Žaloba na krajský úřad

Krajský soud v Brně
sp. zn. 22 A 70/2016


Věc: Reakce na výzvu soudu ze dne 7.12. 2016 a námitky k rozhodnutí KÚ Olomouckého kraje a návrh na vyloučení soudkyně soudící 22 A 70/2016 pro vědomě nezákonné rozhodnutí – kárný podnět na zcela nevhodné chování, kdy soudkyně dělá, že neumí český jazyk a lze očekávat s titulem JUDr. mentální způsobilost

Žalobce:
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12.1.1962
798 55 Ospělov 6

Zastoupen :
Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232
Tylova 963/2, 77900 Olomouc
doručovací adresa poštou
Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Žalovaní:
Městský úřad v Konici a Krajský úřad v Olomouci

K věci - odůvodnění:

1. K výzvě soudu: žádáme ústní projednání věci s nařízeným veřejným projednáním a žádáme uhradit všechny soudní poplatky a 20 x 200 Kč/hod. za práci na marném odvolání a žalobě, tzn. Poplatky + 4.000 Kč, a to na účet 824 302 7001 / 5500 . Poplatek za marný návrh na odkladný účinek žaloby již byl uhrazen.

2. Námitky a návrh a důkazy diskriminace, justičně exekutivní korupce a kartelu

Právní názor soudce … činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce. “  Nález ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06

A) Žalovaný se dne 10.11.2016 a 15.11.2016 v rozhodnutí dle výzvy soudu vůbec nevyjádřil k podvodu a vědomě nezákonnému rozhodnutí, že žalobce údajně podal pozdní odvolání, když jak v odvolání, tak v žalobě a spisu žaloby je doloženo i s razítkem podatelny ústavního a nejvyššího soudu a nejvyššího státního zastupitelství ze dne 21.7.2016, že byl žalobce až do druhého týdne srpna 2016 mimo ČR a dne 19.7.2016 podal bianco odvolání, které žalovaný vědomě mylně označil jako odvolání v jiné věci a soudkyně dělala, že neumí česky a tento průhledný podvod neexistuje. Tím mimo jiné padla lhůta pro to, aby žalovaný ve věci konečně meritorně rozhodl, jak bylo žádáno, resp. je již možné jen necelé 4 měsíce.

B) Žalovaný se dne 10.11.2016 a 15.11.2016 v rozhodnutí dle výzvy soudu vůbec nevyjádřil k vědomě nezákonnému rozhodnutí, když se opět vůbec nevyjádřil k netrestnosti skutku dle doložených důkazů (lékařské doporučení, studie o metabolismu THC, studie o vlivu THC na řízení, příbalový leták konopného léčiva povolující řídit, účelovost limitu dle dopravní vyhlášky) a netrval na soudně znaleckém vyšetření.

C) Přestože soudkyně výše a níže uvedené důkazy netrestnosti v příloze 1 věděla včetně naprosto dementního sdělení žalovaného ze dne 10.11.2016, že nechápe, jaký úkon by měl provést, když bylo žádáno, aby věc řádně projednal a rozhodl, a ne se odvolání podvodem zřekl, označila soudkyně návrh na odkladný účinek žaloby za nedůvodný, přestože bylo uvedeno a doloženo, že nejenže je rozhodnutí žalovaného podvodné a vědomě účelově vadné, ale bylo také doloženo, kolik bude poškozených při neexistenci důkazu ohrožení společnosti.

