Ministerstvo spravedlnosti ČR k trestné činnosti ČR

Od:Stašková Martina, Mgr. <MStaskova@msp.justice.cz>

Datum: 25. července 2017 13:42
Předmět: MSP-494/2017-OSV-OSV
Komu: "dusan.dvorak@konopijelek.cz" <dusan.dvorak@konopijelek.cz>

Vážený pane Dvořáku,
            k Vaší žádosti o informace ze dne 16. 7. 2017 uvádíme následující. Elektronické podání nazvané jako „trestní podnět a žádost o informace“ doručené dne 22. 10. 2016 (následně i osobně podané dne 25. 10. 2016) bylo v části týkající se trestního podnětu založeno bez dalšího, neboť jak již bylo v minulosti opakovaně sděleno, Ministerstvo spravedlnosti ČR není orgánem činným v trestním řízení a není tedy oprávněno k vyřizování trestních oznámení, kterým toto podání dle svého obsahu je.

            Připomínáme, že trestní oznámení obsahuje konkrétní skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin, přičemž je možné jej podat na kterémkoliv oddělení Policie ČR či státním zastupitelství. 

Státní zástupce ani policejní orgán coby orgány činné v trestním řízení nemohou v zásadě odmítnout přijetí žádného trestního oznámení. 

Tyto orgány mají naopak povinnost trestní oznámení přijmout a bez průtahů věc vyřešit.

            Veškeré výše uvedené skutečnosti byly obsaženy i v odpovědi Ministerstva spravedlnosti ČR ze dne 30. 11. 2016, sp. zn. MSP-901/2016-OSV-OSV, odeslané na e-mailovou adresu: info@konopijelek.cz.

            Nadto bylo v textu elektronického podání, na které se dotazujete, výslovně uvedeno, že se jedná o trestní podnět pro „NSZ ČR a PČR“.
S pozdravem
 
 
Mgr. Martina Stašková
oddělení styku s veřejností
sekce státního tajemníka
 
Ministerstvo spravedlnosti ČR
Vyšehradská 16, Praha 2, 128 10
tel.:      +420 221 997 461
 

Od: <epodatelna.policie@pcr.cz>
Datum: 17. července 2017 7:47
Předmět: RE: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
Komu: dusan.dvorak@konopijelek.czPotvrzení o převzetí podání
ÚŘAD : podatelna PP CR, 17089 Strojnická 27, Praha

Název žádosti :
žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
Číslo evidenční :
43709/2017Datum evidence :
17.07.2017 07:37:04
Přijato od :
dusan.dvorak@konopijelek.cz () 

Vaše podání 43709/2017 splňuje podmínky stanovené vyhláškou č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, bylo doručeno dne 16.07.2017 12:13:24 k dalšímu zpracování.

 
                
From: Medical Cannabis Social Club <dusan.dvorak@konopijelek.cz>
To: Podatelna NSZ BRN <podatelna@nsz.brn.justice.cz>, podatelna VSZ Olomouc <podatelna@vsz.olc.justice.cz>, <podatelna@ksz.brn.justice.cz>, <podatelna@osz.pro.justice.cz>, <posta@msp.justice.cz>, <epodatelna.policie@pcr.cz>, <olomouc@ctk.cz>
 
Date: Sun, 16 Jul 2017 12:13:21 +0200
Subject: žádost o informace dle zákona o informacích č. 106/1999 Sb.
Sdělte prosím, 
I. kdy a pod jakým číslem jednacím jste se vyjadřovali k níže uvedenému trestnímu podnětu zaslanému dne 22.10.2016 po  zadržení žadatele o informaci v prostějovské CPZ dne 17.-18.10.2017, resp. zaslanému nejprve NSZ k dále OSZ, KSZ a VSZ k následným k přezkumům.   
Sdělte dále, 


