Odvolání proti rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 12. 4. 2016 čj. 5433/2016-OPK

Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101 Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc

Premiér Bohuslav Sobotka
Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
 

Věc: Odvolání proti rozhodnutí Úřadu vlády ČR ze dne 12. 4. 2016 čj. 5433/2016-OPK
Odůvodnění: Dne 22. 2. 2016 jsme podali žádost o informace týkající se výsostně meziresortní problematiky, kdy absentující informace občané nalézají v trestním řízení a není zcela jasné, kdo je povinným orgánem. Podání právě Úřadu vlády jsme obsáhle zdůvodnili. Protože nám informace nebyly vydány, podali jsme dne 21. 3. 2016 stížnost – viz příloha.
Dne 30.3.2016 nám byla ze strany SAKLu – viz příloha zasláno rozhodnutí, které nejenže nemělo elementární znaky zákonnosti (č.j., mylná identifikace žadatele), ale především vůbec nereagovalo ani na jednu z uvedených žádostí o informace. Nehledě na fakt, že jsme po SAKLu nic nežádali.
Dne 12. 4. 2014 nám přišlo níže uvedené rozhodnutí Úřadu vlády čj. 5433/2016-OPK, kterým jsme se dozvěděli, že údajně tímto nezákonným rozhodnutí SAKLu Úřad vlády splnil svou povinnost, což je naprosto nemístné!
Žádáme urgentně informace vydat.

Dne 13.4 2016                                   Vladimír Dopita


Příloha
Od: Petr Charypar <charypar.petr@vlada.cz>
Datum: 12. dubna 2016 12:49
Předmět: Žádost o informace/stanovisko - odpověď čj. 5433/2016-OPK
Komu: Vladimír Dopita <vladimir.dopita.ora@gmail.com>
Kopie: Eva Špačkova <spackova.eva@vlada.cz>, Viktor Mravčik <mravcik.viktor@vlada.cz>


Vážený pane Dopito,
k Vámi zaslaným dotazům ze dne 22. 02. 2016 opětovně sdělujeme, že tyto dotazy byly postoupeny MZ a Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv, resp. Státní agentuře pro konopí pro léčebné použití, která Vám poskytla odpovědi na předmětné dotazy.  
Ve Vašem opakovaném podání ze dne 12.03,2016 neuvádíte žádné nové skutečnosti. Důkazy uvedené na http://ministerstvo-zdravotnictvi.blogspot.com/, na které se odvoláváte s tím, že MZ odmítá odpovídat na Vaše dotazy týkající se  žádostí o informace dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, se vztahují žádostem o informace dle uvedeného zákona, které podaly jiné subjekty než Ateliér ALF,o.s., IČ: 226 80 101, sídlo: Bořivojova 90, 130 00 Praha 3, korespondenční adresa Přichystalova 180/14, 779 00 Olomouc, jehož jménem se dotazujete.
Současně sdělujeme, že Úřad vlády ČR, resp. sekretariát Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky nemůže zasahovat do řízení jiných státních orgánů při poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ani přikazovat poskytnutí informací k tomto řízení.
S pozdravem
JUDr. Petr Charypar
vládní rada
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Odbor protidrogové politiky


Úřad vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
CZ-118 01 Praha 1
Kancelář: Nábř. L. Svobody 1222/12

T +420 224 003 861
www.vlada.cz
rvkpp.vlada.cz
dotace-drogy.vlada.cz
www.drogy-info.cz
Od: Pečeňáková Lucie <lucie.pecenakova@sukl.cz>
Datum: 30. března 2016 9:29
Předmět: Žádost o informace/stanovisko - postoupení
Komu: "vladimir.dopita.ora@gmail.com" <vladimir.dopita.ora@gmail.com>
Kopie: Škrabalová Marcela <Marcela.Skrabalova@sukl.cz>

Vážený pane Dopito,
 v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaše položené otázky.
 S pozdravem
 Mgr. Lucie Pečeňáková
Odborná referentka
Státní agentura pro konopí pro léčebné použití
Vážený pane Dopito,

Státní agentuře pro konopí pro léčebné použití (SAKL) Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) byl dne 11. března 2016 Oddělením koordinace a financování protidrogové politiky (Odbor protidrogové politiky, Úřad vlády ČR) předán Váš e-mail s dotazy týkajícími se konopí.

