KSZ Brno Statutární zástupce/kyně Krajského státního zastupitelství v Brně


Dne 15. března 2016 12:47

Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101 Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Statutární zástupce/kyně
Krajského státního zastupitelství v Brně

Věc: žádost o informace /stanovisko spojené případně s návrhem na zahájení kárného/trestního řízení s níže a v přílohách označenými státními zástupci a soudci NS a NSZ a KSZ a KS v Brně pro napomáhání, schvalování a podněcování páchání zločinu dle §§ 401 a 149 trestního zákoníku státními zástupci a soudci OSZ a OS Prostějov v letech 2009 - 2016
Kontext a důkazy žádosti.
1.    Dne 4. 3. 2011 vládě, 4. 5. 2011 policii a zejména a především dne 11. 5. 2011 soudu a státnímu zastupitelství a policii - viz příloha 1 obsahující 4 dokumenty – 5 stran listin -  doložil lékař – soudní znalec MUDr. Radek Matlach, že jednáním prostějovských soudců a státních zástupců došlo ke ztrátám na životě, zdraví a hmotných a nehmotných a základních právech občanů charakterizovaných trestním zákoníkem v §§ 401 a 149 odst. 4 ad.
2.    Důkazy o spáchaných zločinech a analogická odborná tvrzení jiných lékařů, svědků, zmocněnců a nemocných byla KSZ Brno doložena opakovaně - naposledy viz přílohy č.j. 1 KZT 131/2016, souhrnně pak jsou přezkumy a stížnosti a odvolání KSZ Brno v předmětné věci uvedena v rozhodnutí SIN 40/2015. Další důkaz viz např. příloha 2 obsahující v jednom dokumentu (4 strany ve 2) vyjádření MUDr. Aleše Skřivánka české a evropské justici, jedno ze dne 7. 11. 2012 a druhé ze dne 26. 8. 2014.
3.    VSZ Olomouc byly dne 10. 3. 2016 (podáno 11. 3. 2016) - viz příloha 3 obsahující 2 listiny – opětovně doloženy poškozenými společnostmi a poškozenými členy výzkumu jména označených prostějovských pachatelů a organizátorů zločinu, které odmítá policie a všechny stupně SZ šetřit od roku 2009 – do dnešních dnů i přes jednoznačné důkazy organizovaného zločinu.
4.    Za šestou konfiskaci výzkumnické farmy v Ospělově dne 3. 9. 2016 byl na pachatele z OSZ a OS Prostějov podán trestní podnět, které opětovně šetřil sám označený pachatel. KSZ Brno při přezkumu odmítavého rozhodnutí OSZ Prostějov ze dne 14. 10. 2016, rozhodlo, že ani policie, ani OSZ a OS Prostějov nepochybili, není důvod zahajovat trestní stíhání a že uvedené zločiny soudců a státních zástupců řešil a vyřešil Nejvyšší soud. Protože si nejen naše společnost jako poškozený člen a investor výzkumu a spolu zřizovatel Edukativní konopné kliniky v Praze není vědoma, že by tyto zločiny prošly projednáním soudu, natož Nejvyššího soudu ČR, bylo KSZ vedoucím výzkumu žádáno dle zákona č. 106/1999 Sb. doložit, jaká konkrétní řízení NS v této věci vedl a má na mysli. KSZ Brno v rozhodnutí SIN 42/2015  uvedlo, že tyto zločiny projednal  NS pod č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015. Protože toto rozhodnutí trpělo důkazní nouzí a bylo vědomě nepravdivé, rozhodnutí bylo stěžováno u VSZ Olomouc.  Jak je uvedeno na 3 stranách v příloze 4, VSZ Olomouc však dne 21.12.2015 označilo stížnost za nedůvodnou a uvedlo, že stačilo, že KSZ Brno uvedlo č.j. u NS. Nepravdivostí rozhodnutí KSZ Brno se VSZ Olomouc jako obvykle nezabývalo.
5.    Policejní prezidium opětovně uvedlo, že tyto zločiny soudců a státních zástupců není policie oprávněna šetřit. Viz příloha 5 se 2 stranami rozhodnutí Policejního prezidia ze dne 8. 3. 2016 – jeden dokument.