II. jak konkrétně jste ve vašem rozhodnutí vyvrátili letité důvodné podezření, že státní zástupce Mgr. Ivo Černík a soudkyně Mgr. Ivona Otrubová nespáchali trestní čin, když jsme na jejich kriminální aktivity upozorňováni od roku 2009 do roku 2016 opakovaně a dosud ani jednou nedošlo k věcnému vyřízení trestních podnětů či jejich vyvrácení, pouze pachatelé na OSZ a spolupachatelé na MSp ČR, NSZ, VSZ a KSZ označili podnět za nedůvodný, aniž by se jakkoliv věcně vyrovnali s důkazy a svědectvím a když věc dalo 16.6.2011 policejní prezidium šetřit, OSZ v Prostějově a následně všechny vyšší SZ důvodný a důkazy podepřený podnět zakázali vyšetřit. 


III. Můžete-li, vaše rozhodnutí zašlete také NSZ v Brně k již více než půlročnímu šetření kárného podnětu na NSZ Pavla Zemana a VSZ Lenku Bradáčovou a VSZ Ivo Ištvána za krytí nevyšetřování nejen těchto  výše uvedených zločinů. 

Děkuji a jsem s pozdravem všem stupňům organizovaného zločinu

Dne 16.7.2017

Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6

Věc: Trestní podnět na důvodně podezřelého opakovaného prostějovského masového vraha a zločince Ivo Černíka (státní zástupce) a masovou vražedkyni a zločinkyni Ivonu Otrubovou (soudkyně) a jejich zločin kryjící a napomáhající organizovanou zločineckou skupinu státních zaměstnanců (dále OZSSZ) a žádost o informace dle zákona o informacích

I.
Urgence
Nejprve si dovoluji za kolegy ze společnosti Konopí je lék,z.s. urgovat průtahy při odvolání a stížnosti na rozhodnutí Ministerstva spravedlnosti ze dne 22. 9. 2016 č. j. MSP-737/2016-OSV-OSV a Nejvyššího státního zastupitelství ze dne 14.9. a 21.9.2016 č.j. 1  SIN 49/2016. Pokud vydání rozhodnutí něco brání, toto uveďte.


II.
Trestní podnět
 Jak je vám dokládáno opakovaně od roku 2009 a je opakovaně justicí a státními zastupitelstvími zakázáno vyšetřovat, daný státní zástupce Černík a soudkyně Otrubová svými rozhodnutími s podporou OZSSZ konfiskovat výzkumnickou farmu v Ospělově a kriminalizovat výzkum a cannabisterapii důkazně a doložitelně způsobili smrt a těžká ublížení na zdraví konkrétním občanům a již v roce 2011 toto doložil soudní znalec a další odborníci, což vám všem bylo doloženo opakovaně. Přestože byli tito konkrétní prostějovští zločinci v talárech opětovně žádáni o spolupráci i v roce 2016, opět dne 17.10.2016 nařídili zkonfiskovat farmu v Ospělově a způsobili zločiny. Tito prostějovští státem placení vrazi a zločinci se nikdy nevyrovnali s netrestností obětí dle judikatury a §§ 28 a 31,odst. 1 trestního zákoníku a vymysleli si, že konopí je prekurzor (chemická látka k výrobě chemických drog) a že vyrábím dronabinol (syntetické THC) a opět je v příkazu soudkyně Otrubové a státního zástupce Černíka k domoví prohlídce uvedeno, že vyrábím Dronabinol, aniž bych měl kdy jedinou laboratoř. Přestože je zahradnické pěstování konopí povoleno od 1.1.2014 při ploše do 100 m2/osobu je dle § 5 odst. 5 a 29 zákona o NL bez povolení a řada členů asociace takto konopí pěstuje, byla tato věc (zahradnický prodej) jedním z klíčových argumentů konfiskace. Adekvátní popis trestného činu těchto zločinců a další členů OZSSZ je uveden v §§ 401 a 149, odst. 4 trestního zákoníku.

