MPSV - způsobená škoda 4 mil. Kč k únoru 2012


Ministr práce a sociálních věcí
Jaromír Drábek
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 1
128 01 Praha 2

Věc: žádost o jednání ve věci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb. zaslaná rovněž elektronicky na posta@mpsv.cz, neboť přílohy jsou uvedeny pouze v elektronické podobě, registrováno MPSV dne: 7.2.2012 8:32:02 pod číslem jednacím: 2012/11719.

Vážený pane ministře

Od roku 2008 vedu jako zástupce občanského sdružení Art Language,o.s. s orgány MPSV ČR korespondenci a jednání (Příloha 1) ve věci systémového porušení Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 a rovněž tak 1083/2006 ze dne 11. července 2006 ze strany MPSV týkající se povinnosti pětileté udržitelnosti projektů financovaných ze strukturálních fondů EU. Konkrétně pak od roku 2008 jednám a podávám stížnosti orgánům MPSV ČR ve věci první české bezbariérové školy pro dospělé Ateliér ALF, příkladu dobré praxe EU, konference ministrů EU, Praha, hotel Diplomat, 22-23.4.2009. V dané věci jsme podali Stížnost Evropské komisi na porušení práva Společenství (Příloha 2), protože kromě způsobených škod nás díky jednání orgánů MPSV zažalovala banka za nesplacený provozní úvěr (Příloha 3).

Bohužel vaši zaměstnanci Vám – stejně jako předchozím ministrům Šimerkovi a Nečasovi - podávali zcela záměrně matoucí a nepravdivé informace a jednáním orgánů MPSV nám byla způsobena škoda na nezajištění udržitelnosti „Ateliéru ALF“ vyčíslená  k předčasnému ukončení provozu Ateliéru ALF v červnu 2010 na 3. 538.261,- Kč, přičemž ve skutečnosti jde o škodu mnohem vyšší, neboť nebyly započteny úroky a byly odpočteny příjmy, které jsme k udržitelnosti Ateliéru ALF sami zajistili, byť tuto povinnost EU garantovala ČR, konkrétně pak v daném programu JPD Úřad práce hl. města Prahy. K 1. únoru 2012 tak činí škoda způsobená nesprávným úředním postupem včetně úroku ve výši  8% p.m započteného až od roku 2010 k datu vystavení faktury, kterou MPSV v roce 2010 odmítlo proplatit, celkem 4. 065.887,- Kč

Důkazy úředního postupu, kterým nám byla způsobena škoda
První česká bezbariérová škola pro dospělé Ateliér ALF byla vytvořena na základě projektové nabídky Art Language o.s. a jeho partnerů ze dne 12.6. 2005, číslo projektu CZ 04.3.07/2.1.01.02. Projektový záměr byl řídícím orgánem schválen s vytvořením 7 pracovních míst, což je uvedeno na straně 19-20 projektové nabídky (Příloha 4).
V odpovědi na mou stížnost na jednání orgánů MPSV a neuhrazení faktury ve výši 3. 538.261,- Kč uvádíte v dopise  z 5.ledna 2011 č.j. 2010/88993-82 na straně dva odstavec tři, že Nařízení Rady Evropského společenství 1260/1999 ze dne 21. června 1999 řešilo „udržitelnost pracovních míst, na které byly v projektu vyčleněny mzdové prostředky“ (Příloha 5).
Vytvoření pracovních míst lze rovněž doložit z monitorovacích zpráv a závěrečné zprávy.  Dovoluji si poznamenat, že vytvořená místa sociálních pracovníků byly v dané době podporovány EU, neboť daná profese byla považována za profesi ohroženou na trhu práce.

Z dopisu, který jste mi 5.ledna 2011 pod č.j. 2010/88993-82 zaslal, lze nepravdivé informace, které Vám byly poskytnuty, doložit nejen na záměrném opomenutí uvedení projektu CZ 04.3.07/2.1.01.02, na základě kterého byl Ateliér ALF vybudován, ale též uvedením projektu „Půvab managementu“ uvedený na straně 2 vašeho dopisu, se kterým však Úřad práce hl. města Prahy neměl vůbec nic společného, tento projekt neřídil, ani neadministroval a byl řešen a administrován přímo orgány MPSV a byl Olomouckým krajem, kde byl realizován, vyhodnocen za příkladný projekt financovaný z fondů ESF.

Vážený pane ministře
Pokud jste v souladu s §14 odst. 2) zákona č. 82/1998 Sb. přesvědčen, že nejste příslušný úřad, který škody způsobil, postupte úkon příslušnému úřadu a tuto skutečnost mi prosím sdělte. Děkuji.

V Olomouci dne 6. února 2012

S pozdravem

Kontaktní údaje:
Mgr. Dušan Dvořák,narozen 12.ledna 1962, Tylova 2, 779 00 Olomouc

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

Příloha 5

Od: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>
Datum: 7. února 2012 0:38
Předmět: žádost o jednání ve věci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.
Komu: posta@mpsv.cz
Kopie: Dušan Dvořák <dusandvorak@seznam.cz>