SAKL, resp. SÚKL v souladu se zákonem č. 167/1999 Sb., o návykových látkách, ve znění pozdějších předpisů, má v gesci udělování licencí na pěstování konopí pro léčebné použití v ČR. Odpovědi na Vaše dotazy jsou tedy v rozsahu jeho zákonných kompetencí. K otázkám, které nesouvisí se zákonnými povinnostmi SAKL, se nemůžeme jakkoli vyjádřit, jelikož k tomu nejsme oprávněni.

Níže uvádíme informace k problematice, která nám byla zákonem svěřena. U ostatních dotazů se, prosím, obraťte na instituce či orgány, do jejichž kompetencí daná problematika spadá.

Problematika konopí pro léčebné použití je v České republice upravena zejména těmito zákonnými předpisy:

·         Jednotná úmluva OSN o omamných a psychotropních látkách z roku 1961,
·         zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o návykových látkách“),
·         zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o léčivech),
·         vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití (dále jen „vyhláška o konopí“)
·         vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o správné lékárenské praxi“),
·         vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o předepisování“),
·         a další.

Kompletní přehled související legislativy naleznete na webových stránkách SAKL www.sakl.cz, jeho součástí jsou i elektronické linky na plné znění daných zákonných předpisů.

Výše uvedené právní předpisy upravují jednak pěstování konopí pro léčebné použití, jednak jeho distribuci, přípravu a výdej v lékárnách a použití v klinické praxi.

První licence na pěstování konopí pro léčebné použití byla v ČR ze strany SÚKL udělena společnosti Elkoplast Slušovice s. r. o., a to dne 17. 6. 2015 (nabylo právní moci dne 3. 7. 2015).

Oddělení Státní agentury pro konopí pro léčebné použití SÚKL bylo zřízeno k 1. 1. 2013, a to v souladu se zákonem o návykových látkách.

Požadavky týkající se samotného konopí pro léčebné použití (druh konopí, obsah THC a CBD apod.) jsou specifikovány ve vyhlášce o konopí a v jeho přílohách.

Vážený pane Dopito, domnívám se, že všechny odpovědi na Vaše dotazy naleznete právě v legislativních dokumentech, které jsem výše uvedla. Doplňující informace jsou dále k dispozici na webových stránkách SAKL, jak už jsem rovněž výše zmínila. Jsem přesvědčena, že u uvedené dokumenty, které jsou pro oblasti konopí pro léčebné použití v České republice zcela zásadní, pro Vás budou naprosto dostačující.

S pozdravem

PharmDr. Marcela Škrabalová
vedoucí Státní agentury pro konopí pro léčebné použití
---------------------------------------------
From: Petr Charypar [mailto:charypar.petr@vlada.cz]
Sent: Friday, March 11, 2016 3:13 PM
To: petr.novak@mzcr.cz; Škrabalová Marcela; Pečeňáková Lucie
Cc: Viktor Mravcik
Subject: Žádost o informace/stanovisko - postoupení
 Vážení kolegové,
velice se omlouváme, že Vám přiděláváme práci, ale vzhledem k charakteru níže uvedených  dotazů, Vám postupujeme níže uvedené e-mailové dotazy pana Vladimíra Dopity k vyřízení.
Současně informujeme žadatele o postoupení jeho podání.
S pozdravem
JUDr. Petr Charypar
vládní rada
Oddělení koordinace a financování protidrogové politiky
Odbor protidrogové politiky