Stížnost na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.

Cannabis is The Cure, z.s. , IČ: 226 70 232 a Ateliér ALF,z.s., IČ: 226 80 101,  společná korespondenční adresa pro toto řízení Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 77900 Olomouc

Městský soud v Praze
Slezská 9, 120 00 Praha 2

Věc: Stížnost na rozhodnutí místopředsedu MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 (Předžalobní výzva) a podnět na podání návrhu na kárné řízení místopředsedy soudu a pracovníky rejstříkového soudu za vědomé uvádění nepravdivých údajů také v podkladech pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 dne 18.7.2016.

Odůvodnění:
1.    Z rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zcela patrné, že Městský soud zabránil odvolání Ateliér ALF,z.s. na rozhodnutí OS Praha 3 vědomě lživým tvrzením rejstříkového soudu ověřitelným ve Sbírce listin Ateliér ALF,z.s. včetně na webu justice ve Sbírce listin, a totiž vědomé nepravdy, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita údajně nejsou členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s. a oprávněné osoby tohoto spolku. Ze Sbírky listin je patrné, že před koncem roku 2013 a před účinností nového občanského zákoníku od 1.1. 2014 (a legislativní přeměny z o.s. na z.s., kdy zákonodárce určil dobu do 3 let na provedení změn) proběhla Valná hromada Ateliér ALF,z.s., která zvolila Dušana Dvořáka, předseda, Veroniku Bartoňovou, místopředseda a Marcela Kováře členy statutárního orgánu Ateliér ALF,z.s., kdy odpovědnu osobou dle stanov byly předseda a místopředseda, což bylo replikováno ve stanovách dne 12. 1. 2014 a 21. 8. 2014 – viz internet a veřejně přístupný výpis ze Sbírky listin na http://portal.justice.cz  po zadání IČ daného subjektu. Jak je ve Sbírce listin (nezveřejněno) na důkazech doloženo, Ateliér ALF,z.s. nemohl změnit v lednu 2014 sídlo z Prahy, kde po kriminálních aktivitách OSZ a OS Praha 3 za lhostejného nezákonného přístupu MSZ a VSZ Praze od roku 2012 nesídlil (viz podklady pro přezkumy VSZ u NSZ v roce 2016 http://nejvyssi-statni-zastupitelstvi.blogspot.com), jen kvůli chybám software MSp ČR, neboť nové sídlo a olomoucká adresa Přichystalova 180/14 nešla zadat do systému v inteligentním formuláři a MSp a rejstříkový soud to neuměli vysvětlit a poradit, stejně tak servisní organizace MSp pro inteligentní formulář. Ze Sbírky listin je patrné, že Dušan Dvořák byl oprávněnou osobou Ateliér ALF,z.s. až do 14. 5. 2016, kdy zůstal toliko ve funkci předsedy Cannabis si The Cure,z.s. dle usnesení společně Valné hromady české a moravské sekce členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) asociace Open Royal Academy ze dne 14. 5. 2016. Z téhož usnesení na VH dne 14. 5. 2016 je patrné, že Vladimír Dopita byl zvolen členem správní rady a oprávněnou osobou (viz stanovy, usnesení a stížnosti Vladimíra Dopity a dalších oprávněných osob Ateliér ALF,z.s. rejstříkovému soudu) Tvrzení soudu, že Dušan Dvořák a Vladimír Dopita nejsou odpovědnými osobami je nepravdivé a  nezakládá se na důkazech, naopak je s nimi v hrubém rozporu. Je například na důkazech doložitelné, že členové Ateliér ALF,z.s. uhradili v letech 2014 -2016 všechny jimi nezpůsobené (a výše v přezkumu označené pachatele) a soudem OS Praha 3 a Městskou částí Praha 3 nařízené exekuce a nyní se členové Ateliér ALF,z.s. vědomé a pravděpodobně výše koordinované trestné činnosti OS a OSZ Praha 3 mající za následek škody nejen na Ateliér ALF,z.s. vzepřeli a podali řádné odvolání, byli však vědomě lživě označeni za neoprávněné osoby!