Žádost
Protože ani advokáti, ani členové výzkumu nenašli v rozhodnutích č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015 žádnou pasáž, která by se dotýkala odůvodnění omilostnění zločinů spáchaných soudci a státními zástupci, je povinný žádán doložit konkrétní pasáž rozhodnutí NS č.j. 8 Tdo 1231/2011 a č.j. 11 Tdo 181/2015., kde je konkrétně uvedeno, že tyto zločiny prostějovských soudců a státních zástupců NS a česká justice včetně ÚS projednala.

Návrh
Pokud tyto výše a v přílohách doložená tvrzení o zločinech  NS neprojednal a tvrzení KSZ v Brně č.42 SIN/2015 není pravdivé, žádáme vás o stanovisko, zda se státními zástupci a státními zástupkyněmi KSZ Brno v níže uvedených v rozhodnutích KSZ Brno čj. SIN 40/2015 za jejich jednání v letech 2009 - 2016 a dále SZ rozhodujících v KSZ Brno o č.j. 1 KZN 1922/2015, 2 KZN 1120/2015 a 1 KZT 131/2016 podáte/nepodáte návrh na zahájení trestního řízení. 

Zádost je bez příloh zaslána  poštou!

Dne 14. 3. 2016
Děkujeme
Vladimír Dopita, McA
oprávněná osoba žadatele
Dne 11. března 2016 15:13 Petr Charypar <charypar.petr@vlada.cz> napsal(a):
Vážený pane Dopito,

sdělujeme Vám, že Vaše níže uvedené dotazy doručené dne 22.2.2016, byly vzhledem k nepříslušnosti našeho útvaru postoupeny k vyřízení na Ministerstvo zdravotnictví  ČR, konkrétně na Inspektorát pro omamné a psychotropní látky a Státní ústav pro kontrolu léčiv - Státní agenturu pro konopí pro léčebné použití.

S pozdravem


JUDr. Petr Charypar

vládní rada
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Odbor protidrogové politiky

loga portálů úřadu vlády
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1

Kancelář: Nábř. L. Svobody 1222/12

T +420 224 003 861

www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
dotace-drogy.vlada.cz
www.drogy-info.cz


 
Komu:        posta@vlada.cz
Kopie:        podani@usoud.cz, radact@ceskatelevize.cz, Info <info@ceskatelevize.cz>, ctnamety@ceskatelevize.cz, posta@hrad.cz, urad@hrad.cz, info@konopijelek.cz, DGI-execution@coe.int, private.office@coe.int
Datum:        22.02.2016 15:01
Předmět:        Žádost Vládě ČR o informace/stanovisko
Kopie: Ústavní soud ČR, Prezident, Nejvyšší soud a Rada ČT a Česká televize


Naléhavé -  k dvěma aktivním ústavním stížnostem členů a investorů výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék) č.j. III.ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a stížnosti Evropskému soudu pro lidská práva  č. 57969/2015
 Žádost Vládě ČR o informace/stanovisko


Žádáme laskavě Vládu ČR vydat společné stanovisko exekutivy a naléhavě zkoordinovat žádost jako meziresortní rozhodnutí v gesci Vlády ČR (Meziresortní komise pro drogy), kdy povinnými je resort MV, MZ, MSP, MZE, MDO, MZV, MOP, MŠ, MŽP, Policie, Celní správa, SUKL a další povinní, neboť za nevyjasněného právního stavu musí lidé nalézat pravdu o legalitě konání v trestních a správních řízeních a výkladové stanovisko Vlády ČR je pro dané ústavní stížnosti rozhodné. Sdělte prosím a uveďte nejprve text žádosti


1)  
Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz, že Úmluva OSN o narkotikách z roku 1961 a) zakazuje bez licení a agentur pěstovat konopí na list a vrcholíky a b) zakazuje izolovat pryskyřice s obsahem THC z vrcholíků či květů a c) povoluje bez licence a agentur toliko zahradnické a průmyslové (na vlákna a semena) pěstování a zpracování konopí? Vždy když máte odlišné poznatky/informace/stanoviska, tyto uveďte.