3) Soudkyně rovněž nepřerušila řízení a nepodala předběžné otázky Soudnímu dvoru, přestože bylo doloženo (a je jen ze strany KS v Brně doloženo v příloze 2), že právě zkorumpovaná justice na KS v Brně jako první vymyslela podvod v trestních řízeních s žalobcem, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog, o prekurzorech rozhodují členské země, viz důkaz na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/, aby spáchané zločiny soudců a státních státních zástupců doložené soudním znalcem s důsledky dle § 149 ve čtvrtém odstavci tr.z. nebyly potrestány. Viz následný justičně exekutivní kartel na vrchních státních zastupitelstvích a soudech, nejvyšším, ústavním a evropském soudu a nejvyšším státním zastupitelství a ministerstvu spravedlnosti (nejen) proti žalobci v letech 2010 -2016 (aktuální rozhodnutí této organizované zločinecké skupiny zástupců veřejné moci souhrnně za listopad a prosinec 2016 na webu http://constitutional-court.blogspot.cz/2016/12/rozhodnuti-od-14cervence-2004-do.html a přímo pak v archivech důkazů podvodů a zločinů veřejné moci na http://echr-coe-int.blogspot.cz/, http://ustavnisoud.blogspot.cz/, http://ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.cz/, http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ , http://nejvyssi-soud.blogspot.cz/ , http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/ a http://krajska-statni-zastupitelstvi.blogspot.cz/

Souhrnně: Žalovaný a soudkyně tak důkazně jednali v rozporu s judikaturou Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7.2005, č. j. 2 Afs 24/2005 – 44, citujme: „není-li z odůvodnění napadeného rozsudku krajského soudu zřejmé, proč soud nepovažoval za důvodnou právní argumentaci účastníka řízení v žalobě a proč žalobní námitky účastníka považuje za liché, mylné nebo vyvrácené, nutno pokládat takové rozhodnutí za nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů ve smyslu § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. Zejména tehdy, jde-li o právní argumentaci z hlediska účastníka klíčovou, na níž je postaven základ jeho žaloby. Nestačí, pokud soud při vypořádávání se touto argumentací účastníka pouze konstatuje, že tato je nesprávná, avšak neuvede, v čem (tj. v jakých konkrétních aspektech resp. důvodech právních či případně skutkových) její nesprávnost spočívá.Žalovaný rozhodoval na základě toho, že se domníval, že v Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 vláda zohlednila odborná stanoviska, což má velmi daleko k nestrannosti, presumpci neviny i zásadě in dubio pro reo. Viz rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 17. 6. 2011, č. j. 7 As 83/2010 – 63: „V řízení o přestupku se proto nelze spokojit s tím, že skutečnost, že obviněný se dopustil přestupku se jeví být pravděpodobnou, či dokonce nejpravděpodobnější, verzí skutkového děje. Existuje-li pochybnost, tj. ne zcela nepravděpodobná možnost, že se skutkový děj odehrál jinak než tak, že naplňuje všechny znaky skutkové podstaty přestupku, nepřipadá shledání viny spácháním přestupku v úvahu (in dubio pro reo)“ Důkazní břemeno k prokázání, že deliktního jednání se dopustil obviněný z přestupku, přirozeně nese správní orgán.“


26.12.2016

Dušan Dvořák, MMCA, žalobce, předseda správní rady Cannabis is The Cure,z.s.


Příloha 1)
Soudu již doložené důkazy netrestnosti jednání žalobce a doložené důkazy kartelu a korupce ve věci konopí a (nejen) dopravy

1. Na základě zjištění obsahu THC v krvi řidiče veřejná moc určí, zda půjde o dopravní přestupek podle § 125c odst. 1 písm. b), zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu (limit od 2 ng THC/ ml krve dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 ), nebo zda dané jednání již naplňuje skutkovou podstatu trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274, zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (limit od 10 ng THC/ml krve dle usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15.9.2015 sp.zn. 7 Tdo 979/2015).

2. Limit THC v krvi byl Světovou antidopingovou federací v roce 2013 změněn z 15 na 150 ng THC /ml. krve, příbalový leták konopného léčiva povoluje řízení automobilu a spotřeba konopí dle vyhlášky 236/2015 Sb. je až 6 gramů konopí Bedrocan denně s obsahem až 20% THC (tzn. cca 1000 mg THC), doložené zahraniční studie dokládají neexistenci důkazů o negativních změnách při řízení automobilu u pravidelných uživatelů konopí, doložená odborná studie financovaná z grantu Ministerstva vnitra a publikovaná v Soudním lékařství, 2014, roč. 59, č. 1, s. 2-6. ISSN: 0371-1854. doložila, že chroničtí uživatelé budou mít detekovatelné THC v krvi vždy (bylo naměřeno až 16 ng THC po 24 hodinách!) kvůli odlišnému metabolismu a vyplavování THC z tukové tkáně, kam se THC usazuje, dále pak bylo doloženo, že existují velmi významné rozdíly THC v individuálních případech.

