy 513988421) a dne 11.11.2017 k žádosti o informace k rozhodnutí č.j. MSP-791/2017-OSV-OSV (ID zprávy 520094834) s klíčovým důkazním dodatkem dne 10.10.2017 ke stížnosti a odvolání na rozhodnutí č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV s doloženou výpovědi vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka na Policii ČR dne 6.10.2017 č.j. KRPM– 106813-12/ČJ – 2017- 141215, viz https://policie-cr.blogspot.cz a nešetřených trestních podnětech od 1.1.2010 důkazně podávaných zřizovateli Edukativní konopné kliniky, viz http://pravnistat.blogspot.cz (ID zprávy ze dne 10.10.2017 je 510445396)
Dne 26.11. 2017
Mgr. Ivan Chalaš
Příloha stížnost a žádost o vydání evidence:
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, ID: 4ex7c9pčlen asociace Open Royal Academy a European Ecumenical Church of Nature, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc v zastoupení Dušana Dvořáka, MMCA, ID: r8u3nh, narozen dne 12.1.1962, trvale bytem 798 55 Ospělov 6, statutárního zástupce asociace Cannabis is The Cure,z.s. a ředitele a obecního zmocněnce Edukativní konopné kliniky (zřizovatelé Ateliér ALF, z.s., IČ: 226 80 101, Konopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281 a Art Language Factory, z.s., IČ: 227 24 303), vedoucí výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) a investorů výzkumu Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů, z.s., IČ: 706 31 29


Ministr spravedlnosti ČR JUDr. Robert Pelikán
Ministerstvo spravedlnosti ČR


Věc: Odvolání a stížnost na rozhodnutí Msp ČR ze dne 27.9.2017 č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/15 ve spojení s žádostí o navrácení 4.700 Kč za vydání předmětných vadných informací ve spojení se stížností/kárným podnětem na pracovníky ministerstva spravedlnosti za vědomé porušování správního řádu, zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby a Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 4. 2013, č. j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených, ve znění pozdějších předpisů.
I. Popis správního řízení
 1. Dne 8. 8. 2017 Ministerstvo spravedlnosti č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/2 k žádosti ze dne 24.7.2017 o vydání evidence podání Mps ČR od výše uvedených právnických osob zapojených do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure,z.s.) a vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka (či v jeho věci) od první stížnosti cca 77 Olomoučanů ministru spravedlnosti pro porušení zákona v neprospěch obžalované Radomíry Dvořákové, Miloslava Tetoura a Dušana Dvořáka dne 18.5.2012 (s vědomě mylným tvrzením justice a ministerstva spravedlnosti do dnešních dnů, že spor nepatří k projednání Soudnímu dvoru, protože konopí je prekurzor a zločiny konkrétních justičních a prokurátorských manekýnů nejsou důvodem pro kárný postih) rozhodlo, že žádá za uvedenou evidenci čítající 283 podání uhradit 4.700,- Kč na účet Ministerstva spravedlnosti ČR č. 19-5120001/0710, variabilní symbol 5032017.
 2. Dne 11.8.2017 asociace Cannabis is The Cure,z.s. uhradila požadovaných 4.700,- Kč na účet Ministerstva spravedlnosti ČR č. 19-5120001/0710, variabilní symbol 5032017, což dne 10.8.2017 avizovala a žádala strukturovanou (přezkoumatelnou) evidenci.
II. Odůvodnění navrácení 4.700,- Kč a šetření porušení zákonů a předpisů MSp ČR
 1. Evidence byla zaslána v rozporu se zákonem po uplynutí zákonné lhůty.
 2. Evidence namísto avizovaných 283 podání obsahuje v evidenci o 50 podání méně.
 3. Evidence je nepřezkoumatelná, porušuje výše uvedené právní normy a vlastní žádost. Data podání jsou řazena zcela chaoticky, nikoliv v časové ose, stejně tak typy – druh podání. Jedinou  pozitivní skutečností je akceptace žadatele v uvedení podání až do doby vlastního rozhodnutí Msp ČR, avšak jen některých.
 4. Evidence neoznačuje zcela explicitně, jak bylo žádáno, dosud nevyřízená podání a dokládá (citujeme vždy jen jeden příklad za všechny, je jich celá řada) nezákonný postup Msp z nichž nejvážnějšími prohřešky jsou:
 5. Neuvedená podání ve věci stížnosti ministru spravedlnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu, konkrétně není např. uvedena stížnost Konopí je lék,z.s. pro porušení zákona vůči statutárnímu zástupci Ateliér ALF,z.s. Slavomilu Boudnému s tvrzením justiční mafie od roku 2010, že spor nepatří Soudnímu dvoru, protože konopí je prekurzor a podobné účelové bludy vedené dle výzvy Msp ČR k doplnění pod č.j. MSP-1419/2016-OJD-DOH/2
 6. Nebo jsou naopak stížnosti ministru spravedlnosti pro porušení zákona vedené jako údajná nespokojenost s vyřízením podnětu nebo údajně nesrozumitelná podání apod. a bez odpovědi zakládány, viz podnět pro porušení zákona v neprospěch vedoucího výzkumu Dušana Dvořáka podaný Art Language Factory,z.s. ze dne 7.7.2016 vedené v napadané evidenci pod č.j. MSP -406/2016 -ODJ-SPZ/6
 7. Analogicky (nevyřízením, chybným založením nebo označováním nesrozumitelné) je ze strany Msp postupováno při kárných podnětech na zkorumpované justiční a prokurátorské manekýny nebo stížnostech na porušení zákony soudními znalci vydávajícími vědomě nepravdivé znalecké posudky, viz nevyřízení stížnosti Cannabis is The Cure,z.s. ze dne 12.12.2016 vedené pod č.j. MSP-236/2016-OK-STIZ/1 a ze dne 19.6.2017 č.j. 1/2017 SM-M/447
 8. Samostatnou kapitolu nerespektování výše označených předpisů pak tvoří žádosti o informace a opravné prostředky při nevydání informací jak Msp, tak soudy, které nejsou vyřizovány vůbec, nebo ani nejsou v evidenci vůbec uvedeny. Viz např. žádost o informace a stížnost /odvolání č.j. MSP-697/2016-OK-PP/3 a MSP-167/2016-OK-STIZ/4. Dodejme, že žádost o přezkumy nejsou - až na jednu vyjímku v roce 2016 vůči Konopí je lék, z.s. - vůbec vyřizovány!


