Ministerstvu zdravotnictví ČR: stížnost na průtahy s nevydáním informací

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc


Ministerstvo zdravotnictví ČR
Věc: stížnost na průtahy s nevydáním informací

Ministerstvo zdravotnictví přijalo elektronickou podatelnou dne 20. 5. 2016 s identifikátorem dokumentu MZDRX00UUNOV níže uvedenou žádost o informace. Žádáme informace vydat. 

Dne 8. 6. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady

Cannabis is The Cure, z.s., IČ: 266 70 232, Tylova 963/2, 77900 Olomouc

Ministerstvo zdravotnictví ČR

Věc: žádost o informace dle infozákona č. 106/1999 Sb.

Kontext žádosti: V žádosti vycházíme z rozhodnutí MZ od roku 2008 do roku 2016 uvedených na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/, kdy jde o rozhodnutí vůči fyzickým a právnickým osobám výzkumu Cannabis is The Cure (Konopí je lék).


Žádost číslo 1

MZ ČR dne 18.11.2015 v rozhodnutí č.j.  67908/2015-3/MIN/OVA v bodě 10 uvedlo, že konečně našlo rozhodnutí MZ, které bylo vydáno z příkazu ministra zdravotnictví ze dne 6.6.2014 č.j. MDZR 27796/2014-2/PRO a bylo opakovaně marně žádáno vydat. MZ ČR uvedlo, že rozhodnutí zašle a že šlo o nedopatření. Přes opakované žádosti a stížnosti také v roce 2016 se však tak nestalo a žadatel ani jeho právní zástupce rozhodnutí MZ neobdržel.

Sdělte, a) jaké konkrétní zákonné překážky brání zaslání rozhodnutí MZ, b) pokud úkonu nic nebrání, rozhodnutí zašlete.

Žádost číslo 2

Dne 2.1.2016 jsme zaslali žádost MZ o informace ze zákona o informacích k naší šesté ústavní stížnosti č. j. II ÚS 3196/15 opětovně rozhodnuté ÚS bez odůvodnění a meritorního projednání stížnosti napadající vědomě mylné rozhodnutí justice od roku 2010 (že konopí je chemický prekurzor a nařízení ES o prekurzorech bylo transponováno do ZoNL, aby NS v rozporu se zákonem a mezinárodními úmluvami a judikaturou opakovaně nepoložil předběžné otázky Soudnímu dvoru EU, viz rozhodnutí č.j. II. ÚS 664/12, IV. ÚS 4859/12, II. ÚS 1311/13, II. ÚS 289/14, I. ÚS 2431/15, II. ÚS 3196/15 a III. ÚS 396/2016) evidovanou elektronickou podatelnou MZ ČR ode dne 4.1.2016 pod č. j. MZDRX00SUUC4 a dále při osobním podání na podatelně s připomenutím naléhavosti žádosti dne 21.1.2016 evidovanou pod č.j. MZDRP01GKE83. Dne 30.1.2016 elektronicky a poštou a dne 21. 3. 2016 osobně na podatelně MZ jsme podali stížnost na průtahy nevydání informací evidovanou pod č.j. MZDRPO1GMHJ3.

Sdělte, a) jaké konkrétní zákonné překážky brání vydání a zaslání rozhodnutí MZ, b) pokud úkonu nic nebrání, rozhodnutí zašlete.

Žádost číslo 3
Z řady rozhodnutí k naší níže uvedené žádosti o informace ze dne 26.4.2016 SUKLu dne 3.5.2016 č.j.131589/2016, Úřadu vlády dne ČR dne 5.5.2016 č.j. 8288/2016-OPR-3, Nejvyššího kontrolního úřadu dne 2. 5. č.j. 211/16-NKU190/393/16 nebo Kanceláře prezidenta republiky dne 29.4.2016 č.j. KPR 2857/2016 vyplynulo, že v níže uvedené žádosti ze dne 26.4.2016 je povinným MZ ČR. MZ ČR však k žádosti o informace ze dne 26. 4. 2016 rozhodlo dne 3. 5. 2016 pod č.j. MZDR 29148/2016-4/MIN/OVA nevydat níže uvedené - nyní však lépe a přesněji – specifikované  informace, ač se dne 10.5.2016 MZ ČR označilo v rozhodnutí č. MZDR 29148/2016-3/MIN/OVA za povinného. Jedná se žádosti o informace k výzkumu konopných drog, které každý rok ČR hlásí v poradním orgánům OSN. Protože se nedomníváme, že existuje zákonný důvod informace nevydat
Sdělte, a) Na základě jakých konkrétních zákonných ustanovení a b) s jakými sledovanými parametry kvality konopných drog (jako např. dle vyhlášky č. 221/2013 Sb. nebo její novelizace vyhláškou č. 236/2015 Sb.) a c) kým konkrétním kontrolované na jednotlivé parametry kvality (čili kterými institucemi, vyjmenujte dle sledovaných parametrů) a sdělte d) čísla oprávnění a data vydání licencí MZ ČR vydaných těmto institucím k výrobě a kontrole konopných drog od 1. 5. 2004 a sdělte e) na jakých konkrétních pracovištích a s jakými výsledky výzkumu (zašlete odkazy na studie) byl výzkum po vstupu do EU dne 1. 5. 2004 prováděn s cca 50 kilogramy konopných drog k léčbě, které každý rok ČR v objemu cca 50 kg hlásí ke spotřebě kontrolním orgánům OSN. Sdělte, zda f) od 1. 5. 2004 a na základě jakého konkrétního ustanovení jakého zákona šlo občanům MZ vydat potřebné povolení –licenci dovézt a zpracovat konopné drogy z jiné členské země EU nebo USA a zda g) povolení –licenci k dovozu, převozu a především zpracování konopných drog na léčiva šlo po vstupu do EU vydat občanu – fyzické osobě, nebo jen právnické osobě a zda h) bylo někdy (uveďte čj., kdy a komu) takové oprávnění (licence) vydáno.
Dne 20. 5. 2016                       Dušan Dvořák, MMCA, předseda správní rady