Ministerstvu dopravy

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc, člen asociace Open Royal Academy, doručovací adresa poštou Open Royal Academy, Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, elektronicky openroyalacademy@gmail.com  

 Věc: odvolání proti rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 doručeného na naši podatelnu 1.11.2016, viz níže 
Odvolání prosím přiřaďte k našemu odvolání na nevydání informací č.j. 55621/2016-MD-CKDP , neboť nejméně v žádosti číslo 3 níže je povinným ministerstvo dopravy a nikoliv ministerstvo zdravotnictví, jak je v rozhodnutí  čj. 518/2016-072-Z106/6 uvedeno 
Žádáme laskavě, aby odvolání mohlo být zasláno takto elektronicky, neboť si nás úřady přehazují jako horkou bramboru a peníze za poštovné měříme za ty roky na desítky tisíc korun a naše elektronická adresa je ministerstvu  známa a jssme vedeni ve veřejném rejstříku 

Děkujeme za pochopení

V Olomouci dne 2.11.2016 

Dušan Dvořák, MMCA
Předseda správní rady 


Dne 1. listopadu 2016 10:16 <jana.klenotova@mdcr.cz> napsal(a):
Cannabis is The Cure z. s.
Tylova 963/2
779 00 Olomouc

Doručovat:
Open Royal Academy
Přichystalova 180/14
779 00  Olomouc                                          e-mail: openroyalacademy@gmail.comNaše čj. 518/2016-072-Z106/6

Věc Žádost o informace -odpověď k bodu 2

Vážení,
Ministerstvu dopravy byla doručena Vaše žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím(dále jen „InfZ“), která byla součástí podání stížnosti proti způsobu vyřízení žádosti o informace ze dne 17. 9. 2016. Toto podání bylo doručeno na ministerstvu dne 26. 10. 2016 a zaregistrováno podatelnou pod č.p. 55621/2016-MD-CKDP. V žádosti požadujete poskytnutí následujících informací:
„V samostatném řízení dle zákona o informacích rovněž sdělte tyto informace:
1)    Pokud je denní dávka konopných léčiv Sativex cca 33 mg. THC a Bedrocanu až 1000 mg denně, sdělte, jaký obsah  THC v krvi má osoba s vahou 50, 75 a 100 kg po 60, 120 a 180 dnech užívání tohoto konopného léčiva. 
2)    Který státní orgán je odpovědný za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil? 
3)    Bylo kdy ministerstvo dopravy přímo účastno na novelizacích zákona o léčivech a zákona o návykových látkách ve věci konopí jako léku, potraviny či kosmetiky anebo se v rámci meziresortního připomínkování podílelo na tvorbě těchto norem a je doložitelné, že protestovalo či vzneslo nějaké negativní připomínky k povolení užívání těchto látek řidiči a podepřelo je odbornými argumenty, že limit THC 2 ng/ml negativně ovlivňuje řízení automobilu?“ 

Ministerstvo dopravy na základě stanoviska a podkladů věcně příslušného Odboru agend řidičů k Vaší výše uvedené žádosti přípisem ze dne 31. 10. 2016, čj. 518/2016-072-Z106/4 žádost v bodě 1 a 3 v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) InfZ bez dalšího odložilo, neboť se požadované informace vztahují k působnosti Ministerstva zdravotnictví.

K bodu 2 žádosti Ministerstvo dopravy sděluje, že státním orgánem odpovědným za sdělení, že při užívání konopných léčiv je možné u dlouhodobých uživatelů řídit automobil,  je Ministerstvo zdravotnictvíToto ministerstvo je gestorem (viz § 137 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb.) vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se za jízdy nelze na sedadle motorového vozidla připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel). K tomu Vám zasíláme přílohy této vyhlášky, které vše potvrzují.

S pozdravem


Jakub Stadler
ředitel Odboru komunikace