3. Na žádost o informace adresovanou ministerstvu vnitra, jaké kdy všechny odborné studie MV ČR dotovalo ve vztahu ke konopí a řízení automobilu, namísto MV ČR odpověděla policie dne 9.12.2016 pod č.j. PPR-32066-2/ČJ-2016-990140, kdy policie uvedla nepravdu, že MV ČR nic takového finančně nepodpořilo.

4. Na žádost o informace o odborné informace k stanovení limitu 2 ng THC v ml krve pro odebrání ŘP dle Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. ze dne 26. 2. 2014 Úřad vlády ČR dne 10. 8. 2016 pod č. j. 14576/2016-PR-3 rozhodl, že má gestor předpisu – ministerstvo dopravy.

5. Ministerstvo dopravy dne 26. 8. 2016 pod č. j. 370/2016-072-Z106/4 rozhodlo, že těmito informacemi disponuje ministerstvo zdravotnictví, které se na přípravě nařízení podílelo.

6. Ministerstvo zdravotnictví dne 14. 9.2016 pod č.j. MZDR 54584/2016-3/MIN/OVA rozhodlo, že nemá žádné odborné dopravní studie a stanoviska a podobné informace, na základě kterých byl stanoven limit 2 ng THC a na přípravě předmětného vládního nařízení se nepodílelo.

7. Na novou žádost o informace ministerstvo dopravy dne 4. 10. 2016 č.j. 437/2016-072-Z106/4 nedodalo žádné odborné studie pro stanovení limitu THC u dlouhodobých uživatelů konopných drog, pouze přiložilo důvodovou zprávu, ze které je patrné pouze a jen to, že se odborníci shodli na tom, že hodnota 2 ng THC /ml krve je nejnižší spolehlivě měřitelná v českých akreditovaných toxikologických laboratořích a daný limit prokazuje přítomnost THC v krvi řidiče.

8. Dne 17.10.2016 byl gestor proto předpisu, MZ a SUKL žádáni sdělit tyto informace: 1) Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg THC denně, sdělte, jaký obsah THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 2) Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 3) Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?