 2)  
Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz, že pěstování a zpracování konopí na vrcholíky probíhá od vstupu do EU bez licencí a agentur a b) že licence byla prvně v roce 2015 udělena toliko firmě Elkoplast ve Slušovicích a Agenturou je od 1. 4. 2014 toliko SUKL/SAKL? Sdělte c) jaká je role Celní správy ve smyslu Agentury dle práva OSN, když je pěstování konopí na cannabis herba povolené? Vydává d) u pěstitelům nad 100m2/osobu licence, nebo se pěstování uznaných odrůd konopí toliko oznamuje?

3)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že rostlina konopí se nazývá Cannabis sativa, kvetoucí nebo plodonosné vrcholíky konopí se nazývají Cannabis herba a květy Cannabis flos? Nazývá se konopná pryskyřice Cannabis resina? Pokud tato terminologie není pravdivá, doložte prosím.

4)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že unijní norma pro odlišení omamného a neomamného konopí má vypracovánu podrobnou metodiku a období, ve kterém se a) může měřit obsah THC v určeném vzorku a b) dle vzorku k měření se měří obsah THC z nejméně 60 kusů 30 cm velkých vrcholíků, c) nikoliv z květů nebo semen nebo kořene či stonku konopí?

5)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že unijní norma určuje a) limitní obsah THC v plodonosných a kvetoucích vrcholících (cannabis herba) do 0, 2% THC, aby se b) daná odrůda stala uznanou odrůdou konopí zapsanou v odrůdových knihách  a c) pěstitel/výrobce dostával dotace dle země EU?

6)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že v Evropě neexistuje kniha medicínských odrůd konopí dle jejich složení a b) možnost zaregistrování odrůdy na terapii (daného) onemocnění c) ve vztahu k danému zcela odlišnému složení odrůdy konopí?

7)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že unijní ani žádná česká norma kromě konopné vyhlášky neurčuje nadlimitní či podlimitní nebo limitní obsah jiných kanabinoidů než THC a) v celé rostlině Cannabis sativa, b) v kvetoucích vrcholících nebo c) plodonosných vrcholících anebo jen d) v květech? Tzn., že daná rostlina konopí může obsahovat z kanabinoidů např. 0,01 %THC v celé rostlině nebo květu, ale třeba i více než 5ˇ% CBD, 7% CBC a 5% CBG v uvedených vzorcích a-c dle trojí definice konopí dle § 2 písmeno d) zákona o návykových látkách a čtvrté definice vzorku dle konopné vyhlášky a daná odrůda nebude zakázaná pěstovat a zpracovávat?

8)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že cannabis flos pro SUKL neprobíhá ve stejném režimu pěstování, zpracování a čistoty herby (nebo flos) jako jiných bylin vykupovaných např. dle normy v Herbě nebo SUKLem či farmaceutickými firmami? Je režim pěstování a sledování různých kritérií u konopí a jiných bylin legislativně stejný a stejný například pro potravinářství, nebo je u konopí volnější, nebo přísnější/nákladnější?

9)    Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že i neomamné odrůdy konopí s obsahem např. do 0,01 %THC v cannabis flos nebo herba a vyšším obsahem jiných kanabinoidů, jsou velmi léčivé?

10) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že neexistuje v Evropě autorita, která by vydával certifikáty k semenům odrůd konopí se zákonem povoleným obsahem a) do 0,3% THC v Cannabis flos, b) do 0,3% THC v  v Cannabis herba, c) do 0,3% THC v Cannabis sativa?

11) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že konopí není prekurzor?

12) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že ministerstvo zdravotnictví neumí doložit, zda, kdy a pod jakým číslem jednacím transponováno Nařízení ES o prekurzorech do zákona o návykových látkách? Umí MZ nebo MSp a MV ČR a Policie a Nejvyšší státní zastupitelství toto tvrzení doložit?

13) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že a) žádný státní orgán včetně vlády (viz § 289 trestního zákoníku) nechce odpovědět na otázku, zda je b) trestným činem toliko až více než pět rostlin konopí s nadlimitním obsahem THC a c) v jaké části rostliny je THC nadlimitní dle ZÁKONNÉ definice konopí? Je možné pouze d) přestupkovým právem řešit 5 pěstovaných rostlin bez povolení s nadlimitním obsahem THC (0,3% THC) e) v celé nadzemní části rostliny konopí, když takové konopí (Cannabis sativa) f) povoloval zákon od 20. 5. 2004 do 1. 4. 2013 pěstovat a zpracovávat bez hlášení a bez povolení g) a do 5. 1. 2012 byl limit obsahu THC určen vládní vyhláškou pro trestní právo ze vzorku konopí (Cannabis sativa) včetně kořene?

14) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že a) konopí pěstované do 100m2 nemusí splňovat charakteristiku uznané odrůdu s limitem do 0,2% v cannabis herba, ale může být b) s limitem do 0,3% THC v Cannabis sativa? Komu – jakému úřadu - se hlásí c) pěstování a d) zpracování genetik konopí do 0,3% THC v Cannabis sativa pěstovaných k účelům zahradnickým do  100m2,aby je policie nezkonfiskovala?

15) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že ani Vláda ČR neví, kdo je a) regulačním orgánem (jako u uznaných odrůd konopí Celní správa při pěstování nad 100m2/osobu), b) kdo určuje metodiku měření a c) kam je možné zaslat k registraci odrůd k zaknihování odrůdy konopí s obsahem do 0,3% THC v Cannabis sativa?

16) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že Nařízení ES nelze do zákona transponovat, že je již právem členské země v době vyhlášení Nařízení?
17) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že zcela jiný obsah účinných látek zvaných kanabinoidy je a) po homogenizaci celé rostliny včetně kořene, jiný b) po homogenizaci celé nadzemní části, jiný po homogenizaci c) pouze  kvetoucích, jiný d) plodonosných vrcholíků a e) nejvyšší obsah účinných látek včetně THC je v květu u těže odrůdy konopí?
18) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že konopí téže odrůdy může mít A) až 26 násobně odlišný obsah účinné látky THC? B) Je pravdou tvrzení znalců na www.konopijelek.cz, že konopí může mít rozdíl až 7% THC mezi horním a dolním vrcholíkem nebo květem u téže rostliny stejného druhu?

19) Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že a) pokusnické bádání s Cannabis sativa, cannabis herba a cannabis flos bylo b) do 1. 4. 2013 limitováno toliko zákazovými §§ 15 a 24 zákona o návykových látkách tykají se limitu THC v pěstovaném Cannabis sativa do 0,3 % THC a zákazu izolace pryskyřic s THC z jakéhokoliv konopí včetně konopí do 0,2% THC v cannabis herba?
20) Existuje farmakologicky významný rozdíl, jestliže terapeutická dávka např. 10 mg. THC v terapeutickém produktu (např. čaj se syceným olejem nebo mast) byla 60 násobně navýšena právě v koncentraci kanabinoidu THC v produktu na 600 mg THC jednorázové dávky jako se stalo v limitech dvou konopných vyhlášek během dvou let? Existují rizika při dávce 600 mg. THC orálního podání terapeutického produktu?

21) Je tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz , že konopí a) s vysokým obsahem THC b) má rizika a c) že níže uvedená věta znalce v roce 2014 při objevení 50% THC v cannabis flos je pravdivá? „Nezemřel by, úmrtí ve spojitosti s užitím konopí  není popsáno, ale mohly by jej postihnout deprese až halucinace, které by mohly přejít až v několikahodinové bezvědomí. Oproti běžnému konopí by totiž do sebe vpravil patnáctinásobně vyšší dávku, což by ovlivnilo kardiovaskulární systém a mozek.“
22)       
Je pravdou tvrzení znalců na
www.konopijelek.cz, že konopí a nejčastěji cannabis herba (včetně semen) působí terapeuticky jako celek (vlákna pro pyžama alergiků, kořen při otocích a jiných poruchách atd.), nikoliv samostatné izolované účinné látky jako THC nebo CBD atd., jejichž separace významně snižuje terapeutický potenciál?
Děkuji a jsem s díky a pozdravem Dne 22. 2. 2016                                Vladimír Dopita, McA, zmocněná osoba


http://bezbarierovaskola.blogspot.com/


Identifikace žadatele: Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, blog  
http://atelier-alf.blogspot.com/ a  web http://atelier-alf.eu/
--