Ministr spravedlnosti žádost o informace dle zákona o informacích a opakovaná stížnost na průtahyCannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen Open Royal Academy,http://www.europe-cannabis.eu/

Ministr spravedlnosti a ministerstvo spravedlnosti  ČR


Věc: žádost o informace dle zákona o informacích a opakovaná stížnost na průtahy a nešetření doložených zločinů soudců a státních zástupců a lživých a zločiny přehlížejících rozhodnutí pracovníků odboru dohledu ministerstva spravedlnosti


1)   Protože advokát neví, sdělte prosím, zda je právně přípustné napadnout ústavní stížností rozhodnutí předsedy Nejvyššího a Ústavního soudu a ministra spravedlnosti nezahájit kárná řízení s podvodníky kryjícími zločiny  – soudci na NS a ÚS a pracovníky odboru dohledu? Viz www.constitutional-court.blogspot.com Je proti tomuto nějaký opravný prostředek? Předsedovi NS a US a ministrovi spravedlnosti bylo přitom opakovaně od roku 2012 doloženo, že níže uvedenou justiční korupci a kartel všechny stupně justice a exekutivy roky zakazují vyšetřovat včetně nejvyššího státního zástupce a doložme to nejčerstvějším rozhodnutím podvodníků na VSZ v Praze dne 26. 6. 2016 čj. 2639/2016 www.vrchni-statni-zastupitelstvi.blogspot.com sdělující, že věc je v kompetenci ministra spravedlnosti, když se VSZ v Praze stejně jako VSZ Olomouc a nižší SZ v Praze, Brně a Olomouci vůbec nevyrovnalo s věcně popsanými trestnými podněty a důkazy. Citujme proto první vědomě nepravdivé  usnesení č.j. II. ÚS 664/12 k vědomě nepravdivému usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011, na které je vždy jen odkázáno při současném doložení trestných činů soudců a státních zástupců dle čtvrtého odstavce § 149 trestního zákoníku: „Ústavní soud porušení základních práv a svobod neshledal ….. Dovolací soud podrobně objasnil, z jakých důvodů nepředložil Soudnímu dvoru k rozhodnutí předběžnou otázku. Učinil totiž závěr, že zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách, není technickou normou, kterou je třeba nahlásit podle směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34, o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů s tím, že takový postup je vyloučen již s ohledem na ustanovení § 1 odst. 1 uvedeného zákona, podle něhož povinnosti stran zacházení s prekurzory a pomocnými látkami vykonává podle přímo použitelných předpisů Evropských společenství členská země"


2)   Lze uvedené jednání soudců Nejvyššího soudu označit jako „nevhodné chování soudních osob a narušování důstojnosti soudního řízení“, když soudci řady senátů Nejvyššího soudu opakovaně nepředali věc k projednání jedinému oprávněnému zákonnému soudci, kterým je Soudní dvůr a vědomě lhali, že konopí je prekurzor, čili snižovali důstojnost soudu jako se dělo běžně za bolševika. Opakujme: Soudci NS a potažmo pracovníci dohledu zcela vědomě v rozhodnutích uvedli lež, že konopí je prekurzor a spor Soudní dvůr nemusí šetřit. To je v rozporu se zákonem o prekurzorech, judikaturou a přírodovědnými fakty Soudci Ústavního soudu tuto vědomou lež nižších soudů opakovaně pokryli včetně předsedy odmítajícího podat kárný / trestní podnět na tyto podvodníky na Ústavním soudu. Viz č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16 Pravděpodobně takto rozhodl Nejvyšší soud opět dne 30. 5. 2016 v řízení č. j. 6 Tdo 323/2016, tedy že konopí je prekurzor a věc nemá řešit Soudní dvůr a zločiny nejsou zločiny atd. atd. atd.
3)   Je pravdou tvrzení advokáta poškozených uvedenými rozhodnutími Ústavního a Nejvyššího soudu, že pokud ministr spravedlnosti, předsedové Nejvyššího Ústavního a Nejvyššího soudu, Evropská komise a Evropský soud pro lidská práva opakovaně odmítají danou věc nechat řádně prošetřit, odmítají věc předat Soudnímu dvoru a tvrdí nepravdivě, že konopí je prekurzor, že nelze základní právo na spravedlivý proces a vyšetření spáchaných zločinů vymáhat? Pokud existuje řešení, toto sdělte. 


