Veřejnému ochránci práv dne 4.11.2016, oprava!Vážená paní ochránkyně Šabatová, 
opravdu mám na Veřejného ochránce práv podat žalobu za nevydání informací v níže uvedené věci? Doufám, že to není třeba a informace promptně vydáte, jsou pro řízení u ESLP klíčové! 

Děkuji

Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA

Žadatel: Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6

Předmět: Re: Žádost o informace dle zákona o informacích
Komu: "Hadwigerová Petra Mgr." <hadwigerova@ochrance.cz>


Zdravím a ještě posílám důkaz, že sdělení MO je účelová manipulace, souhlas jsem jim nevydal již únoru a v březnu napsal znovu: 
Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 7. března 2016 16:32
Předmět: Důkazy do spisu
Komu: e-podatelnaMO@army.cz, podatelna@osoud.olc.justice.cz, podatelna@ochrance.cz

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Okresní soud v Olomouci              Ministerstvo obrany        Veřejný ochránce práv
Č.j. 11 C 54/2015                     č.j. 41-3/2016-1150      č.j. 529/2015/VOP/PH
č.j. 39 NC 1631/2012 a 5 Nt 120/2014                       č.j. 529/2015/VOP/MJ

Věc: k řízení komise MO ČR ve věci stížnosti podavatele na VNOL dle §§ 93 a 94 zákona o zdravotních službách za jednání VNOL dne 7. 4. 2014 na popud VOP
1.    Předně se nedomnívám, že komise MO ČR potřebuje znát jakékoliv moje osobní zdravotní údaje k vyšetření neplnění si zákonných povinností VNOL a MO ČR a jeho pracovníků dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o ochraně před OPL č. 379/2005 Sb., za zákona o znalcích č. 36/1967 Sb., infozákona   č. 106/1999 Sb. a přestupků a nevhodného chování pracovníků VNOL spočívající v poškození zdraví, krádeži a poničení majetků na VNOL od 2.30 – 13.00 hod. dne 7. 4. 2014.  
2.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy důkazy dlouhodobého nezákonného jednání VNOL a jeho pracovníků a porušování pravidel dle zákona o zdravotních službách č. 372/2011 Sb., zákona o ochraně před OPL č. 379/2005 Sb., za zákona o znalcích č. 36/1967 Sb., infozákona   č. 106/1999 Sb. ještě před dnem 7. 4. 2012 (MUDr. Bilík, Faldyna, Žádník, Kučová + vedení VNOL).
3.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ a v příjmovém listě služby konajícího lékaře MUDr. Kubáta ve VNOL dne 7.4.2014 ve 2:56 a dne 24.8.2014 u PK MMOL ve vyjádření k jednání dne 7.4.2014 na VNOL službu konající lékař Kubát, nepřítomný příjmu, hospitalizaci a přikurtování (cca 2:30) – porušení zákona o ZS – uvedl, že podavatel nemá žádné oděrky v obličeji a má u sebe konopí, avšak jak doložila nejen při příjmu ve 13.00 hod. Policie ČR, VNOL propustila podavatele zbitého ve tváři (2 lékaři VNOL byly v dekurzu doloženy hematomy), okradeného (nevydána krabička s konopím a dárkem (cca 20 tisíc Kč) a vydány zcela poničené brýle bez skla (cca 7 tisíc Kč). Za této situace a dotace 500 tisíc Kč/ měsíčně od KÚOK si VNOL naúčtovalo 2.500 Kč za pobyt dne 7.4.2014.
4.     Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy Směrnice PZS VNOL zaslané ředitelem VNOL dne 21. 3. 2015 fungující v režimu zákona  č. 37/1989 Sb. , což je porušení zákona č. č. 379/2005 Sb., což také vysvětluje nadměrnou délku zadržení nikoliv na dobu nezbytně nutnou, neproškolovaní pracovníků (školení policií je nonsens) a neprovádění POVINNÉ zákonné intervence a zajištění lékařské služby po celou dobu služby.
5.    Na http://verejny-ochrance-prav.blogspot.com/ jsou doloženy důkazy, že jednání vedoucího PZS žádajícího (PK MMMOL dne 24.8.2014 přísné potrestání - viz bod 8)  vůči podavateli dne 3.2.2013 označil za nezákonné veřejný ochránce práv (vi bod 1).
S pozdravem
Dne 7.3.2016                           Dušan Dvořák

Dne 26. září 2016 16:45 Hadwigerová Petra Mgr. <hadwigerova@ochrance.cz> napsal(a):
Vážený pane magistře,

potvrzuji Vám, že v mezidobí ochránkyně obdržela vyjádření Ministerstva obrany k Vaší věci.

Vyplývá z něj, že se Ministerstvo obrany obrátilo dne  29. ledna  2016 na Ministerstvo zdravotnictví s žádostí o stanovisko, zda je příslušné k vyřízení stížnosti na postup záchytné stanice při Vojenské nemocnici Olomouc. Ministerstvo zdravotnictví mu přípisem ze dne 8. února 2016 sdělilo, že „Ministerstvo obrany ČR je oprávněno (a povinno) podanou stížnost prošetřit v souladu procesními pravidly dle § 94 a násl. zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách podmínkách jejich poskytování“. 

Dále Ministerstvo obrany ochránkyni sdělilo, že Vás přípisem ze dne 10. února 2016 vyzvalo k udělení souhlasu s nahlížením do příslušné zdravotnické dokumentace a že jste jí dosud nevyhověl.

Vážený pane magistře, o svém postoji k výše uvedenému Vás ochránkyně písemně vyrozumí v nejbližších dnech.

S pozdravem

Mgr. Petra Hadwigerová
právnička
oddělení rodiny, zdravotnictví a práce

Kancelář veřejného ochránce práv
Údolní 39, 602 00 Brno


From: Dušan Dvořák
Sent: Sunday, September 11, 2016 11:22 AM
To: Kancelář veřejného ochránce práv
Subject: Žádost o informace dle zákona o informacích

  
Veřejný ochránce práv

Dne 16. 8. 2016 jsem vám poslal dotaz, zda již ministerstvo obrany reagovalo na vaše opatření ke sp. zn. 529/2015/VOP/MJ + 529/2015/VOP/PH ze dne 4. 1. 2016. Odpověď jsem dosud neobdržel, přestože jsem uvedl, že vaši součinnost potřebuji pro Evropský soud pro lidská práva. Využívám tedy informačního zákona a žádám vás o zaslání předmětných informací.
Děkuji

Dne 11.září 2016                               Dušan Dvořák, v.r.

Žadatel: Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, trvale 798 55 Ospělov 6