9. Ministerstvo dopravy dne 1.11.2016 čj. 518/2016-072-Z106/6, dle autoremedury dne 14.11. 2016 pod čj. 518/2016-072-Z106/9, dne 30 .11. 2016 pod č.j. 575/2016 -072-Z 106/2 a na odvolání ministr dopravy dne 7.12.2016 pod č.j 9/2016-040-S106/3 rozhodli, add 1) že uvedenými informacemi o obsahu THC v krvi u řidičů užívajících konopná léčiva disponuje ministerstvo zdravotnictví a že zákon o léčivech je nadřazen dopravní vyhlášce add 2) že za sdělení, že je možné řídit automobil při užívání konopných léčiv je odpovědné ministerstvo zdravotnictví a add 3) že se ministerstvo dopravy nevzneslo k vládnímu nařízení s limitem THC v meziresortním řízení žádné připomínky a nikdy se neúčastnilo na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a není tedy doložitelné, že by ministerstvo dopravy protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu. V rozhodnutí ze dne 14.11.2016 Mdo uvádí, citujme:„…...Cílem Nařízení vlády č. 41/2014 Sb. bylo stanovit právním předpisem limity návykových látek v krevním vzorku, při kterých se má za to, že řidič je ovlivněn návykovou látkou. Vycházelo se z odborných konzultací a zkušeností ze zahraničí. V nařízení vlády je použito spojení, že „se řidič považuje“, protože přesný limit nelze stanovit ani v právní úpravě a v názoru na něj se liší také odborné studie (tato hodnota je individuální a závisí na řadě hledisek typu věk, zdravotní stav apod.). Nařízení vlády mělo zamezit nebo alespoň zmírnit do jeho přijetí existující problémy, které spočívaly v tom, že v každém jednotlivém případě bylo nutné posouzení znalcem z oboru psychiatrie a také z dalších oborů, což bylo časově a předevší finančně velmi nákladné. Volilo se proto řešení, které existuje také v jiných státech, je však třeba zdůraznit, že limity jsou v jednotlivých státech odlišné. Samotná úprava dlouhodobých uživatelů konopných produktů z lékařských důvodů při řízení motorového vozidla není zákonným způsobem v právním řádu České republiky upravena. Při volném hodnocení důkazů může správní orgán dojít k závěru, že pro potřeby zjištění stavu věci může ve správním řízení přibrat k řízení odborného znalce. Správní orgán v přestupkovém řízení může v případě dlouhodobých uživatelů konopných produktů při hodnocení důkazních prostředek využít institutu soudního znalce, který může určit, zdali se podezřelý z přestupku dopustil přestupku řízení motorových vozidel pod vlivem návykové látky,tedy stanovit, zdali míra ovlivnění byla taková, která by určila takový stav, kdy přestupce již nesměl řídit vozidlo, jelikož by tím ohrožoval sebe nebo jiné účastníky provozu na pozemních komunikacích.Ministerstvo dopravy v mezirezortním připomínkovém řízení neuplatňovalo připomínky k těmto návrhům a jejich novelám, které by se týkaly předmětné problematiky. (Ministerstvo dopravy se přímo nepodílelo na tvorbě zákonů č. 167/1998 Sb. a 378/2007 Sb., jelikož autorem těchto zákonů je Ministerstvo zdravotnictví.) Nadto lze konstatovat, že skutečnost, zda byly či nebyly připomínky ze strany Ministerstva dopravy uplatněny, je však nerozhodná. Z právního hlediska je významné znění zákona schválené Parlamentem České republiky, které může být a v řadě případů také je zcela odlišné od vládního návrhu zákona předloženého do zákonodárného sboru.

10. K výše uvedené žádosti ministerstvo zdravotnictví dne 10.11.2016 č.j. MZDR 63966/2016-2-MIN/OVA a SUKL dne 28.11.2016 pod č.j SUKL 279457/2016 a MZ ČR v odvolání dne 7.12.2016 pod č. j. MZDR 63966/2016/MIN/OVA na rozhodnutí 1) uvedli, že žádné informace o obsahu THC v krvi u uživatelů konopných léčiv dle váhy nemají, Add 2) uvedli, že neví, kdo je odpovědný za to, že řidiči mohou při užívání konopí léčiv řídit automobil dle sdělení na příbalovém letáku a SUKL naznačil, že je za toto odpovědná firma vyrábějící léčiva GB Pharmceutical a MZ ČR ve vágní odpovědi naznačilo, že je za toto odpovědné ministerstvo dopravy. K žádosti Add 3), zda se ministerstvo dopravy účastnilo novelizací zákona o léčivech, zákona o návykových látkách ve věci výroby konopí jako léku, potraviny či kosmetiky výše uvedení neodpověděli.


Příloha 2)
Krajský soud v Brně v letech 2010 - 2016 vedl žalobce jako účastníka řízení v tomto níže uvedeném správním, civilním a trestním řízení, všechny spory se týkaly nebo vzešly z nezákonné prohibice konopí a okaté justičně exekutivní korupce a kartelu, viz desatero kárných provinění na http://european-cannabis.blogspot.cz/


  • Sp. zn. 3 To 25/2011 / Sp.zn. 17 Co 268/2011 / Sp. zn. 4 To 505/2012 / Sp. zn. 8 To 198/2014 / Sp. zn. 5 To 174/2014 /
  • Sp. zn. 61 UL 38/2014 / Sp. zn. 61 UL 43/2014 / Sp. zn. 61 UL 44/2014 / Sp zn. St 84/2016
  • Sp. zn. 4 To 417/2014/ Sp.zn. 9 To 43/2015/ Sp. zn. 5 To 45/2015/ Sp.zn. 5 To 317/ 2015/ Sp. zn. 4 To 271/2015/ Sp. 4 To 273/2015, Sp. zn. 9 To 408/2016 / Sp. zn. 18 Cm 236/2016