Stížnost na rozhodnutí Policie ČR

Dušan Dvořák, nar. 12. 1. 1962, Tylova 963/2, 77900 Olomouc
Naléhavé
Policie ČR
Strojnická 27
170 89 Praha 7
Na vědomí
Ústavní soud ČR
 III. ÚS 396/16 a II. ÚS 3196/2015 a II. ÚS 1091/16
Nejvyšší soud
6 Tdo 323/2016 a 0 Tdo 323/2016

Věc: Stížnost na rozhodnutí Policie ČR č. j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 a PPR-9144-4/ČJ-2016-990140 k vydání informací – stanoviska k (ne) zákonnosti měření obsahu THC v konopí a určení vzorku konopí k měření obsahu  THC

Odůvodnění: Policie ČR dne 4. 4. 2016 č. j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140 rozhodla, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com že nemá informace, co je zákonný postup při měření obsahu THC v konopí, kdy byly policii doloženy zcela protichůdná tvrzení policie, jak se dle zákona určuje vzorek konopí pro měření obsahu THC, byť mohou být rozdíly obsahu THC dle definice vzorku až stonásobně odlišné.

Proti tomuto zcela kreativnímu pojetí trestního práva při měření obsahu THC v konopí od 20. 4. 2004, kdy je možné dle § 29 zákona o návykových látkách bez oznámení úřadům do 100 m2/osobu pěstovat a zpracovávat konopí, jsem podal odvolání na rozhodnutí Policie ČR dne 4. 4. 2016 č. j. PPR-9144-2/ČJ-2016-990140

Policie ČR na odvolání a námitky v něm obsažené spojené s žádostí o vydání stanoviska věcně nereagovala a vydala dne 21.4.2016 rozhodnutí č.j. PPR-9144-4/ČJ-2016-990140, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com, kdy doporučila podat proti rozhodnutí stížnost.

Stěžovatel se sice domnívá, že odvolání je příhodnější postup než stížnost, ale to není zásadní, zásadní je, že policie stanovisko nevydala.

Stěžovatel proto žádá, aby odvolací orgán jednoznačné stanovisko vydal, nebo nařídil povinnému stanovisko vydat. Není možné, aby v trestní věci bylo rozhodování policie nepřezkoumatelné a každý policejní útvar si zákon vykládal po svém! Dokonce údajně nemá žádné policejní pracoviště OKTE ani Kriminalistický ústav soudně znaleckou pečeť pro práci s návykovými látkami, což staví celou věc mimo obzor představitelné fantazie, jakou kreativitou policie oplývá.

V tomto plně odkazuji na opakovaná nezákonná stanoviska policie, ministerstva a ministra vnitra, že policie údajně nemůže šetřit trestnou činnost soudců a státních zástupců, kteří letitým ignorováním judikatury, mezinárodních úmluv a zákonů a vědomě zlovolnými rozhodnutími způsobili zločiny proti lidskosti doložené i soudním znalcem a naplnili §§ 401 a 149 ve čtvrtém odstavci trestního zákoníku. Stěžovatel připomíná více než 15 marných žádostí o policejní ochranu od září 2009. Naposledy ministerstvo vnitra výše uvedené zločiny nešetřené policií ignorovalo v rozhodnutí ze dne 11.4.2016 č.j. MV-52891-2/KM-2016, viz http://ministr-vnitra.blogspot.com

-      elektronicky a povinnému poštou-

V Olomouci dne 22.4.2016                 Dušan Dvořák, MMCA