Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc je dne 14.4.2016 opětovně žádán šetřit spáchané zločiny s doloženými důkazyCannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc

Věc: 1) zpětvzetí níže uvedené stížnosti na nevydání informace KSZ Brno a 2) žádost o přezkum a dozor VSZ Olomouc při kontrole vědomě účelových a nepravdivých tvrzení KSZ Brno, KSZ Olomouc a OSZ Prostějov, že se snad kdy justice vyrovnala s doloženými spáchanými zločiny (§§ 401 a 149 odst. 4 TZ) prostějovských soudců a státních zástupců a že trestní řízení proti této organizované zločinecké skupině je údajně nedůvodné a 3) povolení návrhu na zahájení obnovy třetí konfiskace v roce 2011 a 4) návrh na zahájení kárného/trestního řízení s danými pachateli   
Add 1) Vzhledem k tomu, že jsme na naši žádost o informace dnešního dne od  KSZ Brno obdrželi rozhodnutí ze dne 13.4.2016  č.j. SIN 16/2016, je naše stížnost nedůvodná a bereme ji zpět!

Add 2,4) Rozhodnutí KSZ Brno ze dne 13.4.2016  č.j. SIN 16/2016 však potvrzuje, že rozhodnutí KSZ Brno č.j. 40/2015 a 42/2015 jsou vědomě a účelově nepravdivá a zde odkazovaná usnesení NS sp. 11 Tdo 181/2015 a sp. zn. 8 Tdo 1231/2011 žádné informace – důkazy o vyrovnání se se spáchanými zločiny prostějovských soudců a státních zástupců neobsahuje, jak bylo ze strany KSZ Brno a KSZ Olomouc opakovaně vědomě lživě tvrzeno a není proto tedy také pravdou letité tvrzení KSZ Brno (naposledy opětovně dne 4.4. 2016 č.j. 1 KZN 1922/2015-56) a KSZ Olomouc (naposledy opětovně dne 5.4. č.j. 2KZN 3023/2016-14), že šetření zločinů spáchaných soudci a státními zástupci §§ 401 a 149 odst. 4 TZ je  nedůvodné a že vyšetřování skončilo a my máme na tyto zločiny zapomenout. Na straně ČR je doložen letitý zločin krytý spolupachateli na vyšších SZ, na naší straně celospolečenský prospěch. 

Add 2- 4) Označení podezřelí spolupachatelé z OSZ Prostějov opětovně odmítli jak obnovu řízení třetí ospělovské konfiskace v roce 2011 (29. 2. 2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207, státní zástupkyně Bártlíková) i přes doložené nové skutečnosti a důkazy (1) policie určuje vzorek konopí k měření obsahu THC v každém kraji jinak a vždy v rozporu se zákonem, 2) nedůvodnost zpochybňování právní způsobilosti Dušana Dvořáka doložena znaleckým posudkem a posudkem soudem určené lékařky a bylo doloženo, že 3) konopí není prekurzor a NS tedy musel položit předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, které by prokázaly nevymahatelnost předpisu z unijního práva) stejně jako OSZ Prostějov opětovně odmítl námitky na otázky znalci (11.4.2016 č.j. ZT 397/2015-86, státní zástupce Černík), ve kterých bylo k šestému obvinění Dušana Dvořáka od roku 2010 za porušení § 283 TZ zcela po právu a v souladu s ověřením  §§ 28 a 31, odst. 1 TZ Dušanem Dvořákem žádáno znalecké prošetření způsobených zločinů naplňujících ustanovení §§ 401 a 149 odst. 4 TZ a doložených opakovaně znalcem MUDr. Radkem Matlachem a zakázaným spolupachatelkou státní zástupkyní Kezniklovou šetřit dne 16.6.2011 č.j. 1 ZT 11/2010-195 a následně zakazované prošetřit všemi stupni SZ do dnešních dnů.

Vrchní státní zástupce VSZ Olomouc je opětovně žádán přikázat prošetřit spáchané zločiny policií a přikázat prošetřit spáchané zločiny znalcem a podat návrh na kárné/trestní řízení s označenými podezřelými spolupachateli, resp. organizovanou zločineckou skupinou dosud krytou justicí i všemi stupni SZ, viz příloha. 

