Odvolání proti rozhodnutí OS Praha 3 ze dne 24.3.2016 č.j. 53 Si 33/2016Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 26670232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Obvodní soud pro Prahu 3

Věc: Odvolání proti rozhodnutí OS Praha  3 ze dne 24.3.2016 č.j. 53 Si 33/2016

1)    Není pravdou tvrzení povinného, že žádost byla podána 3.3.2016, když pravdou je, že dne 3.3.2016 bylo stěžováno nevydání informací (viz spis) a dne 21.3.2016 byla podána stížnost předsedovi OS Praha 3 na nevhodné chování soudních pracovníků, neboť tito nevydali stížnost odvolacímu orgánu., tedy MSp. Příloha: Důkaz číslo 1.
2)    Není pravdou tvrzení povinného k žádosti číslo 1, že se žalobci ptali na správní řízení vedená soudkyní Písaříkovou. Ptali se na řízení soudní (trestní, civilní) a správní. Důkaz číslo 2.
3)    Je zcela nesrozumitelné, zda z odpovědi na žádost číslo dva lze dovodit odlišné tvrzení od tvrzení OSZ Praha 3 a MSZ v Praze, a totiž, zda skutečně N.Z. okopírovala a uhradila za kopie ze spisu 1780 Kč dne 29. 8. 2012. SZ tvrdí, že šlo  ze strany OS Praha 3 o písařskou chybu. Vzhledem k tomu, že jde o klíčovou informaci pro trestní řízení, je potřeba ji sdělit zcela explicitně.
4)    V žádosti číslo tři/tři jsme se ptali, zda si lze pro jiné řízení u jiného soudu vyžádat jako důkazní materiál daný spis od OS Praha, nechceme nahlížet do spisu.
5)   Odvolací orgán je žádán nařídit povinnému vydat pravdivé a zcela jednoznačné informace.

V Olomouci dne 11. 4. 2016                         Mgr. Ivan Chalaš