Krajský soud v Ostravě, č.j. 3128/2016 a Spr 3129/2016 dne 18.10.2016


Česká republika-Krajský soud v Ostravě


Havlíčkovo nábřeží 34


728 81  O S T R A V A

 

 
            Pan   
            Josef Pospíšil
            Přichystalova 75
            779 00 Olomouc
            
 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                                                       

                                                                       Naše značka:                                  Ostrava dne:

                                                                       Spr 3129/2016                                 18.10.2016

                                                                      

 

 

Vážený pane,

 

ve svém podání naznačujete, že měl být spáchán trestný čin. V případě, že chcete podat trestní oznámení, obraťte se na Policii ČR, která je povinna taková oznámení přijímat a má zároveň pravomoc prošetřit okolnosti případného trestního jednaní.

 

Podle ustanovení § 164 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů se účastník soudního řízení může se stížností na průtahy obracet na orgány státní správy soudů, kterou vykonávají příslušní předsedové a místopředsedové soudů a dále ministerstvo spravedlnosti. Jedná-li se o stížnost na rejstříkový soud Krajského soudu v Ostravě, pobočky v Olomouci, je k vyřízení příslušný místopředseda na pobočce v Olomouci, a proto můžete své podání adresovat tam.

 

            S pozdravem

 

 

 

 

 

                                                                                  Mgr. Lucie   O l š a r o v á , v. r.

                                                                        asistentka předsedkyně krajského soudu

 

 

Za správnost vyhotovení:

Lenka Slaninová
 
 
 

Česká republika-Krajský soud v Ostravě

Havlíčkovo nábřeží 34

728 81  O S T R A V A
 
 
            Pan   
            Josef Pospíšil
            Přichystalova 75
            779 00 Olomouc
           
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               
                                                                       
                                                                       Naše značka:                                  Ostrava dne:
                                                                       Spr 3128/2016                                 18.10.2016
                                                                      
 
 
Vážený pane,
 
            není v kompetenci Krajského soudu v Ostravě zasahovat do působnosti správních orgánů při přestupkovém řízení a určovat, dle jakých konkrétních předpisů či judikatury budou při udělování přestupků rozhodovat. V případě podání správní žaloby proti pravomocnému rozhodnutí správního orgánu je věc přidělena příslušnému soudci a předsedkyně krajského soudu, která vystupuje především jako orgán státní správy soudů, není oprávněna zasahovat do rozhodovací činnosti soudců, neboť tito jsou podle ustanovení § 79 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů při výkonu své funkce nezávislí a jsou vázáni pouze zákonem a jsou povinni vykládat jej podle svého nejlepšího vědomí a svědomí.
 
            S pozdravem
 
 
 
 
 
                                                                                 Mgr. Lucie    O l š a r o v á , v. r.
                                                                        asistentka předsedkyně krajského soudu
 
 
Za správnost vyhotovení:
Lenka Slaninová