K prošetření a důkazům přiložte rovněž rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví, Policejního prezidia a Nejvyššího soudu, které jste obdrželi dne do elektronické podatelny, a to dne  14. 4. 2016 a zaevidované pod běžným číslem 2242/2016 s celkem 9 přílohami a dne  13. 4. 2016  a zaevidované pod běžným číslem 2241/2016 s celkem 4 přílohami
 
V Olomouci dne 14. 4. 2016 – elektronicky a poštou

Dušan Dvořák, MMCA

Příloha

Důkaz vědomě nezákonného rozhodnutí Nejvyššího státního zastupitelství ignorujícího důkazy o spáchaných zločinech proti lidskosti páchaných s důsledky dle §§ 401a 149 odst. 4 trestního zákoníku zakazovaných šetřit všemi stupni státních zastupitelství od roku 2005, resp. 2009, aktuálně pak ze dne 29. 2. 2016 č.j. 6NZ 1066/2016-8, 4.3.2016 č.j. 4NZN 809/2016-7 a 10.3.2016 č.j. 4 NZN 807/2016-10 najdete na http://nejvyssi-statni-zastupce.blogspot.com /
 
Důkaz, že Policie ČR, ani ministr vnitra údajně nemohou při (ne) šetření trestních oznámení nic dělat, protože státní zastupitelství věc šetřilo a je policii nadřazené (šetřit zločiny státních zástupců a soudců se nesmí?), kdy takovouto argumentaci rovněž uvedl rovněž (opakovaně) ÚOOZ, kam byli jako  jedinému policejnímu orgánu poškození odkázáni (opakovaně) GIBS, najdete na http://ministr-vnitra.blogspot.com/ (aktuálně pak rozhodnutí ministerstva vnitra ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016)

Důkaz nezákonného jednání ministrů spravedlnosti odmítajících od roku 2012 zahájit kárné/trestní řízení a předat nezákonné jednání justice a SZ Nejvyššímu soudu k prošetření najdete na http://ministr-spravedlnosti.blogspot.com/  (aktuálně pak rozhodnutí ministerstva spravedlnosti ze dne 8.2.2016 č.j. MSP-136/2016-OJD-DPH a ze dne 9.3.2016 č.j. MSP-418/2015-OD-SPZ/12)
Příloha
Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
KSZ Brno a OSZ Prostějov
Podáváme tímto stížnost na průtahy s vydáním informací zaslaným dne 26. března 2016 - viz níže. Dodatky k vašemu zákonnému rozhodnutí jsou uvedeny v příloze v rozhodnutí MZ ČR, NS a Policie ČR vyvracející vaše letité bludy a dokazující váš organizovaný zločin. Přílohy zaslány toliko emailem

13. 4. 2016           Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady 

Příloha

Od: Open Royal Academy <openroyalacademy@gmail.com>
Datum: 26. března 2016 7:15
Předmět: Naléhavé
Komu: podatelna@osz.pro.justice.cz, podatelna@ksz.brn.justice.cz


Cannabis is The Cure, z.s. IČ: 26670 232, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

KSZ Brno a OSZ Prostějov

Kontext zákonného požadavku:
Dne 29.2. 2016 pod číslem jednacím 1 ZT 55/2012-207 podezřelá pachatelka zločinů proti lidskosti st. zástupkyně Bártlíková uvedla, že nepovolí obnovu 3 konfiskace konopí v Ospělově v roce 2011, protože šlo o trestný čin, aniž byl doložen ve spisu jediný důkaz o páchání trestního činu dle §§ 28 a 31 Trestního zákoníku vylučujícího trestnost skutku. 

V souladu se zákonem o informacích vás k Bílé sobotě a 8 výročí zveřejnění výzkumu Konopí je lék a zprovoznění www.konopijelek.cz na Velký pátek žádám, doložte důkazy, zda a jak se OSZ Prostějov a KSZ Brno a Ústavní soud ČR vyrovnal s těmito důkazy ve spisu, že 

1. státní zástupkyně Bártlíková se spolupachateli na OS Prostějov a KS Brno rozhodnutím o konfiskaci spáchala zločiny dle §§ 401 a 149 TZ  ve čtvrtém odstavci doložené i soudním znalcem Matlachem a zakázané spolupachatelkou Kezniklovou vyšetřovat.

2. Že policie změřila na obsah THC alespoň 1 rostlinu konopí dle zákonné definice vzorku konopí a naměřila nad limit v celém objemu rostliny konopí u více než 5 rostlin konopí – viz §§ 289 TZ a vládní nařízení 455/2009 Sb. s přílohou dva (5 kytek) a 1. A. 1. definující konopí povolení pěstovat bez oznámení od 20. 4. 2004 do 100 m2 dle § 29 ZoNL, anebo alespoň jednou ze zákonných definic konopí dle § 2 ZoNL, anebo alespoň dle definice unijní normy (60x30 ks vrcholíků atd.)

3. Že tvrzení KS Brno a NS a ÚS z prvního trestního řízení, že konopí je prekurzor, je doloženo důkazem k porušení unijního práva Viz důkazy justičně exekutivní korupce stručně s čísly jednacími policie a MZ ČR k prekurzoru a unijnímu právu http://openroyalacademy.blogspot.com/

26. března 2016           Dušan Dvořák, MMCA