III.
Žádost o informace Policii, NSZ a MSp dle zákona 106/1999 Sb.

Sdělte:
1) Když nechal důvodně podezřelý zločinec a vrah státní zástupce Ivo Černík kromě konopí a jeho produktů také dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-23/TČ-2016-141271 zkonfiskovat notebook nevládní organizace Cannabis is The Cure,z.s. obsahující důkazy pro řady soudních řízení žadatele o informace a členů výzkumu v Evropě a ČR uvedená v Příloze (vybrány ty nejdůležitější) a ani pět dní státnímu zástupci nestačilo, aby počítač vrátil a zkopíroval si data, můžeme vymáhat náhrady škod v důsledku porušení práva na spravedlivý proces, protože se členové výzkumu nemohou hájit? Jak toto určuje judikatura? Jaký termín určuje navrácení důkazních materiálů pro aktivní soudní procesy, když k podání na ESLP zbývá pár týdnů, v řízení u ČR ještě méně a řada soudů běží a dodatky obsahuje zkonfiskovaný nezálohovaný počítač? Kdo může vydat přikazující rozhodnutí k vrácení počítače?

2) Když mi dne 17.10.2016 pod č.j. KRPM-112326-21/TČ-2016-141271 před vstupem do cely předběžného zadržení (CPZ) sebrali policisté se souhlasem st. zástupce Černíka konopí v kapse saka, přestože jsem doložil a policisté ověřili, že mám konopí doporučeno lékařem (leč nehodlám ho kupovat za 300 Kč/gram v lékárně) a zločinec Černík to ví důkazně od roku 2010 z hlavního líčení, měla nebo neměla policie za povinnost nechat mi konopí u sebe k užívání, jak určoval řád CPZ? Měla policie právo nezavolat mi lékaře k této věci?

3) Když je v příkazu k domovní prohlídce v Ospělově dne 17.10.2016 v rozhodnutí důvodně podezřelé vražedkyně a zločinkyně v taláru Otrubové č.j. 0 Nt 1362/2016 uvedeno, že vyrábím syntetické THC (Dronabinol), přestože žádné laboratoře nevlastním a separacemi látek se nezabývám a totéž je uvedeno v opětovném obvinění za nedovolenou výrobu konopných produktů  č.j. KRPM-112326-25/TČ-2016-141271, sdělte, zda lze syntetický Dronabinol nebo čistý kanabinoid THC vyrobit bez laboratoře. Sdělte, zda je Dronabinol prekurzor.

4) Když Policie ČR ještě dne 15.9.2016 uváděla pod č.j. KRPM-113133-11/ČJ-2016-140AP, že neví, jak jinak ochránit svůj život a zdraví, než pěstováním a zpracováním konopí v souladu s judikaturou a §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a podezřela vražedkyně Otrubová dne 12.10.2016 pod č.j. 0 Nt 1362/2016 souhlasila s návrhem spolupachatele a zločince Černíka zkonfiskovat opětovně farmu v Ospělově, kde, jak nejen oni oba od 20.7.2016 věděli rostly unikátní odrůdy konopí  prošlé výzkumem a v lékárně jsou až za 50 tisíc měsíčně genetiky  konopí bez výzkumu, zda nyní již víte, jak jinak si ochránit zdraví a život? Pokud nevíte, jak jinak pěstovat a zpracovat konopí k ochraně hodnot chráněných Trestím zákoníkem než jednat v souladu s §§ 28 a 31, odst. 1 trestního zákoníku a judikaturou, toto sdělte zcela jasně.

5) Když jsem byl bez jakéhokoliv vysvětlení dne 17.10.2016 před domem rodičů v Olomouci zatčen/zadržen a následně vzat v Prostějově do CPZ a byly mi bez vysvětlení snímány otisky prstů, byl jsem focen a brána DNA a po mnohem více než 24 hodinách propuštěn a opět bez vysvětlení a jediného dokumentu dokládajícího, že jsem byl dva dny v cele, sdělte, zda státní zástupce Černík, na kterého se všichni odvolávali, neporušil i v tomto zákon. Má občan právo vědět, proč je v cele? Má právo znát rozhodnutí, které k zatčení/zadržení vedlo? Je státní zástupce povinen takové rozhodnutí vydat?

