Předseda ÚS: Nové důkazy ze dne 5-6. 6. 2016 k podání podnětu na zahájení kárných řízeníCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc 

Ústavní soud ČR
JUDr. Pavel Rychetský, předseda ÚS
Joštova 8, 660 83 Brno

Věc: Nové důkazy ze dne 5-6. 6. 2016 k podání podnětu na zahájení kárných řízení s cynickými, prolhanými a zkorumpovanými soudci - zločinci senátů I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 pro vědomě popření zákonných povinností soudce a důkazy doloženou justičně exekutivní korupci a stížnost/odvolání na rozhodnutí generálního sekretáře ÚS dne 23. 5. 2016 č. j. SPR ÚS 294/16 a 23. 6. 2016  č.j. SPR ÚS 530/16 

Podáno zástupcem členů Open Royal Academy k oslavě dělníků kultury a vzdělanosti Cyrila a Metoděje a Jana Husa

Souhrnně: Je velmi důvodné a oprávněné, aby předseda Ústavního soudu podal návrh na zahájení kárných/trestních řízení, neboť nejen uvedení ústavní soudci jsou důkazy doložení spolupachatelé zločinu dle § 401 a 144 trestního zákoníku!

1.    Uvedení soudci jsou doložitelní podvodníci a lháři tvrdící vědomě nepravdivě, že konopí je prekurzor apod. lži, aby věc nesměl řešit Soudní dvůr, který je jediný oprávněný zákonný soudce, což je porušení práva na spravedlivý proces a trest toliko na základě zákona a porušení mezinárodních úmluv a judikatury!
2.    Viz vědomě mylná rozhodnutí generálního sekretáře a desátá stížnost Evropskému soudu pro lidská práva 3 členů výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure)  na http://www.europe-cannabis.eu/
3.    Stížnosti II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 jsou nepovolené obnovy stížností č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12 ve kterých soudci NS a ÚS opět stejně jako v roce 2012 lživě tvrdí, že konopí je prekurzor, aby nemuseli oprávněné stížnosti na hrubá porušení základních práv a zločiny státních zástupců a soudců obecné soustavy soudů řešit a předat věc zákonnému soudci - Soudnímu dvoru.
4.    Na tyto spolupachatele zločinu odmítá podat kárný podnět rovněž ministr spravedlnosti, předseda NS a předseda NZS zakazuje policii věc šetřit a vydat pokyn obecné povahy k zastavení zločinu. Dokonalá justiční korupce a kartel!
5.    Ústavní soud dne 17. 2. 2016 pod č. j. SPR ÚS 3/16 uvedl, že mu není známo rozhodnutí, v němž by Soud řešil právní otázku, zda vydávání vědomě nepravdivých rozhodnutí ze strany soudce a státního zástupce v trestním řízení může představovat trestný čin, přestupek, podnět ke kárnému řízení aj. Nyní má předseda ÚS příležitost doložit, že není stejný podvodník jako prolhané prekurzorové senáty č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16.
6.    Ústavní soud dne 8. 4. 2016 pod č. j. SPR ÚS 155/16 uvedl, že je mu známo, že výše označené ústavní stížnosti mají být řešeny naléhavě a projednány veřejně z důvodu ochrany života a zdraví. Opět však bylo stejně jako v prvním usnesení č. j. II. ÚS 664/12 lživě rozhodnuto o jejich nedůvodnosti, protože konopí je údajně prekurzor!
7.    V zastoupení zřizovatelů Edukativní konopné kliniky podal zmocněnec dne 21.6 na podatelně žádost o informace. V rozhodnutí generálního sekretáře nebyly uvedeny žádané informace s odůvodněním, že údajně předseda Ústavního soudu ČR vycházel v rozhodování pouze z odůvodnění napadaných usnesení č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, kde však žádné odůvodnění není uvedeno, což je opakovaně napadáno! Kromě mnoha dalšího (viz žádost o informace) chybí v odůvodnění ústavní konformita porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech, jejichž porušení doložil 11. 5. 2011 soudní znalec v oboru soudního lékařství – viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ - citujme „… byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku….“ Současně bylo opakovaně doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství a policie tyto zločiny zakazují vyšetřovat od roku 2009 do dnešních dnů.
8.    Z rozhodnutí generálního sekretáře vyplynulo (viz též první prolhané usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 a další), že když soudci označují lživě konopí prekurzorem, je to prý údajně právem svobodné rozhodovací pravomoci soudce, když jde o vědomou lež a popření zákona o prekurzorech atd. atd.
9.    Citujme první vědomě nepravdivé  usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy jen cynicky odkázáno přes doložené důkazy zvůle: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….. Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"
10. Je proto velmi důvodné a opodstatněné podat návrh na kárná/trestní řízení na tyto soudce podvodníky, neboť uvedení soudci jsou také důkazy doložení spolupachatelé zločinů dle § 401 a 144 trestního zákoníku!

Podnět a stížnost je podáván zástupcem nevládních organizací asociace Open Royal Academy a členů Evropské konopné církve, jejichž opakovaný trestní podnět na zločinecky jednající státní zástupce a soudce podávaný opakovaně od roku 2009 (prvních 5 let s marnou žádostí o policejní ochranu), nyní ze dne 14. 5. 2016 – viz  http://ustavni-soud-dukazy.blogspot.com/ - byl opětovně zakázán šetřit vrcholovými kontrolními strukturami policie, viz   rozhodnutí Policie ČR ze dne 2.6.2016 č.j. PPR 15154 -2/ČJ- 2016- 990210-PD doložené na http://ministerstvo-vnitra.blogspot.com/ a opětovně odmítavého rozhodnutí státních zastupitelství, nyní VSZ v Praze dne 27.6.2016 pod čj. 2639/2016 - 50 na http://vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com/ Poslední odmítavé rozhodnutí policie dané a další trestní podněty (7) rovněž vůbec nereflektovalo a popřelo doložené důkazy dokládané Policii Praha III opakovaně od roku 2011, viz 16. 6. 2016 č.j. KRPA-35342-39/ČJ-2016-001391 na http://bezbarierovaskola.blogspot.com/ K ochraně základních práv k tomuto mafiánskému justičně exekutivnímu organizovanému zločinu zkorumpovaných státních zástupců a soudců a ministrů spravedlnosti na výročí sv. Bastily dne 14.července 2016 registruje přípravným výborem více než 300 oprávněných věřících občanů (nejstarší je ročník 1921) na MK ČR Konopnou církev, viz www.konopnacirkev.cz  

K oslavě posla kultury vzdělanosti Cyrila a Metoděje Jana z Husi dne 6. června 2016 jménem poškozených občanů a nevládních organizací podává oprávněná osoba Dušan Dvořák, MMCA, předseda