 1. V evidenci stížností a odvolání na nevydání informací chybí tak zásadní správní řízení jako je například odvolání Cannabis is The Cure,z.s. na nevydání informací Krajským soudem v Ostravě a Krajským soudem v Ostravě, pobočka v Olomouci, tykající se vydání informací, jaké skutečnosti brání zápisu změn u Art Language Factory, z.s. v rejstříku (přes 3 roky průtahů) na usnesení ze dne 25.1.2017 splněné opětovně se všemi náležitostmi a úředně ověřenými listinami dne 13.2.2017 (razítko podatelny) avšak opětovně bez zápisu změn rejstříkem (analogicky nejen u Ateliér ALF, z.s., zde však s dopady exekucí a od 3.1. 2017 (ne)šetřeným kárným podnětem na předsedu Městského soudu v Praze, který nezákonné jednání rejstříku kryje, předsedou VS v Praze pod č.j. S 269/2016), nebo odvolání a stížnost na nevydání kopie údajného odvolání Společenství podpory Olomoucké nadace filantropů a mecenášů,z.s. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 1.7.2016 při zápisu změn v rejstříku, na základě kterého byl žalovaný exčlen správní rady Vlastimil Blaťák v době řízení o kárném podnětu na nezákonné jednání rejstříku kryjící statutární zástupce KS v Ostravě a KS v Ostravě, pobočka v Olomouci zapsán dne 26.1. 2017 do veřejného rejstříku s důsledky přímých škod cca 50 tisíc Kč, přestože žádné odvolání k usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 1.7.2016 podáno nebylo a dané usnesení nabylo právní moci dne 26.7.2016. Že toto nezákonné jednání kryjí předsedové VS v Praze a Olomouci je Msp ČR rovněž známo, za právní názor je však vydáváno tvrzení justičních manekýnů, že země je placatá.
 2. Vrcholem naprosté arogance a cynismu je pak postoj Ministerstva spravedlnosti ČR k šetření nezákonně jednajících soudců a státních zástupců (vydáváno za právo na právní názor!), kteří svým jednáním spáchali zločiny proti lidskosti na členech výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) kvalifikovatelné trestním zákoníkem dle ustanovení § 149, odst. 4 (zabití) a § 401, jež však státní zástupci zakazují polici vyšetřovat a justice se tímto v rozporu se zákonem odmítá zabývat, což je Msp známo od stížnosti ze dne 18.5.2012 od cca 77 občanů Olomouce (zmocněnec Mgr. Luboš Smékal) na porušení zákona vůči Dušanu a Radomíře Dvořákovým (analogicky v dané době proti Miloslavu Tetourovi). Když MV ČR dne 22.8.2017 pod č.j. MV- 2007-20/KM-2017 asociaci Cannabis is The Cure,z.s. doložilo, že dne 10.8.2017 předalo Msp ČR dokumentaci mučení občanů zapojených do výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) státními orgány,bylo zjištěno, že Msp ČR dne 11. 8. 2017 tuto dokumentaci pouze založilo do spisu č.j. MSP-623/2017-OSV-OSV aniž by zahájilo kárné řízení s odpovědnými funkcionáři justice a státních zastupitelství. Msp ČR dne 30. 8. 2017 č.j. MSP-5912017-OSV-OSV/3, dne 4.9.2017 č.j. MSP-623/2017-OSV-OSV/5 a dne 18.9.2017 č.j. MSP-/2017-OSV-OSV/2 uvedlo, že se touto trestnou činností nebude zabývat, protože nebude suplovat orgány činné v trestním řízení … Buď vědomě vadně Msp informovaní, nebo rovněž tak zkorumpovaní ministři spravedlnosti pak pochopitelně neshledávají porušení zákona v neprospěch členů výzkumu justičními a prokurátorskými zločinci, kteří tvrdí, že spor nepatří Soudnímu dvoru, protože konopí je prekurzor a zločiny talárových manekýnů nemusí být projednávány, policie může měřit obsah THC v konopí v každém kraji dle libovůle a zcela odlišně a nemít žádný právně závazný předpis apod., viz například naposledy tak ministr spravedlnosti rozhodl dne 3.7.2017 pod č.j. MSP-30/2016-OJD–SPZ/18, což není v evidenci vůbec uvedeno, zato je v napadané evidenci uvedeno, že pod č.j. MSP-30/2016-OJD-SPZ/20 byla ad acta založena reakce Dušana Dvořáka na rozhodnutí Msp ČR …?!
III. Odvolání
V rámci odvolání sdělte a řádně označte pouze a jen všechna aktivní a dosud nevyřízená podání ke dni vašeho rozhodnutí a strukturujte je dle podavatele, data podání, druhu podání (žádosti, stížnosti, podněty, odvolání, rozklady apod) č.j. , pod kterými naše podání vedete a neopomeňte uvést také všechna podání, které vám předaly k vyřízení soudy v rámci opravných prostředků.
Na Světový den pro duševní zdraví dne 10.10.2017 Dušan Dvořák, v.r.
Ps: Pokud má snad úředník vyřizující toto podání nějaké pochybnosti o možnosti fatálně ohrozit člověka odnětím konopí a jeho produktů, doporučujeme shlédnout aktuální video rozhovoru s americkým výzkumníkem a neurologem (přeloženo) Ehanem Russo na https://www.seznam.cz/zpravy/clanek/z-nemocnych-se-stavaji-marihuanovi-uprchlici-rika-nejvetsi-svetovy-expert-na-lecebne-konopi-37984?dop-ab-variant&seq-no=1&source=hp


