Podněty na kárná řízení - stížnost na rozhodnutí spolupachatele a předsedy OS Prostějov JUDr. Petra Vrtěla ze dne 5.8.2016 č.j. Spr 495 a 496/2016

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 779 000 Olomouc, korespondenčně Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Ministerstvo spravedlnosti sp. zn. MSP-155/2016-OK-STIZ
Prostřednictvím Okresního soudu v Prostějově

Elektronicky a poštou skrze OS Prostějov bez přílohy

Věc: Podněty na kárná řízení - stížnost na rozhodnutí spolupachatele a předsedy  OS Prostějov JUDr. Petra Vrtěla ze dne 5.8.2016 č.j. Spr 495 a 496/2016 opakovaně od nástupu do funkce nepodat návrhy na kárné řízení na doložené zločince a podvodníky v talárech se spáchanými organizovaným zločiny proti lidskosti doloženými opakovaně soudním znalcem dle § 149 ve čtvrtém odstavci TZ, zejména pak opakovaně usvědčenou zločineckou soudkyni Otrubovou a nezákonné konfiskace Ospělova schvalující zločinecké soudkyně Pluskalovou a Vrchovou za podpory statutárního prostějovského zločince Váni a Vrtěla páchajících vědomě zločiny bez zájmu jim zamezit dle §§ 364 – 368 TZ zakazovaných však vyšetřit všemi stupni mafiánské policie a státního zastupitelství a mafie na ministerstvu vnitra a spravedlnosti a úřadu vlády krytých v kartelu se zločinci u Evropské komise a Štrasburku, viz vyjádření Soudního dvora k této organizované zločinecké bandě prohlašujících svorně lživě konopí prekurzorem, aby státní zástupci a soudci nešli do vězení a nezákonnost jednání české státem organizované mafie porušující právo EU (OSN a Evropy pochopitelně také), ale právo EU až od 1.7.2004, a věc neposoudil Soudní dvůr, viz rozhodnutí SDEU z 14.10.2016 a žádost o informace ze dne 18.9.2015 k děravosti unijního práva při vědomě nezákonném nerespektování článku 267 SFEU členskou zemí s předběžnými otázkami v angličtině, francouzštině i češtině http://court-european.blogspot.com/ s žádostí o připojení stížnosti na předsedu OS Vrtěla ke stížnosti na předsedu Nejvyššího soudu Šámala č.j. MSP-155/2016-OK-STIZ za totožné nepodaní návrhu na kárná řízení pro zločince a podvodníky v talárech na NS, které - možná mentálně postižený Vrtěl neumící zřejmě česky (nebo namísto kárného podnětu je lepší návrh omezit tyto zločince způsobilosti?) v rozhodnutí Spr 496/2016 dokonce cituje a odkazuje, ač má důkazy, že tito mafiáni v talárech NS a ÚS lžou, jak když Babišovi hnízdo estébáků a svazáků tiskne a stejně tak jako zločinec Šámal odkazuje Vrtěl na svobodu mafie v talárech lhát a páchat zločiny s razítkem ČR, viz  http://os-prostejov.blogspot.com/

Odůvodnění:
č.j. Spr 495/2016
Předseda prostějovské justiční mafie v rozhodnutí sdělil, že obnova řízení, ve kterém označená soudkyně Otrubová nerespektovala závazné rozhodnutí Nejvyššího soudu a udělila poškozenému vysokou pokutu je 16.8.2016 v neupřesněném čase a místnosti soudu, o čemž byl prý poškozený dne 1.8.2016 rozhodnutím soudu informován, což se nezakládá na pravdě a ani pošta na Tylově, ani pošta na Přichystalové v Olomouci nic takového poškozenému nedoručila je navíc v rozporu s trestním řádem, aby si poškozený kvůli lhaní Otrubové o pokutě bral advokáta, když v takové kauze (lhaní soudkyně o zákonnosti pokuty zakázané NS udělit) lze zastoupení nejen odepřít, ale ani vůbec nemít. Viz stížnost nevládní organizace Art  Language Factory, z.s. pro porušení zákona a popis trestné činnosti soudkyně Otrubové ze dne 6. 6. 2016 na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com

č.j. Spr 496/2016
Předseda prostějovské justiční mafie v rozhodnutí sdělil, že když mafie na krajském, nejvyšším a ústavním soudu říká, že konopí je prekurzor, je to OK a že nevadí, že police měří THC v hrubém rozporu se zákonem a mafie v justici o tom nerozhodne stejně jako nerozhodne o netrestnosti dle §§ 28 a 31 odst. 1 TZ a judikatury včetně unijní a když Otrubová nerespektuje závazná rozhodnutí Nejvyššího soudu, že on neumí česky a nic nezákonného na tom nevidí a opětovně vrchní hanácký justiční mafián vyhrožuje zločiny justičně exekutivní mafie ve víře, že soudruzi bolševici na vyšších soudech budou stejní bastardi a zločiny pokryjí. Nakopat takové zločince, podvodníky a lháře v talárech do zadku je – uznejte - málo.

Dne 13. 8. 2016                      Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Přílohy toliko elektronicky

1)    Citujme mafii ústavního soudu č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13,, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. US 396/16 kryjící organizovanou zločineckou bandu nižších soudů a státních zastupitelství tvrdící v rozporu s důkazy, zákony a judikaturou, že konopí je prekurzor

2)    Doložme soudním znalcem označení spáchané zločiny ze dne 4.3, 4.5. a 11. 5. 2011 zakázané justičně exekutivní mafií projednat a pachatele odsoudit


Příloha 1: Citujme lživé tvrzení zločinců na ÚS dne 13.4.2012 č.j. II. ÚS 664/12 a všech dalších výše označených rozhodnutí, že konopí je údajně prekurzor a že údajně jde nařízení  transponovat do zákona a že údajně zákon o návykových látkách a léčivech není technický předpis a nemusí se údajně jeho novelizace oznamovat Komisi, kdy tato brutální okatá a doložitelná lež ústavní mafie slouží jen a pouze k pokrytí zločinců v talárech na NS, KS a OS a NSZ, KSZ a OSZ zneužívajících opakovaně policii k obhajobě vlastního  zločinu.

„….. Dovolací soud dále také podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru Evropské unie k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členský stát. Jak dále uvedl, neshledal žádné rozpory ve stávající právní úpravě týkající se drog, event. návykových látek v České republice s Evropskými právními normami vydanými v této oblasti a také trestněprávní úprava obsažená mimo jiné i v ustanovení § 283 trestního zákoníku s těmito evropskými normami plně koresponduje a nejsou tudíž dány žádné okolnosti, které by vytvářely podmínky pro to, aby se daná věc v rámci předběžné otázky předkládala Soudnímu dvoru Evropské unie. …“