 2.   Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze č.j. 53 Co 140/2016 – 208 je zjevně patrné, že v rozporu s důkazy soud neuvedl a ani se jakkoliv nezmínil, že pohledávky a závazky Ateliér ALF,z.s. převzal dne 14.5.2016 Cannabis is The Cure,z.s.  a vydané rozhodnutí č.j. 53 Co 140/2016 – 208 mělo v odvolání směřovat vůči této právnické osobě, která toto v dodatku odvolání žádala, stejně tak Ateliér ALF,z.s. Díky zjevné zvůli rejstříkového soudu však MS v Praze v předmětném řízení vycházel pouze z nepravdivého tvrzení úředníků z rejstříku, ač mohl věc ověřit z veřejně dostupné Sbírky listin. Pokud jsou tyto údaje v Sbírce listin neplatné, proč je tedy rejstříkový soud zveřejňuje a mate tak veřejnost?


3.    Pokud by chtěl stěžovaný rejstříkový soud namítat, že uvedení nedoložili specificky rejstříkovým soudem požadované ověřené další vyžadované prohlášení, že uvedené osoby Dušan Dvořák a Vladimír Dopita a další členové správní rady jsou právně způsobilí, jde opět o zneužití úřední funkce, protože uvedení a stejně tak členové dalších nevládních organizací, které však byly přeregistrovány a došlo ke změnám (viz např. Konopí je lék, z.s.) v ověřeném čestném prohlášení uvedli, že splňují všechny zákonné podmínky pro výkon funkce, tzn. i způsobilost, viz § 4 o.z. Pokud se takto označení vyjádřili, nemá úředník právo po občanech žádat další náklady na ověřování navíc spojených s ponižujícím prohlášením, což ani zákonodárce nežádá a toliko konstatuje, že osoba má býti právně způsobilá, což uvedení splnili ověřeným čestným prohlášením, že všechny podmínky zákonodárce splňují. 


 4.    Ke kriminálním aktivitám justice a exekutivy v této věci nejen vůči členům Ateliér ALF,z.s. (diskreditace označováním někoho za nezpůsobilého při neplnění si vlastních zákonných povinností), doložme, že soudkyně OS Prahy 3 JUDr. Markéta Písaříková namísto řešení žaloby 20 C 178/2011, 20 C 2/2012 na pachatele způsobující škody uvedené nejen ve spisu 53 Co 140/2016  a ve spisech u OS Praha 3 (viz též 18 NC 5655/2011, 23 C 136/2013, 21 C 317/2013) doložených hrubě nezákonných praktik soudců a státních zástupců, kteří způsobili vědomé zabití a umučení občanů dle § 149 ve 4 odstavci t.z., viz prohlášení soudního znalce policii, justici a státnímu zastupitelství dne 11.5.2011 na http://soudniznalec.blogspot.com  (zločiny zakazované vyšetřit všemi stupni justice a exekutivy od roku 2010) podala na vedoucího výzkumu a ředitele Edukativní konopné kliniky, Ateliér ALF, Bořivojova 90, Praha 3 Dušana Dvořáka, viz reference na http://dusandvorak.blogspot.com podnět na omezení právní způsobilosti a toto ponižující řízení bylo opravdu u OS v Olomouci vedeno i přes protesty rodiny, lékařů a soudních znalců. Nechť si laskavě odvolací orgán vyžádá obsáhlý posudek soudního znalce a primáře pro ochrannou léčbu PL Bohnice MUDr. Jiřího Švarce na Dušana Dvořáka č. 750 ze dne 8. 4. 2014, který dokládá tento justičně exekutivní kartel zcela explicitně a uvádí, že nejen on by nikdy právní nezpůsobilost neshledal a právní způsobilost musel soud vnímat a žádného znalce nepotřeboval a že jde o právní, nikoliv psychiatrický problém. Viz též vyjádření emeritního rektora Palackého univerzity prof. Josefa Jařaba a místopředsedu Konopí je lék,z.s. MUDr. Aleše Skřivánka doložené v referencích, ve kterém označují jednání justice vůči Dušanu Dvořákovi jako za bolševika! Dodejme, že soudkyně Písaříková tak učinila ve chvíli, kdy ČR v roce 2012 změnila legislativu o právní argumentaci Dušana Dvořáka, kterému však nedala za pravdu. Nejvyšší soud k odůvodnění nepředložení sporu ve věci výroby konopných léčiv Soudnímu dvoru si totiž v rozporu se zákonem o prekurzorech, judikaturou, přírodovědnými fakty a znaleckými posudky včetně Přírodovědecké fakulty UP jako znaleckého ústavu viz http://univerzita-palackeho.blogspot.cz/ opakovaně vymyslel, že konopí je prekurzor a zákon o léčivech a návykových látkách není technickým předpisem ve smyslu Směrnice 98/34/ES a spor tak nemusí řešit SDEU, kdy tuto lež ověřitelnou také z veřejné databáze TRIS a nevyšetřování spáchaných zločinů jen vůči Dušanu Dvořákovi 6x pokryla mafie v talárech na Ústavní soudu, viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 a ani parlament, ministři spravedlnosti, premiéři, předsedové NS a ÚS nejsou ochotni tuto zjevnou právní korupci odsoudit, protože by řada soudců a státních zástupců za spáchané zločiny skončila ve vězení a ČR platila miliardové náhrady škod za nevymahatelný předpis.


