Olomoucký kraj k nevydávání informací MěU Konice

Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc

Krajský úřad Olomouckého kraje

Věc: stížnost na nevydávání informací MěU Konice

Vyžádal jsem na MěU Konice níže uvedené informace, MěU Konice informace v zákonné lhůtě nevydalo. Žádám odvolací orgán, aby informace nařídil povinnému vydat.
Žádost byla v souladu s judikaturou zaslána elektronicky, stížnost je zaslána elektronicky a poštou povinnému.

V Olomouci dne 9. 3. 2016                 Dušan Dvořák, MMCA
Právní řád k průtahům:
Jednou ze základních zásad činnosti správních orgánů je zásada rychlosti správního řízení. Ustanovení § 6 odstavec 1 správního řádu stanoví, že správní orgán vyřizuje věci bez zbytečných průtahů.  Ustanovení § 6 odst. 1 správního řádu stanoví, že nečiní-li správní orgány v zákonné lhůtě, popř. v přiměřené lhůtě, když není lhůta stanovena, použije se § 80 správního řádu nazvaného „Ochrana před nečinností. V souladu s dikcí správního řádu (§ 1 odst. 1) se ochrana před nečinností týká všech správních úkonů včetně stížností.

Ústavním základem ochrany před nečinností správního orgánu je především čl. 38 odstavec 2 Listiny, kdy má každý občan právo, aby jeho věc byla projednána „bez zbytečných průtahů“. Toto ustanovení úzce souvisí s čl. 36 odstavec 1 Listiny, kdy má každý právo domáhat se stanoveným způsobem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu.
Tímto jiným orgánem je bezesporu orgán veřejné správy.   
K nečinnosti se vyjádřil opakovaně ústavní soud: viz nálezy Ústavního soudu ČR sp. zn. IV.ÚS 114/96 ze dne 25.9.1997, II.ÚS 366/96 ze dne 1.10.1997, IV. ÚS 690/01 ze dne 27.3.2003. Dále i mezinárodní úmluvy, jež jsou nadřazené českému právu, stanoví, že průtahy jsou nezákonné a odporují právu na spravedlivý proces či řízení. Např. čl. 41 odstavec 1 Charty základních práv Evropské unie nebo čl. 6 odstavec 1 Úmluvy o lidských právech.
Dušan Dvořák, MMCA, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 779 00 Olomouc
Město Konice
Komise pro pojednávání přestupků
Žádost o informace

Sdělte prosím
zda jsem byl kdy od roku 2008 za 1) veden u přestupkové komise jako obviněný, nebo zda 2) jsem podal přestupkové komisi podnět jako fyzická osoba nebo zástupce právnické osoby. 
Pokud ano, označte prosím za 3) ustanovení přestupkového zákona, které mi bylo kladeno za vinu a datum skutku, stejně tak pokud jsem byl za 4) podavatelem podnětu k přestupkovému řízení a 5) pokud bylo řízení více, tyto označte samostatně a označte 6), kdo mne označil za viníka, nebo 7) naopak koho jsem kdy a v jakých ustanoveních označil za viníka já a v jaké konkrétní věci a rozlište prosím 8) podaní podnětu jako fyzické a právnické osoby v obou případech.
9) Sdělte, zda jsem byl kdy přestupkovou komisí odsouzen a byla mi vina prokázána, 10) pokud jsem byl odsouzen vícekrát, toto prosím označte samostatně.
11) Pokud se naopak podařilo prokázat z mého podnětu vinu občanům, které jsem označil (neuvádějte prosím celá jména a identifikační údaje, jen funkce v dané právnické osobě jako zastupitel obce, starosta, předseda nebo člen spolku apod.), 12) uveďte, jaké ustanovení přestupkového zákona byly označeny za porušené a jak bylo pravomocně rozhodnuto.  13) Pokud bylo řízení více, tyto označte samostatně.
14) Pokud by k rozhodnutí v přestupkovém řízení došlo ukončením z důvodů časové lhůty k projednání, sdělte, 15) zda jsem – kdy a ve kterém řízení - způsoboval průtahy řízení, aby byla věc řádně projednána a s přestupkovou komisí nespolupracoval. 
Můžete-li, uveďte prosím před rozhodnutím vlastní text žádosti. 
Děkuji za váš čas a zájem
21. 2. 2016
Dušan Dvořák, MMCA

Městský úřad – stavební odbor - Konice
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

Věc: žádost o informace dle 106/1999 Sb
Dne 2. 1. 2016 jsme podali (opakovaně) níže uvedenou stížnost v předmětné věci na nevydání rozhodnutí k vydržení majetků, ač toto zákon úřadu umožňuje a odkázali jsme na příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Sdělte, pod jakým číslem je stížnost řešena a jakým kontrolním odborem a kdy můžeme očekávat rozhodnutí
Přerušení řízení stavebního řízení po půl roce nečinnosti na základě našeho stížnostního podání dne 4.1.2016 s tímto nemá nic společného, neboť jsme k vydržení majetků doložili dostatečně průkazné důkazy a písemná svědectví původních majitelů.
Děkuji
Dne 8. 2. 2016
Dušan Dvořák, nar. 12.1.1962, Tylova 2/963, 77900 Olomouc

Manžele Dušan a Radomíra Dvořákovi, Tylova 2/963, 779  00 Olomouc
Městský úřad – stavební odbor - Konice
Masarykovo nám. 27, 798 52 Konice

 Věc: Stížnost na průtahy  řízení č.j.  STU.13/2014/HMR a č.j.: KON 3357/2015 ve spojení s č.j.: KON 3560/2015, rozhodnutí ze dne 1. 4. 2015

Uvedené stavební řízení o změně trasy plotu v našem vlastnictví na námi 40 let vydržených majetcích naší nemovitosti 798 55 Ospělov 6 bylo zahájeno na popud souseda a zastupitele Ing. Josefa Popelky 798 55 Ospělov 23 v kopii v roce 2013, dne 7. 4. 2015 jsme opětovně podali s vědomím obce v kopii odvolání a žádali povinný orgán o vydání rozhodnutí o vydržení daných označených majetků.
Vysvětlete průtahy stavebního řízení a uveďte stávající právní situaci účastníků řízení, viz níže právní poučení. 
V Olomouci dne 2. 1. 2016 
Pevné zdraví a úspěšný nový rok přejí  Dušan a Radomíra Dvořákovi, účastníci řízení