Speciální žádost o informace pouze pro policii:
Na služebně vyslýchajícího a konfiskace konajícího policistu Jana Zlámala jsem viděl na nástěnce foto rostlin konopí z naší farmy v Ospělově focené (pravděpodobně) z terasy souseda zastupitele Josefa Popelky (Ospělov 26). V příkazu k domovní prohlídce č.j. 0 Nt 1362/2016  je uvedeno, že policie od 26.8.2016 farmu opakovně navštívila (píše z volně přístupného prostoru - zřejmě z druhé strany od příbuzných zastupitele Josefa Popelky, kde každý rok spokojeně roste konopí) popisovala, jak je odrůda Charlotta veliká.

Sdělte a zašlete:
6) Kolik dalších sousedů v Ospělově spolupracuje s prostějovskými pachateli z OZSSZ a posílá jim fotografie naší farmy jako soused zastupitel Josef Popelka?
7) Byl to soused Josef Popelka, kdo letos udal starého pana Spichala s jednou rostlinou konopí, nebo jiný angažovaný občan Ospělova?
8) Specifikujte -lokalizujte přesně onen volně přístupný prostor, odkud policie v roce 2016 opakovaně pozorovala růst rostlin konopí Charlotta na naší farmě? Pokud je ještě v okolí jiný volně přístupný prostor, než zahrada příbuzných souseda zastupitele Josefa Popelky, kde vždy roste v klidu konopí, toto mi sdělte, nebot  o žádném takovém prostoru nevím, ale třeba máte drony a foto je z výšky.
9) Zašlete za úplatu na CD všechny fotografie z  letošního policejního pozorování naší farmy v průběhu léta až do konfiskace.
10) Zašlete na daném CD také všechny fotografie z letošní policejní konfiskace Ospělova dne 17.10.2016

Dne 22.10.2016                        Dušan Dvořák, MMCA


Dušan Dvořák, 12.1.1962, 798 55 Ospělov 6


Příloha: Aktivní řízení Dušana Dvořáka a dále také klíčová řízení členů výzkumu, která jsou zabráním NTB zcela narušena.Evropský soud pro lidská práva
37746/16 (stížnost II. 3196/15 a III. ÚS 396/16) 
A PŘIPRAVOVÁNO NA II. ÚS 1091/2016


Ústavní soud
IV. ÚS 3238/16 a III. ÚS 3354/16


Krajský soud v Olomouci
žaloba a na KUOK a zřejmě 59 A  19/2016

Okresní soud v Olomouci
5 Nt 111/2016
19 Nc 702/2016
17 C 284/2016

Krajský soud v Brně
Stížnost na OS Prostějov 0 Nt 820/2011


Okresní soud v Prostějově
Obnovy v roce 2016
0 Nt 820/2011
2 T 104/2010
2 Nt 1151/2014
3 Nt 1151/2014

Dále NTB obsahuje důkazy pro řadu soudních řízení řady českých a moravských členů asociace Open Royal Academy realizující výzkum Cannabis is The Cure (Konopí je lék). Ty nejvýznamnější spisy  vyjímám.


Evropský soud pro lidská práva
·    35796/16 (stížnost na I. ÚS 2431/15)

Nejvyšší soud
připravované dovolání na rozhodnutí
MS v Praze 67 To 289/ 2016

Vrchní soud v Praze
11 To 96/2016 -hlavní líčení za měsíc

Městský soud v Praze
53 Co 140/2016 - řešena nepřípustnost zastoupení
8 A 127/2016 - vedeno jako naléhavé

Městský soud v Brně
39 Nc 255/2016
24 Nc 3151/2016
24 Nc 909/2016
22 Nc 904/2016
23 Nc 906/2016
Přeji vám hezký den, pevné zdraví a stálou pohodu

Dušan Dvořák, MMCA
http://dusandvorak.blogspot.com/
Konopí léčí nejen rakovinu
http://www.konopijelek.cz/
Vládní projekt "Marihuana do lékáren" je podvod, korupce a zločin na občanech.