4)   Pokud je řešením čl. 23 Listiny základních práv a svobod, čili právo občana na odpor, sdělte, jaké jsou dle judikatury a mezinárodních úmluv hranice jiného než právního řešení tohoto justičně exekutivního kartelu s tragickými dopady na občany a celou společnost. 


5) Opakovaná stížnost: Ministr spravedlnosti se dodnes nevyjádřil k opakovaně napadaným rozhodnutím č.j. MSP - 133/2016-OJD-DOH – viz www.ministerstvo-spravedlnosti.blogspot.com/  - buď a) mentálně nezpůsobilých úředníků odboru dohledu Mgr. Radka Visingera a JUDr. Iriny Sobotkové, nebo b) vědomých spolupachatelů zločinů zakazujících podat dovolání z podnětu ministra na porušení zákona a dělajících ze sebe úplné idioty, kteří neumí česky, nerozumí významu slov a neznají právní řád. Odkdy je netrestný skutek zabití a týrání člověka zkorumpovanými a cynickými soudci a státními zástupci, jak doložil soudní znalec již 11. 5. 2011 a bylo doloženo opakovaně justici i exekutivě a premiérovi, ministru vnitra a ministru spravedlnosti – viz www.vlada-cr.blogspot.com, když tento zločin je dostatečně věrně popsán v 4 odstavci § 149 trestního zákoníku! Odkdy je konopí prekurzor, což je kardinální lež justice zakazující předat věc Soudnímu dvoru! Naposledy bylo Mgr. Radkem Visingerem rozhodnuto 9. 6. 2016 a opět nedošlo k vyrovnání se s důkazy. Odkdy nemusí vysoký úředník ministerstva umět chápat smysl textu, odkdy neví, že když se podívá na vyhledavače na www.usoud.cz najdete tam všechna č.j. rozhodnutí okresních, krajských, vrchního a nejvyššího soudu, viz bod 2.  Dále dodnes MSp nevydalo rozhodnutí (téměř 2 měsíce po lhůtě!) v řízení s OS Praha 3 č.j. stěžované dne 8. 6. 2016 přímo na podatelně ministerstva spravedlnosti!
Ke 240 výročí Nezávislosti a vyhlášení deklarace práv člověka dne 4. července 2016

Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 


 PS. Dovolujeme si níže doložit úryvek ze stížnosti zřizovatelů Edukativní konopné kliniky na rozhodnutí předsedy Ústavního soudu rozhodnutí předsedu ÚS ze dne 23. 6. 2016 č.j. SPR ÚS 530/16 nezahájit kárná řízení, viz www.constitutional-court.blogspot.com


1)    V rozhodnutí nebyly uvedeny žádané informace s odůvodněním, že předseda Ústavního soudu ČR vycházel v rozhodování pouze z odůvodnění napadaných usnesení č. j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15, III. ÚS 396/16, kde však žádné odůvodnění není, což je opakovaně napadáno! Například vůbec zde kromě mnoha dalšího (viz žádost o informace) není odůvodnění údajné ústavní konformity doloženého porušení čl. 2 a 3 Evropské úmluvy o lidských právech (práva na život a zákaz mučení), jejichž porušení doložil již 11. 5. 2011 také soudní znalec v oboru soudního lékařství – viz http://vlada-cr.blogspot.cz/ - citujme „… byli zabiti a zmrzačeni nevinní lidé ….. chybí 90% zkonfiskovaného majetku….“ Současně bylo v ústavních stížnostech opakovaně doloženo, že všechny stupně státních zastupitelství a policie tyto zločiny zakazují vyšetřovat od roku 2009 do dnešních dnů.

2)    V rozhodnutí bylo opětovně zcela mylně uvedeno, že vědomá nepravda soudců ve výše uvedených usneseních potvrzujících údajnou správnost usnesení NS č.j. 8 Tdo 1231 /2011 nepředat porušení mezinárodního práva Soudnímu dvoru s odůvodněním, že konopí je prekurzor, viz příloha, je údajně právem svobodné rozhodovací pravomoci soudce, když jde o popření fyzikálně chemických vlastností konopí a hrubý rozpor se zákonem o prekurzorech, kde konopí pochopitelně není uvedeno. Tzn., že Země je opětovně placatá a můžeme justicí - inkvizicí upalovat kacíře, když budou říkat, že se Země točí kolem Slunce?

 3)   Právě proto je důvodné na tyto soudce podat návrh na kárná/trestní řízení.