Statutárním zástupcům ÚS, NS, NSZ a MSp ČRKonopí je lék, z.s., IČ: 227 27 281, Konopná apatyka královny koloběžky první, 798 55 Ospělov 6

Statutárním zástupcům ÚS, NS, NSZ a MSp ČR


Věc: Kárné podněty a odvolání na rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 9. 9. 2016 č. j. SPR ÚS 312/16, Nejvyššího soudu  ze dne 20.9. 2016 č.j. Zin 139/2016, Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1  SIN 49/2016 a Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV, viz souhrnně na http://predseda-vlady.blogspot.cz/(do 28.10.2016 na titulní straně)


Podklady k doložené justičně exekutivní korupci a kartelu při páchání a krytí spáchaných zločinů soudci a státními zástupci dle §§ 401 a 149, odst. 4 TZ


I.             Dne 7. 9. 2016 jsme na vaši podatelnu podali žádost o informace ze dne 6. 9. 2016 k podezřelé organizované zločinecké skupině státních zástupců a soudců obecních, odvolacích, dovolacího a ústavního soudu (viz senáty II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16), kteří v doložených důkazech ve spisech a stanoviscích soudních znalců a znaleckých ústavů nevidí okaté porušení základních práv a svobod a porušení mezinárodních úmluv (zejména porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech a čl. 267 Smlouvy o fungování EU) a zakazují prošetřit (označují za nedůvodné bez označení pachatelů, kteří zločiny způsobili) závažné zločiny spáchané soudci a státními zástupci na občanech ve výzkumném programu Konopí je lék (Cannabis is The Cure). Tito státní zaměstnanci si ochraně vlastní trestné činnosti vymysleli, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že zákon o návykových látkách a léčivech není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku a věc tedy není potřeba řešit Soudním dvorem, což je jasný justičně exekutivní kartel, viz ústavní stížnosti členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na vědomě mylná rozhodnutí nejvyššího,  vrchního a krajských soudů a státních zastupitelství na http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.cz/  


II.           Tuto trestnou činnost soudců státních zástupců dosud kryjí předsedové nejvyššího a ústavního soudu a odmítají na tyto zkorumpované soudce podat návrh na kárné řízení, stejně tak opakovaně vědomě mylně a k ochraně zločinu rozhodl ministr spravedlnosti, a to i vůči státním zástupcům, zde je pak rovněž zcela nečinný nejvyšší státní zástupce ihned od svého nástupu do funkce, kdy byl o tomto nezákonném jednání informován, viz http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.cz/  


III.         Jako poslední pokus o pochopení obludnosti popření právního státu a spáchaných zločinů státních zaměstnanců vystupujících jako organizovaná zločinecká skupina podali pastoři Konopné církve dne 22. 9. 2016 podnět ke kárným řízením předsedům nejvyššího a ústavních soudu a v doloženém „desateru“ přehledně sumarizovali zločiny státních zástupců a soudců, viz http://konopna-cirkev.blogspot.cz/2016/10/desatero.html

 
Odůvodnění odvolání k nevydání informací na žádost ze dne 7. 9. 2016 a odůvodnění podání kárného podnětu předsedy NS a ÚS a ministrem spravedlnosti a vrchním státním zástupcem (zde zahájení trestního řízení) na soudce a státní zástupce řešící trestní kauzy členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) v letech 2008 – 2016 ve věci nedovolené výroby a distribuce konopných léčiv. 


I.             Na žádost číslo 1, citujme: Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci obecních a odvolacích soudů a především níže označených senátů dovolacího a ústavního soudu v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k spáchaným zločinům žádaným od roku 2009 prošetřit, když je doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství toto zakazují policii vyšetřit a bez odůvodnění označují trestní podněty za nedůvodné, stejně tak ministři spravedlnosti při podaných stížnostech pro porušení zákona a kárných podnětech.“ Odpověděli povinní pod výše uvedeným číslem jednacím následovně: 