5.    Z podkladů pro rozhodnutí MS v Praze ze dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016 je patrné, že rejstříkový soud se také zcela nemístně vlamuje do práv, která mu nepřísluší a místopředseda soudu tuto činnost kryje.  Přestože je rejstříkovému soudu známo, že co není zákonem zakázáno a je dokonce legislativně upraveno v § 1 odst. 2 a § 441 odst.1 o.z. a řádně schválených stanovách společnosti, nemůže místopředseda soudu tvrdit, že Ateliér ALF,z.s. nemůže mít právním zástupcem Cannabis is The Cure,z.s. Zastoupení právnickou osobou je zakázáno toliko u prokury, viz § 451, odst. 1. o.z. Za této situace by nesměly být schváleny a rejstříkovým soudem přijaty stanovy žádného ze členů asociace, což se nestalo! Pokud místopředseda soudu argumentuje o.s.ř. , pak jde o řízení ve kterém by takto dané subjekty jednaly, což se nestalo. Když členové asociace jako právnické osoby v rámci správního řízení žádají, aby jejich korespondence byla zaslána jejich právnímu zástupci, je povinnosti úředníka jejich vůli respektovat! Jak dále členové správní rady soudu ve stížnostech uvedli, svévolné zasílání rozhodnutí na adresu, kam nemá být pošta zasílána, protože si to daný subjekt nepřeje (zejména zasílání pošty na adresu Bořivojova 90, Praha 3 kde spolek vůbec nesídlí a soudu je to známo), zvyšuje náklady a je vědomě konáno v neprospěch Ateliér ALF,z.s., který je černým svědomím české justice i trestní exekutivy (cena EU v roce 2009 za příklad dobré praxe, viz http://praha-eu.blogspot.com/) Zcela vědomou lží je tvrzení místopředsedy soudu dne 5.8.2016 č.j. St 133/2016,  že Dušan Dvořák nedostal zmocnění k podání návrhu na změnu u Ateliér ALF,z.s.! To je ověřitelné nejen ze zápisu Valné hromady dne 14. 5. 2016, ale také opakovaných stížností předsedy Ateliér ALF,z.s. Františka Slavíka, místopředsedy Slavomila Boudného a člena Správní rady Vladimíra Dopity (nové stanovy rozšířily okruh oprávněných osob na všechny tři členy Správní rady). To, že je za jménem Dušana Dvořáka uvedena i funkce dané osoby, tzn. předseda Cannabis is The Cure,z.s. je dodatek navíc, který však nikterak nebrání předání a převzetí plné moci k zastupování. Stejně tak si zástupce může zvolit doručovací adresu, jakou chce včetně doručení na právnickou osobou, kterou zastupuje. Viz § 50b odst. 1 o.s.ř.


Dne 18. 8. 2016     Dušan Dvořák a Vladimír Dopita, oprávněné osoby

Ps. V příloze postupujeme rozhodnutí  Okresního soudu v Olomouci  z 31.3.2016 o žalobě na soudkyni OS Praha 3 na JUDr. Markétu Písaříkovou a převedení spisu , kdy předmětný OS Praha 3 dodnes žalobce neinformoval o č.j. k předmětné žalobě.