Příloha – strukturování rozhodnutí Msp ČR
Cannabis is The Cure, z.s.
IČ: 266 70 232, Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Věc: Specifikace zpracování podkladů k č.j. MSP-503/2017-OSV-OSV/ 2 ze dne 8.8.2017
Žádanou částka 4.700 ,- Kč za vydání informací bude uhrazena až 11.8.2017 kvůli chybě při spojení s bankou. Omlouváme se za mylnou informaci ze dne 8.8.2017 S ohledem na nemalé výdaje strukturujte rozhodnutí následovně:
I. Vyřízená podání od 18.5.2012 seřaďte prosím chronologicky dle data obdržení
1. Přijato/rozhodnuto – datum, kdy jste podání obdrželi na Msp ČR a datum vašeho rozhodnutí v předmětné věci
2. Pod jakou sp.zn./č.j. jste podání zapsali
3. Podavatel - která z pěti do tohoto spisu dne 8.8.2017 a 9.8.2017 podrobně uvedených nevládních organizací (včetně aktualizace Art Language Factory,z.s. dne 9.8.2017) nebo fyzická osoba Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6 (Tylova 2, 779 00 Olomouc) nebo další osoby jednající ve prospěch Dušana Dvořáka (např. u stížnosti pro porušení zákona v neprospěch Dušana Dvořáka) podání podala, když stačí uvést jméno a příjmení/název právnické osoby (vzhledem ke změnám názvu uvádějte u pěti označených právnických osob zapojených do výzkumu název po transformaci dle nového obč, zákoníku).
4. Druh a označení podání – např. stížnost na rozhodnutí koho (označte jménem/názvem) ze dne vedené pod sp.zn./č.j. v jaké věci (např. vydat informace, šetřit kárný/trestní podnět, odůvodnit rozhodnutí atd), …., odvolání na rozhodnutí koho (označte) ze dne vedené pod sp.zn./č.j. ……. kárný podnět na rozhodnutí koho (označte) ze dne vedený pod sp.zn./č.j. …, stížnost na porušení zákona kým (označte kým a č.j/sp.zn. ze dne) vůči Dušanu Dvořákovi …., žádost o informace nebo stanovisko včetně finálního rozhodnutí rozkladem apod, dále jiné druhy podání zde neuvedené
5. Rozhodnutí (koho-odbor - ministr) – např. informace a stanoviska vydány/vydány částečně/ nevydány/nespadalo do informačního zákona apod., dále u stížností, návrhů na rozklad, kárných podnětů uveďte, zda bylo podání důvodné a rozhodnuto ve prospěch podavatele plně, částečně nebo bylo podání nedůvodné apod.,
II. aktivní a dosud nevyřízená podání od 18.5.2012 seřaďte prosím chronologicky dle data obdržení
1. Přijato – datum, kdy jste podání obdrželi na Msp ČR/ datum, kdy mělo bát dle zákona rozhodnuto
2. Pod jakou sp.zn./č.j. jste podání zapsali
3. Podavatel - která z pěti do spisu dne 8.8.2017 a 9.8.2017 podrobně uvedených nevládních organizací nebo fyzická osoba Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, bytem 798 55 Ospělov 6 (Tylova 2, 779 00 Olomouc) nebo další osoby jednající ve prospěch Dušana Dvořáka (např. u stížnosti pro porušení zákona v neprospěch Dušana Dvořáka) podání podala, stačí uvést jméno a příjmení/název právnické osoby (vzhledem ke změnám názvu uvádějte u pěti označených právnických osob zapojených do výzkumu název po transformaci dle nového obč, zákoníku. Viz Art Language Factory,z.s.)
4. Druh a označení podání – např. stížnost na rozhodnutí koho (označte jménem/názvem) ze dne vedené pod sp.zn./č.j. v jaké věci (např. vydat informace, šetřit kárný/trestní podnět, odůvodnit rozhodnutí atd), …., odvolání na rozhodnutí koho (označte) ze dne vedené pod sp.zn./č.j. (např. vydat informace, šetřit kárný/trestní podnět, odůvodnit rozhodnutí atd), ……. kárný podnět na rozhodnutí koho (označte) ze dne vedené pod sp.zn./č.j. (šetřit kárný/trestní podnět na -označte), …, stížnost na porušení zákona kým (označte kým a č.j/sp.zn. ze dne) vůči Dušanu Dvořákovi …., žádost o informace nebo stanovisko včetně finálního rozhodnutí rozkladem apod, dále jiné druhy podání zde neuvedené
5. Rozhodnutí (koho- odbor - ministr) – kdo má o věci rozhodovat.
Příklad tabulky I
Datum přijetí
Datum rozhodnutí
Čj./sp
na Msp ČR
Podavatel
podání Msp ČR
Druh a označení podání Msp ČR
Rozhodnutí Msp ČR
- kým a jaké

