Nejvyššímu správnímu soudu a MK k žalobě na MK

Sdělme k žádosti o informace:
1. MK ČR rozhodlo, že v zastoupení občana XY byl dne 14.7.2016 podán  návrh na registraci církve
2. Občan XY podal dne 8.9.2016 rozklad na rozhodnutí MK odmítnout dne 11.8.2016 (bez odůvodnění) registraci církve.
3. Rozklad nemá odkladný účinek.

Před podání žaloby Městkému soudu na nečinnost a nezákonnost jednání MK ČR spojenou s petitem na soudem přikázaný zápis do registru církví potřebujeme vědět následující níže žádané informace. Domníváme se totiž, že v případě registrace církve je užito toliko správního řádu s max. 60 denní lhůtou, nebo rejstříkového zákona s lhůtou mnohonásobně kratší. Nebo je užit jiný předpis či judikatura.

Sdělte prosím tyto informace
1) Které ustanovení kterého předpisu či judikatura určuje časovou lhůtu zápisu návrhu do rejstříku církví.
2 Existuje judikatura k nečinnosti a nezákonnému postupu správního orgánu ve správním řízení? Pokud ano, zašlete prosím č.j. a datum klíčových rozhodnutí.
3) Existuje ustanovení a předpis či judikatura, která určuje, zda se po podání žaloby na nečinnost a nezákonnost postupu správního orgánu přihlíží k následnému pozdnímu rozhodnutí správního orgánu a jaký předpis či judikatura určuje postup, když správní orgán  vydal rozhodnutí po lhůtě. Přihlíže se v žalobním řízení k takovémuto nezákonnému rozhodnutí správního orgánu? 

Děkuji
Dne 13.9.2016
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, 798 55 Ospělov 6