Předseda ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona o soudech a soudcíchIng. František Dvořák, nar. 10. 4. 1936, Přichystalova 180/14, 77200 Olomouc


Předseda ústavního soudu
JUDr. Pavel Rychetský
Joštova 8
660 83 Brno 2


Věc: Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu dle § 174a zákona o soudech a soudcích a připojení se k návrhu nevládní organizace Art Language Factory,o.s. ze dne 8. 5. 2016 na kárné řízení s označenými ústavními soudci


Nejpozději do 6. 1. 2016 předseda ústavního soudu obdržel moji stížnost jménem asociace Open Royal Academy realizující výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) na nevhodné chování ústavních soudců Ludvíka Davida, Kateřiny Šimáčkové a Davida Uhlíře snižující vážnost a čest nejen Ústavního soudu, ale celé české justice, kteří opětovně bez jakéhokoliv odůvodnění s odkazem na důkazy vyvrácené vědomě mylné rozhodnutí Nejvyššího soudu č. j. 8 Tdo 1231/2011 (viz II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14) opětovně odmítli meritorně projednat právně přípustnou ústavní stížnost I. ÚS 2431/15, totéž pak opětovně dne 14.14.2016 učinili ústavní soudci Josef Fiala, Jan Filip a Radovan Suchánek v rozhodnutí č.j. II. ÚS 3196/15, na které podávám tímto rovněž stížnost na nevhodné chování a věřím, že ústavní soudci posuzující další ústavní stížnost zakladatelů odborné společnosti Konopí je lék,o.s. č.j. III.ÚS 396/16, kterou rovněž žádají stovky občanů veřejně a naléhavě projednat a vyloučit ústavní soudce rozhodující dosud vždy vědomě mylně a bez odůvodnění a řádného meritorního projednání právně přípustných ústavních stížností členů výzkumu.  Je bezesporu velice nevhodným chováním ústavního soudce a naprostou ostudou české justice, když soudce dokonce i Ústavního soudu zcela vědomě popírá fyzikálních veličiny, pojmy a judikaturu, když přes doložené důkazy soudce vědomě nepravdivě tvrdí, že 

Konopí je údajně prekurzor, že  2) Nařízení ES o prekurzorech bylo údajně transponováno do zákona o návykových látkách, a že 3) Zákon o návykových látkách (ZoNL) údajně není technickým předpisem k výrobě konopí jako léku, aby nedošlo k rozhodnutí Soudním dvorem EU, jak je od roku 2010 marně členy výzkumu Konopí je lék (Cannabis is The Cure) žádáno.

Že konopí není prekurzor vylučuje také judikatura Nejvyššího soudu č.j. 3 Tdo 687/2006 ve věci rozlišení pěstování konopí a výroby konopných drog dle práva OSN již od roku 1965, resp. 1961, což bylo potvrzeno nálezem Ústavního soudu č.j. II. ÚS 254/08 a v roce 2008 znovu judikatura Nejvyššího soudu ve věci netrestnosti cannabisterapie č.j. 3 Tdo 52/2008 (viz Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek č. 9/2008) Doložme, že z právních vět odkazovaných rozhodnutí: " ... protože konopí je samo o sobě omamnou a psychotropní látkou, není jeho pěstování výrobou drog…" explicitně vyplývá přírodovědný fakt, že konopí není pomocnou látkou k výrobě nějaké (jaké?) drogy a tedy prekurzor, ale je samo o sobě medicínsky užitečnou bylinou, a to mnohdy s minimem nákladů na zpracování na cílené léčivo do mastí, tinktur, spray, tobolek, čípků, kapek apod. Stejně tak nebylo nikdy nikým doloženo, že neomamné konopí není léčivé, naopak. Viz studie léčby epilepsie, schizofrenie, rakoviny, autismu, těžké nespavosti nebo diabetes.

Rozhodnutí MZ ČR ze dne 14. 3. 2016 č.j. MZDR 14780/2016-4/MIN/OVA explicitně bod po bodu vyvrátilo tyto všechny výše uvedené vědomé nepravdy justice, viz  http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/
 

Přestože je pěstování konopí dovolené do 100 m2 bez hlášení a bez povinnosti pěstování EU uznaných odrůd, ještě v roce 2016 nemá policie žádnou normu, jak určit neomamné a omamné konopí a měří obsah THC dle zvůle policie v každém kraji jinak, důkaz rozhodnutí předsedy NS dne 21.4.2016 č.j. Zin 38/2016 uvedené na http://nejvyssi-soud.blogspot.com/  Citujme: "...Nejvyšší soud dosud problematiku vážení rostlin a způsobu měření THC v něm obsaženém v judikatuře neřešil. Trestním kolegiem NS ani plénem NS nebylo dosud zaujato stanovisko k otázkám, jakým způsobem mají orgány činné v trestním řízení správně vážit zajištěné rostliny konopí a jakým způsobem mají následně v těchto rostlinách měřit obsah THC.

 

Protože ani na mou stížnost na průtahy šetření stížnosti na chování ústavních soudců ze dne 28.3.2016 nebylo předsedou ústavního soudu reagováno a stejně tak nebylo vůbec Ústavním soudem dosud reagováno na mou a manželčinu žádost ze dne 20.4.2016 o naléhavé a veřejné a především meritorní projednání další ústavní stížnosti č. II. ÚS 396/2016 a také č.j. II. ÚS 1091/2016, podávám tímto návrh na určení lhůty projednání stížností na naprosto nevhodné chování výše označených ústavních soudců.  

 

Připojuji se k návrhu členů asociace Open Royal Academy (Art Language Factory,o.s.) ze dne 8. 5. 2016 (supervize Cannabis is The Cure, z.s.) k zahájení kárného řízení s označenými ústavními soudci, kteří od roku 2012 vydávají výše označená nedůvodná rozhodnutí a odmítají meritorně projednat právně přípustné stížnosti členů výzkumu stejně jako od roku 2012 Evropský soud pro lidská práva a Evropská komise.

Žádám, abych byl zpraven o přijatých opatřeních.

V Olomouci dne 10. 5. 2016                                  František Dvořák