Příklad tabulky II
Datum přijetí
Datum zákonného rozhodnutí
Čj./sp
na Msp ČR
Podavatel
podání Msp ČR
Druh a označení podání Msp ČR
Rozhodnutí Msp ČR

Dne 10.8.2017
Děkujeme
Dušan Dvořák, MMCA, předseda
Pozn. Dne18.5.2012 byla podána první -hromadná - stížnost občanů (zejména Olomouce) a nevládních organizací a žádost na podání dovolání ministrem k Nejvyššímu soudu ČR a prošetření porušení zákona v neprospěch (dnes už od 19.1.2010 celkem 10x obviněného) Dušana Dvořáka (a Radomíry Dvořákové) zcela vědomou nepravdou zločineckého kartelu justice a exekutivy včetně ministrů, že konopí je prekurzor a novelizace předpisů k výrobě konopí jako léku se nemusí hlásit do databáze TRIS jako to dělají jiné členské země a trestní spor o nevymahatelný předpis proto údajně nespadá pod Soudní dvůr a důvodně označení zločinci v justici a exekutivě tak mohou být v klidu, protože o prekurzorech rozhodují členské země a korupce u ústavního vůči členům výzkumu Konopí je lék (10x!) a evropského soudu (10X!) ve věci konopí včetně popírání vlastních nálezů a judikatury je zřejmě nějaká infekční tradice. Viz zákon o prekurzorech drog, kde konopí nenajdete. Poslední cynické rozhodnutí ministra spravedlnosti Ano, bude líp na stížnost zástupce investorů výzkumu ze dne 3.8.2014 je ze dne 3.7.2017 č.j. MSP-30/2016 - OJD-SPZ/18 , viz https://ministr-spravedlnosti.blogspot.cz/ , kde ministr spravedlnosti stížnost opět odložil jako nedůvodnou.


Datová schránka DD


c
c

c

c
c