II.           Ústavní soud na žádost číslo 1 neuvedl žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice včetně 7 senátů ÚS mlčet k zákazům vyšetřování spáchaných zločinů, přestože v řadě rozhodnutí ÚS je doložitelné a sám generální sekretář ÚS je osobně vyhledal a citoval, že nevyšetřování spáchaných zločinů je porušením základních práv. Žádáme kromě odvolání rovněž řešit kárný podnět na soudce výše označených senátů ÚS. Žádáme odvolací orgán informaci vydat, resp. sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS přijal. Doporučujeme prostudovat povinnost šetření trestních podnětů jako základního práva v rozhodnutí Ústavního soudu ze dne 2. 3. 2015 č. j. I. ÚS 1565/14 a ze dne 9.8.2016 č.j. III.ÚS 3570/15


III.         Nejvyšší soud na žádost číslo 1 neuvedl žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice mlčet k zákazům vyšetřování spáchaných zločinů, přestože o tomto byl NS, NSZ, ÚS a MSp opakovaně informován. Žádáme řešit kárný podnět a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS přijal (viz prekurzorové senáty justiční korupce a kartelu 8 Tdo 1231 /2011, 6 Tdo 1493/2014, 11 Tdo 181/2015, 6 Tdo 323/2016)


IV.         Ministerstvo spravedlnosti na žádost číslo 1 napsalo, že žádosti nerozumí, aniž by napsalo, čemu nerozumí a neuvedlo žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice mlčet k zákazům vyšetřování spáchaných zločinů. Žádáme řešit nejen kárný podnět na soudce státní zástupce, ale i stížnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) z ústavních stížností jasně patrných čísel jednacích obecních, odvolacích a dovolacího soudu anebo přezkum konajícího státního zastupitelství a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu ministr spravedlnosti přijal. 


V.           Nejvyšší státní zastupitelství namísto zahájení a přikázání trestního stíhání a prošetření podnětů od roku 2009 cynicky napsalo, že jde o věc justice a žádost odložilo. Státní zástupci snad nemusí sledovat zákonnost, zvláště pak když jde o doložený organizovaný zločin? Žádáme řešit nejen kárný podnět na státní zástupce NSZ, obou VSZ a dalších nižších státních zastupitelství podílející se na vědomě nezákonných rozhodnutích, ale také žádáme informaci vydat, resp. sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu nejvyšší státní zástupce přijal. K žádostem 1 - 5 jako kárným/trestním podnětům doložme nálezy Ústavního soudu o povinnosti justice a také státního zastupitelství odůvodňovat rozhodnutí ze dne 20. 6. 1995, sp. zn. III. ÚS 84/94, a ze dne 26. 6. 1997, sp. zn. III. ÚS 94/97.VI.         Na žádost číslo 2, citujme: „Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou soudci a žalobci v rozhodnutí neuvést vůbec žádné odůvodnění k vytýkané netrestnosti skutku dle §§ 28 a 31. odst. 1 trestného zákoníku – viz poučení pro Polici ČR v příloze. Navíc při doloženém naprosto nezákonném postupu při určení vzorku k měření obsahu THC v konopí, kdy NS nakonec uvede, že policie vychází z unijní normy a neuvede ani, zda police vychází doleva nebo rovně či doprava…. (v pochybnostech vždy ve prospěch obviněného?). 
Pokud však víte, jak JINAK věc uskutečnit, toto uveďte.“ Odpověděli povinní pod výše uvedeným číslem jednacím následovně: 


VII.       Ústavní soud na žádost číslo 2 neuvedl žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice včetně 7 senátů ÚS mlčet k nevyjadřování se justice a žaloby k netrestnosti skutku členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure), stejně tak neuvedl, jak jinak než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s §§ 28 a 31 trestního zákoníku a judikaturou lze realizovat cannabisterapii a výzkum. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda ÚS přijal.

VIII.     Nejvyšší soud a nejvyšší státní zastupitelství na žádost číslo 2 informace nevydalo (nepravdivě tvrdilo, že veřejné důkazy neexistují), ani nepřijalo žádné opatření. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS a vrchní státní zástupce přijali.

