Okresnímu soudu v OlomouciŽádost o informace ze zákona o informacích č. 106/1999 Sb.

Elektronické podání Okresnímu soudu v Olomouci označené jako „Naléhavé - pokyn ze dne 28.10.2016 - prosba - advokátům a soudem určené lékařce“ ze dne 28.10.2016 ověřené dne 29.10.2016 bylo Okresním soudem v Olomouci přiřazeno ke zpracování dne 02.11.2016 ke spisovým značkám "5 NT 111/2016 , 19 NC 702/2016 a 17 C 284/2016

Sdělte prosím tuto informaci:
1) Kdo a na základě jakých skutečností rozhodl o přidělení tohoto podání určeného ke sp, zn."5 NT 111/2016“ také ke sp. zn. 19 NC 702/2016 a 17 C 284/2016?
2¨) Kdo a v jakém právním postavení (žalobce, navrhovatel, žalovaný , účastník řízení apod.) je označen pod sp. zn. 19 NC 702/2016 a 17 C 284/2016 a kdy a na čí podnět byly tyto dva spisy založeny u OS Olomouc?
3) Pokud je pod čísly jednacími sp. zn. 19 NC 702/2016 vedena žaloba na soudkyni OS Praha 3 a pod číslem jednacím 17 C 284/2016 protinávrh žaloby Dušana Dvořáka v zastoupení Cannabis is The Cure,z.s. k žalobě UP Olomouc, sdělte, kdy (datum) byly předmětné spisy a pod jakým číslem jednacím přiděleny OS Praha 3 a Vrchnímu soudu v Olomouci k projednání, jak OS Olomouc v dřívější době uvedl. Sdělte rovněž, proč – na základě jakého ustanovení jakého předpisu - je žaloba na soudkyni OS Praha 3 Písaříkovou vedena u OS Olomouc pod značkou NC, nikoliv pod značkou klasické civilní žaloby na náhradu škody, jak se standardně takováto žaloba vede. V případě, že žaloba na soudkyni Písaříkovou a protinávrh žaloby UP nebyl uvedeným soudům předán, zahajte stížnostní řízení k průtahům.

Prosím o elektronickou odpověď, děkuji.


Dušan Dvořák, Nar. 12. 1.1962, 798 55 Ospělov 6, adresa pro doručení openroyalacademy@gmail.com