MPSV dne 4. 5. 2016 č.j. MPSV-2016/79248-421/1


Vážený pane Pospíšile,

dne 22.4.2016 obdrželo Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“) Vaše elektronické podání, jímž se dotazujete, zda je možné podat nějaký mimořádný opravný prostředek ministryni práce proti zamítavému rozhodnutí MPSV ze dne 15.4.2016, č.j.: MPSV-2016/13628-421/1.

K Vašemu dotazu sdělujeme, že proti pravomocnému rozhodnutí MPSV o odvolání lze podat podnět k přezkumnému řízení ve smyslu ust. § 94 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), o kterém po předchozím projednání v rozkladové komisi rozhodne paní ministryně. Podnět k přezkoumání rozhodnutí je nutno podat způsobem vyžadovaným správním řádem, tzn. písemně či ústně do protokolu anebo v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, popř. datovou schránkou. 

K věci si dovolujeme podotknout, že při rozhodování o nezařazení fyzické osoby do evidence uchazečů o zaměstnání je Úřad práce ČR (stejně tak jako MPSV v pozici odvolacího orgánu či sama paní ministryně) zcela vázán posudkem okresní správy sociálního zabezpečení o schopnosti osoby invalidní ve třetím stupni vykonávat výdělečnou činnost za zcela mimořádných podmínek, přičemž není oprávněn tento posudek jakkoli přezkoumávat.


S pozdravem                                                                          JUDr. Jaroslav Stádník v. r.
ředitel odboru odvolacích a správních činností
                 v oblastech zaměstnanosti