IX.         Ministerstvo spravedlnosti na žádost číslo 2 rovněž napsalo, že žádosti nerozumí, aniž by napsalo, čemu nerozumí a neuvedlo žádný předpis, který umožnuje soudcům všech stupňů justice mlčet k vytýkané netrestnosti skutku. Žádáme řešit nejen kárný podnět na soudce státní zástupce, ale i stížnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) z ústavních stížností jasně patrných čísel jednacích obecních, odvolacích a dovolacího soudu anebo přezkum konajícího státního zastupitelství a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu ministr spravedlnosti přijal.


X.           Na žádost číslo 3, citujme: “Sdělte, na základě jakých konkrétních ustanovení jakého zákona mohou žalobci a soudci v rozhodnutích zcela vědomě lhát, aby v rozporu s úmluvami a zákonem a judikaturou nepředali předběžné otázky Soudnímu dvoru, konkrétně, že konopí je prekurzor, že nařízení o prekurzorech bylo implementováno do zákona o návykových látkách a že daný zákon není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku. Pokud se domníváte, že jsou daní zástupci veřejné moci právně nezpůsobilí, toto sdělte. Žádost doplňme důkazem vědomé lži justice z prvního rozhodnutí ústavního soudu (ÚS 664/12) napadající první rozhodnutí nejvyššího soudu (8 Tdo 1231 /2011) na které je pak jen vždy odkázáno. Citujme doloženou vědomou lež justice vyvrácenou zákonem o prekurzorech, kde konopí není uvedeno, judikaturou i soudně znaleckým posudkem PřF UP a stanoviskem Parlamentního institutu, MZ ČR a ÚNMZ, že tvrzení NS a ÚS je mylné a nepravdivé:„..... Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s PREKURZORY a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát….“.   Povinní odpověděli pod výše uvedeným číslem jednacím následovně:


XI.         Ústavní soud na žádost číslo 3 uvedl, že si není vědom ustanovení právního řádu, které by umožňovalo soudci (Ústavního soudu) lhát. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda ÚS přijal.


XII.       Nejvyšší soud a státní zastupitelství na žádost číslo 3 vědomě nepravdivě uvedli, že nemají informace, že soudci a státní zástupci lhali jako sedmilháři, nepřijali žádné opatření, aby tento organizovaný zločin demaskovali. Žádáme připojit ke kárnému podnětu a informace vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu předseda NS a vrchní státní zástupce přijali.


XIII.     Ministerstvo spravedlnosti na žádost číslo 3 s opakovaně od roku 2012 doloženou vědomou lží státních zastupitelství a justice napsalo, že lež státního zaměstnance v taláru je jeho právem na názor, což vylučují i nálezy ústavního soudu. Pokud jsou osoby v talárech součástí organizovaného zločinu a vědomě lživě odůvodňují své rozhodnutí, jde o jednoznačné kárné/trestní provinění, neboť tímto vědomě snižují úctu a respekt k justici a státnímu zastupitelství a právnímu státu, viz nález Ústavního soudu ze dne ze dne 30.5.2006 č.j. Pl. ÚS 18/06, citujme: „Právní názor soudce Ústavního soudu vyslovený při projednávání a rozhodování v obdobné věci .....  nemůže být důvodem o nepodjatosti soudce pro poměr  věci….. samozřejmě za předpokladu, že tak činí způsobem a formou nesnižující důvěru v soudnictví a důstojnost soudcovské funkce.“ Žádáme řešit nejen kárný podnět na soudce státní zástupce, ale i stížnosti pro porušení zákona v neprospěch členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) z ústavních stížností jasně patrných čísel jednacích obecních, odvolacích a dovolacího soudu anebo přezkum konajícího státního zastupitelství a žádáme odvolací orgán informaci vydat a sdělit, jaké opatření proti tomuto justičně exekutivnímu kartelu ministr spravedlnosti přijal. 


Rozhodnutí na žádost 4 a 5 v odvolacím řízení nenapadáme.Dne 30. 9. 2016                       Miloslav Tetour, předseda správní rady