Legislativní úprava vedení spisové agendy soudů

Legislativní úprava vedení spisové agendy soudů
Soudy se řídí především příslušnými procesními předpisy [zejména zákonem č. 99/1963 Sb., občanským soudním řád, a zákonem č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)], v jejichž intencích jsou některé postupy soudů v dané oblasti upraveny vyhláškou č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.

Dále je v této souvislosti třeba zmínit zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, a vyhlášku č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby. neposlední řadě je ve vztahu k provádění kancelářských a administrativních prací u soudů třeba jmenovat Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 3. 12. 2001, č. j. 505/2001-Org, kterou se vydává vnitřní a kancelářský řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „VKŘ“),

Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 19.12. 2008, č. j. 94/2007-OIS-ST, kterou se vydává skartační řád pro okresní, krajské a vrchní soudy, ve znění pozdějších předpisů, a Instrukci Ministerstva spravedlnosti ze dne 17. 4. 2013, č. j. 133/2012-OD-ST, kterou se upravuje jednotný postup podatelny při příjmu a ověřování datových zpráv a dokumentů v nich obsažených, ve znění pozdějších předpisů.
Vedení spisové dokumentace liší v jednotlivých soudních agendách.

Ve většině agend je spis veden v listinné podobě a v informačních systémech soudů jsou evidovány dokumenty, které byly soudem vytvořeny či soudu doručeny v elektronické podobě.

Převod dokumentů z listinné do elektronické podoby je prováděn tam, kde to stanoví zákon, případně kde je toho v daném řízení třeba.

Výjimku tvoří agenda elektronického rozkazního řízení, v níž je spis veden primárně v elektronické podobě, a agenda insolvenčního řízení, v níž je spis veden současně v listinné i elektronické podobě, přičemž primární je podoba listinná.

S obsahem soudního rozhodnutí se lze seznámit prostřednictvím institutu nahlížení do spisů, který upravují jednotlivé procesní předpisy upravující řízení před soudy (vizte kupříkladu ustanovení § 44 a násl. občanského soudního řádu, § 94 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), či ustanovení § 65 trestního řádu.


Problematika smluvního zastoupení je upravena v ustanovení § 441 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.